Lovstof
Del artikel Print

Lovstof

Det er, som udgangspunkt, den enkelte grundejer, der har ansvaret for at beskytte sin grund imod oversvømmelser eller erosion fra havet. Kystbeskyttelsesanlæg skal gives tilladelse til af Kystdirektoratet. Dette reguleres af lov om kystbeskyttelse.

EU's oversvømmelsesdirektiv, der er implementeret i Danmark i særskilte love for henholdsvis kystoversvømmelser (bek. om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet) og regn/å-oversvømmelser, forpligter myndighederne til at udarbejde planer for beskyttelse mod oversvømmelser.

Lov om stormflod og stormfald regulerer mulighederne for erstatning af skader efter stormfald eller -flod, som ikke dækkes af almindelige forsikringer.

Du kan finde relevant lovstof for kystsektoren i relation til klimatilpasning nederst på siden.