Grundvand og vandforsyning
Del artikel Print

Grundvand og vandforsyning

Klimaforandringer påvirker vandets kredsløb

Al vandforsyning i Danmark, bortset fra Christiansø, er baseret på grundvand, der ligger beskyttet i de underjordiske reservoirer. Grundvandet er derfor som udgangspunkt robust over for påvirkning af ekstreme vejrfænomener. Alligevel vil klimaforandringerne på forskellig vis påvirke grundvandet - og dermed vandforsyningen.

 

Der forventes mere nedbør i Danmark - især om vinteren. Somrene er vanskeligere at forudsige, men de vil sandsynligvis blive præget af længere tørre perioder samtidig med, at der vil blive op mellem 30-160 % flere og kraftigere skybrud. På landsplan forventes vinternedbøren i slutningen af dette århundrede at stige mellem 11 til 40 %.

 

En forventet tilvækst i den årlige nedbør vil alt andet lige danne større mængder grundvand - og dermed også mere drikkevand til indvinding. For vandforsyningen vil det ikke i sig selv få den store betydning, da der generelt ikke er knaphed på grundvand af god kvalitet. Men der kan være regionale og lokale forskelle, lige som en forventet forøget variationer over året kan volde problemer. 

 

Den forøgede nedbør betyder øget grundvandsdannelse i de øvre jordlag, som lokalt kan skabe oversvømmelser og mindre filtration, fordi vandet ikke kan sive ned. En øget grundvandstand kan også påvirke afløbssystemerne ved større tilstrømning af dræn- og indsivningsvand, som stiller krav om øget kapacitet eller alternative bortledningssystemer.

 

Om sommeren kan længere tørkeperioder, større fordampning og dermed mindre infiltration øge efterspørgslen på vand og dermed presset på grundvandsressourcen. Landbruget, naturen, industrien og forbrugerne vil i perioder kunne opleve en skærpet konkurrence om grundvandet, som må håndteres.

 

Klimaændringerne påvirker også vore vandområder. Med mere og kraftigere regn, øges afstrømningen fra land, og der må derfor forventes en større udvaskning af kvælstof og fosfor fra markerne til vandmiljøet. Sammen med stigende temperaturer vil det alt andet lige føre til stigende algeopblomstring og efterfølgende iltsvind. Disse effekter må håndteres i de kommende vandområdeplaner. Naturstyrelsen har iværksat en række forsknings- og udviklingsprojekter, der skal tilvejebringe det nødvendige vidensgrundlag. 

Senest redigeret: 26-03-2020