Havspejlsstigningers påvirkning på kystnaturen – en metodebeskrivelse
Del artikel Print

Havspejlsstigningers påvirkning på kystnaturen – en metodebeskrivelse

De forventede havstandsstigninger vil påvirke kystområderne i Danmark og kan medføre, at kystnære naturtyper kommer under pres eller forsvinder som følge af permanent oversvømmelse. Kystnaturtyperne er særligt sårbare over for klimaforandringernes konsekvenser, herunder øget erosion som følge af etablering af diger og anden kystbeskyttelse, højere vandstand og kraftigere storme, samt fænomenet ’coastal squeeze’. Dette omhandler de situationer, hvor kystnaturen kommer i klemme mellem stigende vandstand og kystbeskyttelse eller anden intensiv udnyttelse af landområderne. Klimaforandringer betragtes som en af flere væsentlige trusler mod den biologiske mangfoldighed.

 

En kortlægning af påvirkningen fra fremtidige havvandsstigninger og stormfloder kan tydeliggøre konsekvenser af klimaændringerne på et længere sigt end der sædvanligvis arbejdes med i planlægning og naturforvaltning. Risikoanalyser, bl.a. kendt fra klimatilpasningsplanerne, kan anvendes som model for en kortlægning og analyse af sammenhængen mellem klimaændringer og naturforholdene, ved at sammenholde faren for oversvømmelse med udbredelse og sårbarheden af naturtyperne. Dermed er der basis for at inddrage effekten af havvandsstigninger på naturområder og den biologiske mangfoldighed i arealplanlægningen med et længere sigte end der sædvanligvis arbejdes med i naturforvaltningen.

 

 

Metode til kortlægning af havspejlsstigningers effekt på kystnaturen  

Læs mereLuk

 

Trin 1: Naturens udbredelse og sårbarhed i kystområdet

Læs mereLuk

 

Trin 2: Udbredelse og sandsynlighed for oversvømmelse i kystlandskabet

Læs mereLuk

 

Trin 3: Beregning af oversvømmelsestruet natur

Læs mereLuk

 

Etablering af ny natur 

Læs mereLuk
Senest redigeret: 14-07-2020