Bilag IV-arter og andre beskyttede arter
Del artikel Print

Bilag IV-arter og andre beskyttede arter

Bilag IV-arter er arter, der er opført på habitatbekendtgørelsens bilag IV, for hvilke der er en særlig beskyttelse. Principperne for beskyttelsen er:

 

  • Der må ikke gives tilladelser eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for visse dyrearter, de såkaldte bilag IV-arter, i deres naturlige udbredelsesområder.
  • Ved vurderingen kan der anlægges en bred, økologisk betragtning af yngle- og rasteområder til grund (den såkaldte økologiske funktionalitet).
  • Der må ikke gives tilladelse eller vedtages planer, der kan ødelægge bilag IV-plantearter.
  • Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde.

 

Bilag IV-arterne er beskyttede både i og udenfor Natura 2000-områderne, og har ofte § 3-natur som levested.

 

Hvis et projekt eller dele heraf ikke kræver dispensation eller tilladelse jf. habitatdirektivet, gælder efter naturbeskyttelseslovens § 29 a og jagt- og vildtforvaltningslovens § 6a og § 7, stk. 1, et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, både i og uden for beskyttede områder. Fravigelse af denne beskyttelse kræver dispensation fra disse regler. Myndighed er Miljøstyrelsen.

 

I forbindelse med dispensationer efter natur- og miljølovgivningen, skal der endvidere generelt tages hensyn til vilde fugle og deres levesteder i overensstemmelse med formålsparagraffen i de pågældende love.

Senest redigeret: 14-07-2020