Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande
Del artikel Print

Pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande

Pilotordningen om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande er ét af fire pilotprojekter, som miljøministeren i efteråret 2020 annoncerede, ville blive igangsat som led i arbejdet med den nationale klimatilpasningsplan. I foråret 2021, blev der nedsat en tværfaglig task force med repræsentanter fra Miljøministeriet til at understøtte pilotordningen. Pilotordningen blev gennemført i to faser og har forløbet indtil foråret 2023, hvor der blev afholdt en afsluttende workshop.

 

Kommuner, der allerede havde taget initiativ til at etablere et formaliseret samarbejde om helhedsplanlægning for oversvømmelser i et vandløbsopland kunne indtil 30. juni 2021 komme med en interessetilkendegivelse om deltagelse i ordningen. Ved fristens udløb var der indkommet tre interessetilkendegivelser, som alle opfyldte de opstillede kriterier.

 

Det har betydet, at kommunerne omkring Storå, Gudenåen og Kongeåen har deltaget i pilotordningen.

 

Fase 1 (2021):

I fase 1 blev der i efteråret 2021 gennemført en spørgeskemaundersøgelse og en interviewrunde med kommuner i vandløbsoplandene omkring Gudenåen, Storå og Kongeåen. I januar 2022 blev gennemført en virtuel workshop med deltagelse af 9 kommuner fra de tre vandløbsoplande med fokus på organisering af helhedsplanlægning, udfordringer med regulering, dataanvendelse og muligheder for finansiering.

 

Fase 2 (2022):

I fase 2 har fokus været på gennemførelse af en række tekniske projekter, som Miljøstyrelsen har medfinansieret, ligesom der har været site-visits til vandløbsoplande.

 

Den afsluttende rapportering på pilotordningen er publiceret i august 2023. Rapporten:

  • giver et oprids af de behov interessenterne har peget på vedrørende behovet for en helhedsorienteret tilgang og helhedsplanlægning på tværs af kommunegrænser,
  • præsenterer kort den nuværende regulering, der kan være relevant i forhold til helhedsplanlægning,
  • skitserer den nuværende målsætning og organisering i de tre vandløbsoplande i forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan,
  • giver en opsamling på input fra interviewrunde og spørgeskemaundersøgelse med de tre vandløbsoplande,
  • gennemgår kort indhold og resultater fra de gennemførte tekniske projekter, og
  • giver en generel opsummering på pilotordningen.

 

Rapporten og dets bilag kan læses herunder:

 

Slutrapport om pilotordning om helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande

Bilag 2 - Mulighedskatalog til kommende helhedsplan for Kongeåen

Bilag 3 - Kongeåen sandsynlighedskort, værdikort og risikokort

Bilag 4 - Sætningsanalyse i oplandet til Storå

Bilag 5 - Helhedsplan Storå

Bilag 6 - Landskabsanalyse for Gudenåen

Bilag 7 - Proof of concept: Gudenå Machine Learning

 

Onsdag d. 22 november 2023 indbyder Miljøstyrelsen til en heldags konference på Tolderlundsvej i Odense. Konferencen markerer afslutningen på arbejdet under pilotordningen for helhedsplanlægning for oversvømmelser i vandløbsoplande og går i dybden med modsatrettede hensyn, som fx koblingen mellem klimatilpasning og §3- og Natura2000 områder, data tilgængelighed og helhedsplanlægning som vej mod synergi i ådalene. 

 

Tilmeld dig konferencen her. Læs programmet for konferencen her.

Senest redigeret: 12-09-2023