Øget risiko for udvaskning af næringsstoffer og pesticider til naturen
Del artikel Print

Øget risiko for udvaskning af næringsstoffer og pesticider til naturen

Mere nedbør forventes at medføre større udvaskning af nitrat og fosfor til det akvatiske miljø, hvilket vil kræve en mere effektiv etablering af afværgeforanstaltninger.

 

Øget vinternedbør vil øge risiko for udvaskning af kvælstof, men omfanget vil afhænge af jordbundstypen.

 

Kvælstofudledningen vil ikke øges lige meget alle steder
Stigningen i kvælstofudvaskningen vil være betydeligt mindre, hvis der i stedet dyrkes en større andel af vårsæd og der samtidig anvendes efterafgrøder til at holde på næringsstofferne om efteråret og vinteren.

 

Stigende afstrømning med øget nedbør vil øge fosforudledningerne fra dyrket landbrugsjord, og denne effekt kan under de forventede klimaændringer i indeværende århundrede øge fosforudledningen med op til 10%. Den forventede stigning i nedbørintensitet vil fremme dette, da det vil mobilisere kolloid bundet fosfor på jordoverfladen samt øge jorderosion, der også fremmer transport af fosfor til vandmiljøet.

 

Pesticidanvendelse vil afhænge af afgrødevalg, sædeskifte mv.
Pesticidanvendelse under fremtidige klimaændringer afhænger af afgrødevalg, sædskifter, timingen i produktionen, og forekomsten af ukrudt, skadedyr og sygdomme. Alle disse effekter påvirkes også af klimaændringerne. Således vil mildere vintre øge overlevelsen af sygdomme og skadedyr og dermed bekæmpelsesbehovet. Et varmere klima og ændringer i jordens vandindhold vil ændre såtidspunkt med tidligere såning af vårafgrøder og senere såning af vinterafgrøder, ligesom afgrødeudvikling påvirkes, så der generelt opnås en hurtigere udvikling med tidligere blomstring og tidligere høst. Dette vil have konsekvenser for timingen af pesticidanvendelsen.

Senest redigeret: 05-03-2024