Øget nedbør er en udfordring på lavtliggende arealer
Del artikel Print

Øget nedbør er en udfordring på lavtliggende arealer

Ekstensivering og styrede oversvømmelser kan være en løsning, men dyrkningsjorden kan også gøres mere modstandsdygtig over for oversvømmelse. 

Klimaændringerne vil få effekt på landbrugets produktionsgrundlag, dyrkningsjorden. Det kan ske gennem påvirkninger af blandt andet omsætningen af organisk stof, som er temperaturafhængig, erosion og udvaskning af kvælstof, som influeres af nedbørsforhold og -mængder.

 

Flere udfordringer med øget nedbør
Øget nedbør og stigninger i hav- og grundvandsstanden vil visse steder betyde oversvømmelser og vandlidende jorde. Nogle steder kan belastningen afhjælpes med en mere skånsom jordbehandling. Andre steder kan øget oversvømmelsesrisiko medføre, at jorden ikke længere kan benyttes til landbrug.


Ekstensivering af arealer kan være løsningen i f.eks. ådale
For at modvirke risikoen for uhensigtsmæssige oversvømmelser, kan man i højere grad søge at udnytte vandets naturlige vej i landskabet, i stedet for at dræne eller dæmme mere op for vandet. 

Natur- og miljøgevinster ved kontrolleret oversvømmelse
Periodisk og kontrolleret oversvømmelse betyder ekstensivering af berørte lavbundsarealer, hvilket til gengæld kan give store natur- og miljøgevinster. Udover rekreative værdier, kan periodiske vådområder være med til at mindske udledningen af drivhusgasser til atmosfæren.

Senest redigeret: 05-03-2024