Del artikel Print
Klimatilpasningsværktøjet KAMP –  har fået tilføjet nye data og ajourført ift. seneste højdemodel

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har fået tilføjet nye data og ajourført ift. seneste højdemodel

Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med udgangspunkt i den senest opdaterede hydrologisk tilpassede højdemodel og udvidet med nye data om bl.a. kysterosion.

Værktøjet KAMP til screening af arealanvendelser og oversvømmelser er opdateret og udbygget så man nu også kan foretage en indledende screening af erosionsforhold samt få vist kommunegrænser.

 

Der er tilføjet data for både kronisk og akuterosion. 

Den kroniske erosion er den tilbagerykning af kysten, som er forårsaget af de daglige bølgepåvirkninger på kysten over et år.

 

Den akutte erosion beskriver den akutte tilbagerykning af kysten, som opstår gennem bølgepåvirkning af en kyst under en ekstremhændelse/storm.

 

Begge datasæt stammer fra Kystdirektoratets Kyst- og Erosionsatlas som Kystplanlæggeren også anvender data fra.

 

Derudover er kommunegrænser blevet tilføjet som arealdata, og Qgis-workspace funktionaliteteten er tilsvarende opdateret så alle seneste data ligeledes fremgår her.

 

Opdateret højdemodel og opdateret screening for nedbør og hav.

Med udgangspunkt i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivsering's senest opdaterede højdemodel samt de kommunalt vedligeholdte hydrologiske tilpasningslag er screeningen for Nedbør og Havvand samt strømningsveje opdateret i KAMP.

 

For højdemodellen gælder at 20 % af Danmark opmåles om året, og i det senest opdaterede er det Sønderjylland der er blevet ajurført.

 

For hele landet gælder at ændringer i de hydrologiske tilpasningslag er blevet indarbejdet, og der kan dermed ses ændringer alle steder hvor der er indberettet viden om bl.a.:

Viadukter, broer, pumpestationer, sluser og kontraklapper, diger og væsentlige ændringer i terræn mellem opmålingsperioderne.

 

Fakta om Kamp
Screeningsværktøjet KAMP er en forkortelse for Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere og er udviklet af Danmarks Miljøportal i samarbejde med Miljøstyrelsen til Klimatilpasning.dk.
Værktøjet er især rettet mod miljø- og planmedarbejdere i kommunerne, og søges løbende udbygget og forbedret.

Kamp er et screeningsværktøj, som sammenstiller udvalgte, eksisterende nationale data, beregninger og fremskrivninger og viser, hvor disse data peger på områder, hvor der er mulige vandpåvirkninger, som der kan være behov for at se nærmere på. KAMP indeholder således ikke detaljerede lokale data og modeller – såsom hvordan lokale kloakker og nedsivning kan afhjælpe ved ekstremregn, eller hvordan lokale, allerede planlagte klimasikringsprojekter vil kunne hjælpe. Antagelsen er dog ofte ikke langt fra virkeligheden, når vi rammes af de helt store ekstremvejrshændelser. For ved skybrud vil kloakkerne ofte ikke kunne følge med, og jorden vil bliver vandmættet efter længere perioder med regn.

KAMP opdaterer og erstatter over tid tidligere værktøjer, som har været tilgængelige på Klimatilpasning.dk. Som noget helt nyt kan man i KAMP direkte aflæse, hvor mange bygninger og hvor mange kilometer vej, der potentielt kan blive påvirket af vandmasserne og den anslåede bygningsværdi, der bringes i fare. Desuden giver KAMP’s rapportfunktionalitet brugeren en screeningsrapport i PDF-form, og det er muligt at downloade en QGIS-fil, der gør, at man nemt kan arbejde videre i egne systemer og lokale datasæt.

 

 Kamp 1062021 Amager 800 Sammenligning

Eksempel på kortudsnit i screeningsværktøjet, der viser påvirkede bygninger ved kote 1,8 i hhv. tidligere data og opdateret KAMP-version med tilpasset højdemodel på det sydlige Amager. Her skyldes de store ændringer rettelser i den hydrologiske tilpasningslag og ikke nye opmålinger af højdemodellen.