Muslingeopdræt trues af østers, alger og forsuring
Del artikel Print

Muslingeopdræt trues af østers, alger og forsuring

Potentialet for opdræt af muslinger i danske farvande er godt, men klimaforandringerne kan give problemer med invasive arter, forsuring og giftige alger.  

Opdræt af muslinger har et godt potentiale i danske farvande, som har et næringsindhold, der er fordelagtigt for muslingers vækst. Øgede temperaturer vil næppe påvirke muslingernes vækst direkte, men alt andet lige øges risikoen for iltsvind, hvilket kan have alvorlige virkninger på produktionen.  

Blåmuslingebestanden trængt af stillehavsøsters

Gennem de seneste par år lader blåmuslingebestanden i både Vadehavet og den vestlige del af Limfjorden til at være blevet trængt af den indvandrende stillehavsøsters. Den er som følge af de stigende temperaturer begyndt at gyde i danske farvande. I de kommende år kan arten måske udnyttes kommercielt.

Giftige alger kan blive en udfordring for muslingeopdrættet 
Forekomsten og artssammensætningen af alger vil givetvis blive påvirket af ændrede temperaturforhold. Dette kan få betydelige konsekvenser for muslingeproduktionen, da det ikke er muligt at høste muslinger i perioder, hvor der er konstateret giftige alger i vandet.

Forsuringen vil ødelægge muligheden for skaldyropdræt 

Havene optager en del af luftens gasarter, herunder CO2, og den stigende CO2-koncentration i atmosfæren betyder, at havene bliver mere sure. Faktisk er pH-værdien i verdenshavene allerede faldet. Forsuring af havene er en meget stor trussel mod dyr med kalkskelet eller kalkholdig skal og er derfor også en trussel mod fangst og opdræt af skaldyr i Danmark.

Senest redigeret: 10-10-2020