Klimaforandringerne påvirker valget af afgrøder
Del artikel Print

Klimaforandringerne påvirker valget af afgrøder

Klimaændringerne giver både fordele og udfordringer for jordbruget. Gennemsnitstemperaturstigningen er steget med 1,5 oC siden 1970'erne, og de vådere, varmere vintre og de tørrere, varmere somre vil ændre produktionsforholdene.
 

Højere temperaturer og en længere vækstsæson vil generelt have en positiv effekt på afgrødeudbyttet og produktionen forventes derfor at stige. I sig selv vil den øgede CO2-koncentration i atmosfæren fremme plantevæksten.

 

Klimaændringer har allerede haft stor indflydelse på valget af afgrøder og mulighederne for deres udvikling og vækst. Som eksempel kan nævnes efterafgrøder, hvor høsttidspunktet for den foregående hovedafgrøde er kritisk for, om de kan nå at udvikle sig i efteråret. Det varmere klima har ført til hurtigere udvikling af afgrøderne i løbet af vækstsæsonen, og der er beregnet, at blomstringstidspunktet er fremrykket med ca. 2 dage pr. årti over perioden 1985-2014.

Nye afgrøder mulige

Den længere vækstsæson har sammen med højere temperaturer givet bedre betingelser for varmekrævende afgrøder. Dette har dog hidtil stort set kun påvirket omfanget af dyrkning af majs og vin i Danmark, se endvidere under Nye afgrøder.

Gode vækstbetingelser får også ukrudtet til at vokse
Det er ikke kun afgrøderne, der vokser bedre, når temperaturen og CO2-koncentrationen stiger. Det gør mange ukrudtsplanter også. Klimaændringer vil kunne bidrage til ændringer i ukrudtsfloraens sammensætning. Feks. er der i de senere år set en stigende forekomst af Hanespore og Grøn Skærmaks i forårssåede rækkeafgrøder som f.eks. majs. Disse arter er varmekrævende, og deres større udbredelse kan tilskrives højere forårs- og sommertemperaturer.

 

Giver klimaændringer flere skadedyr og sygdomme?
Der foreligger ingen evidens for, at klimaforandringerne indtil nu har påvirket forekomsten af skadedyr i dansk landbrug. Klimaforandringer forventes at give større udfordringer med plantesygdomme, der ofte er betinget af svampe. Det varmere og fugtigere klima giver nemlig gode vækstbetingelser for svampe. De største tab forventes i korn, kartofter og grøntsager. Mildere vintre betyder bedre vækstbetingelser for overvintring af flere sygdomme og dermed kan der blive oparbejdet et større smittepotentiale i den tidlige vækstsæson.


Øget behov for bekæmpelse og pesticider
Pesticidanvendelse under fremtidige klimaændringer afhænger af afgrødevalg, sædskifter, timingen i produktionen og forekomsten af ukrudt, skadedyr og sygdomme. Alle disse effekter påvirkes også af klimaændringerne. Således vil mildere vintre øge overlevelsen af sygdomme og skadedyr og dermed bekæmpelsesbehovet.

Senest redigeret: 05-03-2024