Vandet fra Landet
Del artikel Print

Vandet fra Landet

Vandet fra landet kan skabe store problemer i byerne, når vandløb går over deres bredder og oversvømmer byen. Den problemstilling arbejdede partnerskabet Vandet fra Landet med.

 

Partnerskabet startede i januar 2014 og satte fokus på løsninger for vandhåndtering på landet, som kan standse eller forsinke vandet, der løber mod byerne. Partnerskabet var finansieret af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning som en del af regeringens innovationsstrategi og bestod af Teknologisk Institut, Orbicon og Smith Innovation.

 

Fire store åer  

Partnerskabet tog udgangspunkt i fire åer, der skaber store oversvømmelser i byområder. Det er Storå ved Herning og Holstebro, Ege Å og Aarhus Å ved Århus, Højbro Å ved Gribskov samt Grejs Å ved Vejle. Desuden medvirkede SEGES, Region Midtjylland samt Danske Maskinstationer og Entreprenører i partnerskabet.

 

Formålet med partnerskabet var at udvikle, dokumentere og præsentere klimatilpasningsteknologier, der kan håndtere vandet fra landet og dermed aflaste byområder under skybrud og ved ekstreme nedbørssituationer.

 

Løsninger

Der findes allerede mange løsninger til håndtering af vandet fra landet. Grundlæggende kan man styre oversvømmelser ved at sikre sig "langsommere" vandløb, ved at skabe plads til magasinering langs vandløbets bredder eller ved en ændret vedligeholdelse af vandløb.

 

Man kan også forestille sig, at man kan opmagasinere mere vand i jorden ved regulering af drænafstrømning. Man kan bygge dæmninger eller have varsling med tilhørende beredskab med sandsække, pumper m.v. Man kan også tænke sig løsninger, hvor landmanden "sælger" retten til at opmagasinere vand på jorden langs åen i perioder.

 

Gennem partnerskabet blev disse løsninger samlet og systematiseret, så forsyninger og kommuner kunne få et mere objektivt grundlag til vurdering af de forskellige løsninger.

 

Tanken bag partnerskabet var også, at der skal være mulighed for at udvikle og teste nye løsninger. Sammen med interesserede virksomheder blev udvalgt nogle nye løsningsmuligheder, som blev udviklet i samarbejde med virksomheder, der havde interesse i at markedsføre og opskalere løsninger bredt på det danske og udenlandske marked.

 

Nye løsninger er ikke nødvendigves nye "dimser" til regulering af en vandstrøm. Det kan for eksempel være varslingssystemer, beredskabsmetoder, andre arbejdsmetoder, modelberegninger, planlægningsværktøjer eller nye måder at kombinere kendte løsninger på.

 

Det var tanken, at der blev valgt nogle løsninger ud, som det ville være muligt at markedsmodne i projektets levetid, og at metoderne så blev afprøvet i et eller flere af de involverede å-systemer. Dermed fik man både driftserfaringer og dokumentation for de nye løsninger.

 

 

Senest redigeret: 01-02-2023