Planlægning
Del artikel Print

Planlægning

Klimaændringer kan gøre det nødvendigt at beskytte boliger mod oversvømmelse. Sandsynligheden for oversvømmelse bør desuden overvejes, inden et kystnært område bebygges.

Eksisterende boliger kan beskyttes mod oversvømmelser. Hvis der er tale om et boligkvarter eller et sommerhusområde, vælges typisk en løsning som tilgodeser alle. Det kan være et dige eller en højvandsmur. Det kan også vælges, at indrette den nederste del af husets ydermur, så den kan tåle en vandpåvirkning. Samtidigt udformes åbninger i mure, så de kan skoddes til, og evt. afløb fra huset, udstyres med en kontraventil.

Kystdirektoratet har udviklet et kystplanlægningsværktøj, Kystplanlægger 2120, som indeholder relevant information om kysterne i Danmark.

Nybyggeri i kystområder
Før der etableres nybyggeri i kystområder, skal risikoen for oversvømmelser vurderes. Det vil sige, at det skal vurderes, om det er sandsynligt, at området kan oversvømmes, og hvilken skade det forvolder. Nybyggeri i kystområder kan sikres mod oversvømmelser ved trække byggeriet tilbage, forhøje fundamenterne eller øge terrænhøjden.


Planlægning af oversvømmelsestruede områder bør ske ud fra en erkendelse af, at problemet ikke alene er stigende havvandstand, men  manglende terrænhøjde, hvilket er illustreret ved nedenstående figur.

Figuren viser den nuværende situation, hvor området bag en klit ønskes bebygget. Der er en havvandstand foran diget og en indre vandstand i form af et vandløb indenfor diget at tage hensyn til. Begge er vist med lyseblå farve. Når havvandstanden stiger, og når nedbøren øges, vil sandsynlighed for oversvømmelse af arealet også øges.


For lavt terræn

 

Der er flere muligheder for at løse denne udfordring. En nærliggende løsning er at beslutte, at boligerne må placeres på et højere terræn.

En anden mulighed er at forøge terrænhøjden ved at tilføre sand til området. Terrænhøjden kan tilpasses den oversvømmelsessikkerhed der ønskes. Det er dog værd først at undersøge, hvilke bestemmelser, der måtte gælde for byggehøjde i området. 

Højere terræn

Huse på sandpude

En tredje mulighed er at anlægge husene ved en så tilpas høj sokkel til at opnå den ønskede sikkerhed mod oversvømmelse. På nedenstående figur er vist hvilke tillæg, der bør tages hensyn til ved fastlæggelsen af sokkelkoten på et hus.

Ved fastsættelse af disse tillæg, bør følsomheden overfor klimaændringerne undersøges ved at anvende flere scenarier. Soklen kan udformes traditionelt, eller ved at anlægge huset på pæle.

Højere sokkelkote

Bygning på højere sokkel

Huse på pæle

 

Det er også muligt at udforme den nederste oversvømmelsestruede del af huset, så den er modstandsdygtig overfor kortvarig vandpåvirkning. 

Senest redigeret: 22-02-2023