Spildevand og oversvømmelser
Del artikel Print

Spildevand og oversvømmelser

Kommunerne skal have en plan

Når det regner kraftigere, end kloaksystemerne kan klare, løber kloakkerne over. På den måde kan der ske opblanding af spildevand fra blandt andet husholdninger med overfladevand fra tage og befæstede arealer. Den uhumske cocktail oversvømmer kældre og lavtliggende byområder eller løber ud over terrænet, ind til det finder vej til vandløb, søer eller fjorde og hav.

 

Det er en alvorlig kilde til forurening - både af de arealer, der oversvømmes og af de vandløb, søer og strande, hvor vandet ender. Endvidere kan miljøskadelige stoffer på den måde også sive ned og forurene grundvandet.

 

Det er som udgangspunkt spildevandsselskabernes ansvar at sørge for, at spildevand og regnvand bliver bortskaffet - og dermed også at forebygge forurening, som følge af overløb af kloakker ved kraftig regn.

Miljøbeskyttelsesloven pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en spildevandsplan, der beskriver status og planer for håndteringen af spildevand og regnvand i kommunen.

  

Udgifterne til kloakkerne bliver finansieret af brugerne. Alle grundejere betaler løbende et afledningsbidrag for at aflede spildevand til kloakken, ofte kaldet et spildevandsbidrag, som går til renovering, drift og udbygning af kloaksystemerne. Også den nødvendige klimatilpasning finansieres gennem spildevandsbidraget.

 

Selve driften af spildevandshåndteringen bliver varetaget af spildevandsforsyningsselskaber, som gerne er ejet af kommunen. Typisk er det også dem, der står for at udføre de tiltag, der besluttes for at klimasikre afløbssystemerne.

Senest redigeret: 26-03-2020