Jordstruktur får større betydning
Del artikel Print

Jordstruktur får større betydning

Jordens struktur har betydning for planternes chancer for at klare både tørke og øget nedbør som følge af klimaforandringerne.

Det er vigtigt, at jorden både kan lede vandet væk i perioder med intensiv nedbør, samt er god til at holde på fugtigheden i perioder med tørke. Samtidig er det vigtigt at undgå erosion og tab af næringsstoffer og at fremme en god rodvækst, så planterne bedre kan optage det vand og de næringsstoffer, der findes i jorden.

 

For at jordstrukturen kan bevares, er det vigtigt at undgå tung trafik på marken, da det kan sammentrykke jordens porer. Dette er specielt vigtigt i længerevarende perioder med vandmættede jorde.

Dyrkningsjorden kan gøres mere modstandsdygtig overfor oversvømmelse ved at reducere jordbearbejdningen generelt. Det er vigtigt, at sikre tilførsel af organisk materiale til jorden. Det kan gøres ved at tilbageføre planterester eller husdyrgødning til jorden og ved at have græs og efterafgrøder i sædskiftet.

 

Øget behov for markvanding
Behovet for markvanding øges i takt med højere sommertemperatur og længere perioder med tørke.

Dette gælder ikke mindst de danske sandjorder, hvoraf en stor del allerede i dag er kunstvandede. Men der vil også blive et øget behov for vanding på de mere lerede jorde af afgrøder, som i dag ellers kun behøver vanding på sandjorde.

Et vådere vinterklima, stigende vandstand i havene og stigende grundvandsstand vil mindske dyrkningspotentialet for lavbundsjord med naturlig dårlig dræning (f.eks. i ådalene og langs visse fjorde).

 

Flere diger, øget dræning eller ekstensivering
Problemet vil nogle steder kunne løses gennem digebyggeri, hvilket dog kan have negative konsekvenser for naturen.

Alternativt vil disse områder ikke i samme grad kunne anvendes til intensivt landbrug i fremtiden, men må ekstensiveres og anvendes til græsning og naturpleje eller evt. udnyttes til biomasseproduktion til energi.

Senest redigeret: 05-03-2024