Udtagning af lavtliggende jorder
Del artikel Print

Udtagning af lavtliggende jorder

Med mere nedbør i vinterhalvåret og mere ekstremnedbør i sommerhalvåret vil der være forøget risiko for oversvømmelse af lavtliggende jorder.
 

Græsning af lavbundsarealer kan vanskeliggøres af forhøjet vandstand og i perioder med intens regn vil flere vandløb gå over deres bredder og oversvømme marker.

 

En del lavtliggende arealer, f.eks. i ådale, bliver i disse år udtaget af landbrugsmæssig drift, da arealerne i stigende grad bliver for våde til dyrkning. Dette kan dels skyldes, at arealerne sætter sig som følge af nedbrydning af jordens organiske stof, og at de stigende vandmængder gør afvandingen vanskelig.

 

Udtagning af 100.000 ha kulstofrige lavbundsjorder

Det er i dag politisk vedtaget at udtage 100.000 ha kulstofrige lavbundsjorder, men det er ikke urealistisk at forestille sig en fremtidige udtagning på 2-3 gange dette areal. En sådan udtagning rummer et stort potentiale for at øge artdiversitet både blandt dyr og planter.

 

Periodisk oversvømning af lavbundsarealer langs vandløbene hjælper med at tilbageholde næringsstoffer og omsætte kvælstof.

 

En ekstensivering vil desuden øge artsdiversiteten af både planter og dyr. Oversvømmelse af lavbundsarealer vil desuden medføre sedimentering af både næringsstoffer og såvel organisk som uorganisk materiale fra vandløbene. En forbedring af vandløbenes fysiske tilstand vil desuden gavne levevilkårene for både planter og dyr i væsentlig grad.

 

Lavbundsområder kan fungere som reservoirer

Det er derfor sandsynligt, at afvandingen vil ophøre på en del af de lavbundsarealer, der i dag afvandes med dyrkning for øje. Udover ovennævnte, er der brug for lavtliggende jorder til at forsinke vandets vej til nedstrømsliggende, kystnære byer. Ophørt afvanding rummer et potentiale for genopretning af naturlig hydrologi, herunder mæandrerende vandløb med kontakt til de vandløbsnære arealer og ophør af grødeskæring. Ophørt afvanding er tæt koblet til udtagning af kulstofrige lavbundsjorder.

Senest redigeret: 05-03-2024