Vandmiljø
Del artikel Print

Vandmiljø

Klimaet påvirker vandmiljøet. Temperatur, vind, nedbør og afstrømning er blandt de væsentligste fysiske, kemiske og hydrauliske faktorer, der bestemmer vilkårene for dyre- og plantelivet i vandløb, søer og kystvande.

 

FN’s klimapanel, IPCC, anfører, at klimaet frem mod år 2100 vil medføre højere temperatur, perioder med mere ekstrem regn samtidig med, at vi i andre perioder vil opleve tørke. Der vil komme flere og kraftigere storme, samt stigende vandstand i havområderne. Derudover vil vedvarende ændringer i nedbørsforholdene medføre ændringer i grundvandsstanden.

 

Klima i vandområdeplanerne
En rapport udarbejdet af Aarhus Universitet for Naturstyrelsen fastslår, at klimaforandringerne allerede nu påvirker vandmiljøet, men der anvises ikke konkrete handlinger. En væsentlig konklusion er dog samtidig, at der stadig er væsentlige ”huller” i videngrundlaget.

 

Miljøstyrelsen (tidligere Naturstyrelsen) vil på den baggrund frem mod næste planperiode overveje, hvordan yderligere viden kan tilvejebringes.

Med hensyn til valg af virkemidler vil der være fokus på, at disse i størst mulig grad er klimarobuste. Heri indgår, at der sikres størst mulig synergi mellem opnåelse af god økologisk tilstand og behovet for at imødegå oversvømmelse som følge af klimaforandringer.

 

Vandløbsforums arbejdsgruppe 4 har fået udarbejdet en eksempelsamling med klimarobuste virkemidler. Derudover har ORBICON udarbejdet rapporten Klimarobuste virkemidler i vandplanerne, som redegør for, hvordan klimatilpasning kan understøttes af en række af de indsatser, der iværksættes for at forbedre den økologiske tilstand i vandmiljøet. Endeligt indgår der i virkemiddelkataloget for næringsstoffer for vandområdeplanerne en vurdering af virkemidlernes klimaeffekt. Her er der beregnet CO2-ækvivalenter på samtlige virkemidler, sådan at også dette tema kan indgå i valget af klimarobuste virkemidler.

 

Miljøstyrelsen opfordrer kommunerne til i videst mulig omfang at opnå synergi mellem den nødvendige klimatilpasning og udmøntningen af vandområdeplanerne.

 

Implementering af klimaforandringerne i vandområdeplanerne følger EU-Kommissionens vejledning til klimaforandringer og vandområdeplaner, samt oversvømmelsesdirektivet og vandrammedirektivet.

Senest redigeret: 26-03-2020