Oversvømmelse er en trussel mod lavtliggende jorder
Del artikel Print

Oversvømmelse er en trussel mod lavtliggende jorder

Med mere nedbør i vinterhalvåret og mere ekstremnedbør i sommerhalvåret vil der være forøget risiko for oversvømmelse af landbrugsjord. Løsningen kan enten være mere dræning eller genetablering af vådområder med miljø- og naturværdi.
 

Græsning af lavbundsarealer kan vanskeliggøres af forhøjet vandstand og i perioder med intens regn vil flere vandløb gå over deres bredder og oversvømme marker.

 

Problemerne med oversvømmelserne, vil nogle steder kunne afhjælpes med øget dræning og mere skånsom jordbehandling, men mange steder, is��r i ådale, vil genslyngning af åer og styret oversvømning være en bedre samlet løsning, der også vil komme naturen og miljøet til gode.

 

Udnyt vandets naturlige vej
For at undgå, at vand stuves op i åer og løber over bredderne på værdifuld landbrugsjord og i beboelsesområder, kan man i stedet styre oversvømmelserne, så kun udpegede områder kommer under vand.

 

Ved at udnytte vandets naturlige vej gennem landskabet vil de naturlige lavbundsområder kunne fungere som bufferzoner og reservoirer ved ekstreme nedbørshændelser. Det kan bl.a. gøres ved at hæve vandløbsbunden og genslynge vandløb samt nedbryde diger.

 

Gevinster for natur og miljø
Sådanne styrede oversvømmelser giver store gevinster for naturen og miljøet. Det er genslyngningen af Skjern å et godt eksempel på.

 

Periodisk oversvømning af lavbundsarealer langs vandløbene hjælper med at tilbageholde næringsstoffer og omsætte kvælstof.

 

En ekstensivering vil desuden øge artsdiversiteten af både planter og dyr. Oversvømmelse af lavbundsarealer vil desuden medføre sedimentering af både næringsstoffer og såvel organisk som uorganisk materiale fra vandløbene. En forbedring af vandløbenes fysiske tilstand vil desuden gavne levevilkårene for både planter og dyr i væsentlig grad.

 

Lavbundsområder kan fungere som reservoirer
I den udstrækning, at lavbundsarealerne kan fungere som reservoirer i tilfælde af voldsomme nedbørssituationer, opstuvning af vandmasser ved stormsituationer mm., bør det sikres, at disse arealer friholdes fra byggeri og anlæg, der kan forhindre denne funktion.

Senest redigeret: 14-08-2015