Pilotprojekt om forudsigelse af oversvømmelse i Vejle
Del artikel Print

Pilotprojekt om forudsigelse af oversvømmelse i Vejle

DMI har med afsæt i regeringens arbejde med en national klimatilpasningsplan igangsat et pilotprojekt for at øge viden om oversvømmelser i Danmark ved at indsamle og kortlægge eksisterende data om oversvømmelser i Vejle Å/ Grejs Å, Vejle by og ved Vejle Fjord. Formålet med projektet er at afsøge mulighederne for at arbejde videre med udvikling af et nationalt varslingssystem for oversvømmelser. Varsling af oversvømmeler vil gøre beredskabet og samfundet som helhed mere robust over for oversvømmelser, så samfundsøkonomiske tab og gener for borgere minimeres.

 

På grund af klimaforandringer kan Danmark forvente hyppigere tilfælde af ekstremt vejr, herunder kraftigere og hyppigere skybrud og flere perioder med længerevarende kraftig nedbør. Det betyder stadig større udfordringer med oversvømmelser. Her kan prognoser og rettidig varsling spille en vigtig rolle, således at borgere, beredskaber, forsyninger, erhverv og kommuner er forberedt og klædt på til at håndtere de ekstreme oversvømmelseshændelser.

 

Vejle er en kritisk case, idet byen er særligt udsat for oversvømmelser fra flere sider. Pilotprojektet foregår i samarbejde med Vejle kommune, Miljøstyrelsen, de kommunale myndigheder og forsyninger i Vejle, WaterITech samt Aalborg Universitet. Projektet tester nedbørs- og hydrologiske modeller til bedre at kunne forudsige oversvømmelseshændelser i fremtiden med henblik på at danne grundlaget for det videre arbejde med udvikling af varsling af oversvømmelser.

 

Status og videre proces
I projektet udvikles en detaljeret hydrologisk model, og der udarbejdes en analyse, der sammenligner målinger og modeldata, som har vist, at modellen kan gengive historiske oversvømmelser. Det gør modellen velegnet til fremtidige undersøgelser, der kan danne det nødvendig fundament for landsdækkende varsling af oversvømmelser.

DMI vil fremadrettet i 2021 undersøge præcisionen af modelberegningerne, der kan understøtte rettidig og pålidelig varsling. Endelig vil der ultimo 2021 ske en afrapportering af den opnåede viden , og DMI vil herefter fortsætte arbejdet for at udvikle et grundlag for et landsdækkende operativt varslingssystem for oversvømmelser, som et flertal af lande i Europa allerede har etableret.

DMI, Vejle kommune, Danmarks Miljøportal og MST forbereder en ansøgning til Innovationsfonden til videreudvikling og etablering af varslingssystemet. Pilotprojektet og behovet og udvikling af et landsdækkende operativt varslingssystem for oversvømmelse vil derudover indgå i anden fase for udvikling af løsningsmuligheder.

Senest redigeret: 08-06-2021