Hydrologi, grundvand og vandforsyning
Del artikel Print

Hydrologi, grundvand og vandforsyning

Klimaforandringer påvirker vandets kredsløb

Al vandforsyning i Danmark, bortset fra Christiansø, er baseret på grundvand, der typisk hentes fra 20 til 80 m’s dybde under terræn og med en typisk alder på 10 til 75 år. Grundvandet er derfor som udgangspunkt robust over for påvirkning af ekstreme vejrfænomener, selvom det fortsat kan være sårbart i forhold til nitrat, pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer. Samtidig vil klimaforandringerne på forskellig vis påvirke grundvandet - og dermed vandforsyningen.

 

Der forventes mere nedbør i Danmark - især om vinteren. Somrene er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive 70% flere og kraftigere skybrud (30-160 %). På landsplan forventes vinternedbøren i slutningen af dette århundrede at stige med 25 % (11 til 40 %).

 

Den forøgede vinternedbør og -hyppighed betyder generelt øget vandindhold i de øvre jordlag om vinteren, som lokalt kan skabe oversvømmelser, som vi har set det gennem de seneste 10 år, senest i februar 2020 og 2022. Samtidig forventes mere tørke både forår og sommer, således at vandindholdet i rodzonen som følge af øgede temperaturer og fordampning gennem vækstsæsonen bliver reduceret i et fremtidigt klima. Den samlede effekt af klimaændringer på grundvandet er derfor kompleks med stor sæsonmæssig og rumlig variation. En øget grundvandsstand kan også påvirke afløbssystemerne ved større tilstrømning af dræn- og indsivningsvand, som stiller krav om øget kapacitet eller alternative bortledningssystemer.

 

 Om sommeren kan længere tørkeperioder og større fordampning øge efterspørgslen på vand og dermed potentielt øge presset på vandressourcerne. Landbruget, naturen, industrien og forbrugerne vil i perioder kunne opleve en skærpet konkurrence om grundvandet, som må håndteres.

 

Klimaforandringernes påvirkning på grundvandet

Læs mereLuk
 

Klimaforandringernes påvirkning på drikkevandet

Læs mereLuk
 

 

Senest redigeret: 22-03-2023