Vandmiljø
Del artikel Print

Vandmiljø

Klimaet påvirker vandmiljøet. Temperatur, vind, nedbør og afstrømning er blandt de væsentligste fysiske, kemiske og hydrauliske faktorer, der bestemmer vilkårene for dyre- og plantelivet i vandløb, søer og kystvande.

 

Klimaet har allerede forandret sig, og der er i Danmark registreret forøget lufttemperatur og nedbør samt ændringer i dominerende vindforhold sammenlignet med forholdene for ca. 100 år siden. Dette medfører stigende temperatur i overfladevand, ændret grundvandsstand, øget afstrømning af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet samt ændringer i vandets strømningsmønstre, som tilsammen kan påvirke tilstanden i vandmiljøet.

 

Velfungerende vandøkosystemer vil være mere robuste over for menneskelige påvirkninger og ændringer i klimaet, herunder til at kunne afbøde virkninger af oversvømmelser og tørke.

 

Klimaforandringer i vandområdeplanerne

Integration af klimaforandringerne i vandområdeplanerne følger EU-Kommissionens vejledning til vandområdeplanlægning i et forandrende klima (CIS Guidance document No. 24).

 

I forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 sammenfattes klimaforandringernes betydning for vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomsterne. Sammenfatningen er blandt andet baseret på rapporter udarbejdet af Aarhus Universitet og GEUS.

 

En af rapporterne udarbejdet af Aarhus Universitet i 2015 fastslår, at klimaforandringerne allerede nu påvirker de biologiske forhold i vandløb, søer og kystvande.

 

Vandløb

Læs mereLuk
 

Søer

Læs mereLuk
 

Kyst

Læs mereLuk
 

Grundvand

Læs mereLuk
 

 

En rapport udarbejdet af Aarhus Universitet i 2020, beskriver blandt andet de forventede langsigtede påvirkninger af kvælstofudvaskningen som følge af klimaforandringer. Resultaterne er baseret på langvarige forsøg med kvælstofudvaskning og viser en øget udvaskning som resultat af de forventede klimaændringer, herunder særligt øget temperaturer, stigende nedbør og de indirekte effekter af klimaekstremer på afgrøders vækst.

 

Til udarbejdelse af vandområdeplanernes indsatsprogram til forbedring af tilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster, er der således taget hensyn til klimaforandringerne.

 

  • I virkemiddelkataloget til vandløb udarbejdet af Aarhus Universitet i 2019 er det vurderet, hvorvidt virkemidlerne kan indgå som en del af den danske klimatilpasningsindsats i vandløb. For eksempel er virkemidlerne udlægning af groft materiale, genslyngning, etablering og restaurering af ådale samt plantning af træer vurderet at bidrage til klimatilpasningsindsatsen.
  • Beregninger af målbelastninger og indsatsbehov for søerne og kystvandene foretages ved brug af modeller, der som udgangspunkt er klimarobuste. Derudover har Aarhus Universitet gennemført projekter i 2020 og 2021, der undersøgte, hvilke effekter klimaforandringer indtil nu har haft på indsatsbehovet til hhv. søer og kystvande.
  • I 2020 gennemførte GEUS og Miljøstyrelsen et udviklingsprojekt, der udover at forbedre den eksisterende viden om, hvordan klimaændringer påvirker vandmiljøet, også så på hvordan ændringer i grundvandsstanden, stigning såvel som fald, kan håndteres.

 

Vandområdeplanerne ligger øverst i planhierarkiet i forhold til den øvrige planlægning, herunder planer for klimatilpasning som f.eks. oversvømmelsesplanlægning. Miljøstyrelsen opfordrer kommunerne til i videst mulig omfang at opnå synergi mellem den nødvendige klimatilpasning og udmøntningen af vandområdeplanernes indsatsprogrammer.

Senest redigeret: 23-03-2023