Skader i forbindelse med højtstående grundvand
Del artikel Print

Skader i forbindelse med højtstående grundvand

Højtstående grundvand kan have en række negative konsekvenser for bygninger, veje og infrastruktur. Stigende grundvand kan medføre, at bygninger opført til at stå på tør grund er i risiko for påvirkning af vand på væskeform nedefra. Eksempelvis kan der ved bygninger som står på et geologisk mere flydende underlag, opstå risiko for sætningsskader, hvis underlagets stabilitet ændres – eller skylles væk ved at der føres materiale væk via utætte kloakrør.

 

I forbindelse med arbejdet med den nye nationale klimatilpasningsplan er der blevet udarbejdet et nyt notat af Niras for Miljøministeriet. I notatet præsenteres metoder for hvordan man kan estimere skaderne på bygninger, veje og jernbaner forsaget af højtstående grundvand, samt hvordan man kan opgøre omkostningerne til genopretning efter skaderne over tid.

 

I første del af notatet præsenteres skadesbilledet forårsaget af højtstående grundvand for bygninger anvendt til beboelse, veje og jernbaner. Dette for at afdække hvilke bygningskarakteristika der generelt set vurderes at have betydning for hvor skadet bygninger bliver ved højtstående grundvand, samt hvad der primært er bestemmende for vejes og jernbaners sårbarhed overfor højtstående grundvand.

 

I anden del af notatet er retningen for en generel metode til bestemmelse af skadesomkostningerne ved højtstående grundvand skitseret. Metoden er baseret på en litteratursøgning og -gennemgang og indeholder forslag til, i hvilken retning metoden med fordel kan videreudvikles. Disse forslag er suppleret af overvejelser og betragtninger i forhold til estimering af skadesomkostninger, hvor en stigning i grundvand er af mere permanent karakter, hvilket fører til at bygninger, vejkasser og jernbaneopbygninger mere permanent er opfugtede.

 

Rapporten fremligger ikke en færdigudviklet metode til beregning af skadesomkostningerne, men er et skridt på vejen til bedre beregning af de økonomiske skader relateret til højtstående grundvand.

Senest redigeret: 10-03-2022