Lovstof
Del artikel Print

Lovstof

Vandløbsloven har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten i henhold til anden lovgivning. 28.000 km vandløb er tillige omfattet af naturbeskyttelsesloven, der beskytter mod ændringer af tilstanden bortset fra sædvanlige vedligeholdelsesarbejder. Lovens regler om vandløb gælder for både åbne vandløb, rørlagte vandløb og dræn.

Vandrammedirektivet fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, overgangsvande (flodmundinger, laguner og lignende), kystvande og grundvand i alle EU lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. I Danmark er direktivet implementeret i lov om vandplanlægning.

 

Forurening af vandmiljø, fx som følge af udslip af spildevand, er omfattet Miljøbeskyttelsesloven.

Forvaltningen af spildevand er ligeledes omfattet af lov om afgift af spildevand og spildevandsbekendtgørelsen.

Kvalitetskrav til drikkevandet og badevandet omfattes af henholdsvis drikkevandsbekendtgørelsen og EU's badevandsdirektiv.

Du kan finde den relevante lovgivning for vandsektoren i relation til klimatilpasning nederst på siden.