Højvandsstatistikker
Del artikel Print

Højvandsstatistikker

Kystdirektoratet har udarbejdet statistikker for, hvor hyppigt vandstande af forskellige højder forekommer.

Vandstanden i havet måles kontinuerligt af en række vandstandsmålere, som er opsat ved de danske kyster, typisk i havne. Vandstandsmålerne drives af havnene, kommunerne, Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet. For at få gode statistikker er det altafgørende, at vandstandsmåleren måler kontinuerligt og kalibreres med jævne mellemrum. Statistikkerne opdateres af Kystdirektoratet ca. hvert 5. år.

 

Kystdirektoratet indsamler data fra 55 målere og har på baggrund af disse data udarbejdet statistikker for, hvor hyppigt vandstande af forskellige højder forekommer ved de forskellige lokaliteter.

 

Nedenfor er vist hvilken vandstand, der statistisk set vil forekomme én gang hvert 50. år for hver af de 55 lokaliteter i Danmark. Via linket til Højvandsstatistikker i boksen til højre kan du finde den fulde højvandsstatistik for alle lokaliteterne.

 

 

50 års vandstande

Nedenfor er vist en højvandsstatistik for Åbenrå baseret på næsten 27 års vandstandsmålinger.Højvandsstatistik Åbenrå

Den blå kurve viser med hvilken sandsynlighed en given vandstand statistisk forekommer i Åbenrå. Eksempelvis forekommer en vandstand på 160 cm statistisk set hvert 30. år. Bemærk at den vandrette x-akse er logaritmisk. De lyseblå stiplede linjer angiver et mål for usikkerheden på statistikken.

Vær opmærksom på, at sandsynligheden for, at der forekommer en 100 års vandstand indenfor en 10 årig periode er 10 % og 39 % indenfor en 50 årig periode.

Fremtidens højvandsstatistik
Når vandstanden generelt stiger som følge af klimaændringerne, vil sandsynligheden for, at en given vandstand forekommer, også stige. Hvor meget afhænger af lokaliteten.

Nedenfor er et eksempel for Korsør, hvor den nuværende sandsynlighed for en given vandstand er vist med den lyseblå linje. En vandstand på 152 cm forekommer i dag statistisk set én gang hvert 100. år.

Bemærk, at x-aksen er logaritmisk. Hvis eksempelvis højvandsstandene generelt stiger 45 cm frem til år 2100 vil sandsynligheden for en given vandstand i år 2100 kunne illustreres med den mørkeblå linje. Det vil sige, at en vandstand på 152 cm sandsynligvis vil forekomme én gang hver 3. år i år 2100.

Den samme stigning i Hvide Sande vil ikke betyde så meget fordi 100 års vandstanden i dag på 330 cm i år 2100 med en vandstandsstigning på 45 cm vil være en 15 års vandstand.

Historiske vandstande
Højvandsstatistikkerne er baseret på målte vandstande, men der er også en række, mere eller mindre, veldokumenterede høje vandstande i Danmark.

Disse har Kystdirektoratet vurderet i forbindelse med implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv. I linket nedenunder kan beskrivelserne af disse høje vandstande og hvor vel dokumenteret de er, findes. 

Senest redigeret: 29-03-2012