Spildevand og oversvømmelser
Del artikel Print

Spildevand og oversvømmelser

Kommunerne skal have en plan

 

Når det regner kraftigere, end kloaksystemerne kan klare, løber kloakkerne over – såkaldt overløb. På den måde kan der ske opblanding af spildevand fra blandt andet husholdninger med overfladevand fra tage og befæstede arealer. Det urene vand oversvømmer kældre og lavtliggende byområder eller løber ud over terrænet, ind til det finder vej til vandløb, søer eller fjorde og hav.

 

Det er en alvorlig kilde til forurening - både af de arealer, der oversvømmes og af de vandløb, søer og strande, hvor vandet ender. Endvidere kan miljøfarlige forurenende stoffer på den måde ledes ud i vandområder eller sive ned og forurene grundvandet.

 

Det er som udgangspunkt spildevandsselskabernes ansvar at sørge for, at spildevand og regnvand bliver bortskaffet - og dermed også at forebygge forurening, som følge af overløb af kloakker ved kraftig regn.

Miljøbeskyttelsesloven pålægger kommunalbestyrelsen at udarbejde en spildevandsplan, der beskriver status og planer for håndteringen af spildevand og regnvand i kommunen. Mange forsyningsselskaber har også indført eller arbejder på at indføre varslingssystemer i forbindelse med ekstremregnsituationer, der overstiger dimensioneringskravet for spildevandssystemet.

 

Klimatilpasning kan indarbejdes i spildevandsplanen, ved at der angives et serviceniveau for kloakkerne. Dette serviceniveau kan fastsættes, så det enten omfatter nye systemer som etableres, eller så det omfatter både nye og eksisterende systemer. Flere kommuner/forsyninger har udarbejdet klimatilpasningsstrategier/planer som et tillæg til spildevandsplanen. For at kunne tage beslutninger om et klimatilpasset serviceniveau er det vigtigt, at det fremgår klart, hvilken prioritering og konsekvenser, der følger med et revurderet serviceniveau.

  

Udgifterne til kloakkerne bliver finansieret af brugerne. Alle grundejere betaler løbende et afledningsbidrag for at aflede spildevand til kloakken, ofte kaldet et spildevandsbidrag. Afledningsbidraget går til renovering, drift og udbygning af kloaksystemerne. Også den nødvendige klimatilpasning finansieres gennem afledningssbidraget.

 

Selve driften af spildevandshåndteringen bliver varetaget af spildevandsforsyningsselskaber, som gerne er ejet af kommunen. Typisk er det også dem, der står for at udføre de tiltag, der besluttes for at klimasikre kloakkerne.

 

Læs mere om spildevandsselskabernes finansiering af klimatilpasningstiltag her.

 

Kloakoverløb og forurening

Læs mereLuk
 

Tilpasning af afløbssystemerne

Læs mereLuk
 

Senest redigeret: 16-03-2023