Øget sandsynlighed for oversvømmelse
Del artikel Print

Øget sandsynlighed for oversvømmelse

En stigende vandstand i havet øger sandsynligheden for at lavtliggende kystområder oversvømmes. Det er vigtigt at forholde sig til, når man planlægger anvendelsen af kystnære områder.

Ud fra kontinuerlige målinger af vandstanden mange steder i Danmark, kan man, ved hjælp af statistik, sige hvor hyppigt en vandstand på eksempelvis 150 cm vil forekomme. Desto længere tid man har målt vandstanden, desto bedre kan man sige, hvor ofte en meget høj vandstand kan forekomme et givent sted. Man taler eksempelvis om en 50 års vandstand. Den er den vandstand, som statistisk set vil forekomme én gang i løbet af en 50 årig periode. Når vandstanden stiger i fremtiden, vil den vandstand, der i dag er en 50 års vandstand, forekomme hyppigere, måske hvert år.

I Danmark er der over 1100 km diger, som beskytter mod oversvømmelser, så man har tilpasset sig til stormfloder i mange år.
Risikoen for oversvømmelse, dvs. sandsynligheden for oversvømmelse og den skade som sker derved, er kortlagt for hele Danmark i værktøjet Kystplanlægger 2120.

I Kystplanlægger kan du se, hvordan dit lokalområde kan blive ramt ved forskellige vandstandsscenarier.

Risikoen for oversvømmelse, dvs. sandsynligheden for oversvømmelse og den skade som sker derved, er kortlagt for hele Danmark i forbindelse med implementeringen af EU-oversvømmelsesdirektivet. Høringsmaterialet er offentliggjort på www.kyst.dk. Udgangspunktet for dette arbejde har været den nationale højdemodel, som viser meget detaljerede opmålinger af landoverfladen i hele Danmark.

Mere ekstremt vejr giver flere oversvømmelser
Klimaændringerne vil foruden stigende havvandstande også bevirke øget nedbør og mere ekstreme regnskyl om vinteren. Denne nedbør ender for størstedelens vedkommende i vores åer og vandløb. Dette vil yderligere øge sandsynligheden for oversvømmelse af de kystnære områder, som ligger ved åernes og vandløbenes udløb.

Nedenfor er vist et billede af boliger, som ligger ved en sø, som har et tilløb, hvis vandføring er påvirket af regnvand. Afløbet fra søen er relativt kort, inden det når havet. Vandstanden i søen vil derfor fremover blive yderligere påvirket af øget nedbør om vinteren, samt øget vandstand. Husene vil derfor opleve en øget sandsynlighed for oversvømmelse og stigende problemer med grundvand.


Oversvømmelse med grundvand

 

Hvad kan man gøre?

Det er den enkelte lodsejers eget valg og ansvar at beskytte sig mod oversvømmelser. Der er ingen love eller regulativer, som fastlægger, om der skal udføres en beskyttelse, og i givet fald til hvilket niveau grundejeren skal beskytte sig.

Kommunerne har kun ansvar for kystbeskyttelsen af de grunde kommunen eventuelt ejer. Men kommunen har ansvar for hvordan kystnære områder planlægges anvendt.
Kommunerne kan af egen drift eller sammen med grundejere, der måtte ønske det, starte kommunale fællesprojekter. Hovedformålet med sådanne projekter er at skabe mere sammenhængende og helhedsorienteret kystbeskyttelse.

På vestkysten af Jylland er det Kystdirektoratet, der sammen med en række kommuner i en fælles aftale står for kystbeskyttelsen.

 

Senest redigeret: 20-06-2022