Modelværktøj til Skadesøkonomi
Del artikel Print

Modelværktøj til Skadesøkonomi

Kommunerne har i deres arbejde med DK2020 og klimatilpasning brug for at vide, hvor det giver mest mening at sætte ind overfor oversvømmelser. Her er det vigtigt at kunne beregne omkostningerne ved oversvømmelser og at foretage en risikokortlægning som udgangspunkt for en vurdering af investeringer i klimatilpasningen. 

 

Kommunerne har med dette værktøj mulighed for selv at lave iterationer i processen med kortlægningen af risici og prioritering af indsatser. De er i mindre grad afhængig af licensbelagte programmer og ekstern rådgivning. Pro-grammet udvikles løbende, senest er er tilføjet et modul om skader på landbrugsarealer, og en opdateret doku-mentation af de anvendte skadesmodeller.

 

Beregning af omkostninger ved oversvømmelser

Modellen hedder SkadesØkonomi og den kan anvendes til beregning af omkostningerne ved oversvømmelser. Modellen er udviklet til støtte for kommunernes arbejde med DK2020 og klimatilpasning.

 

 

SkadesØkonomi er et plugin til QGIS. Det er udviklet i et samarbejde mellem de fynske kommuner, GeoFyn, DTU, LNH Water, AestasGIS og KL. Modellen er baseret på en videreudvikling af en model udviklet af DTU i forbindelse med COHERENT-projektet, som fra 2017 til 2021 har været finansieret af Innovationsfonden. Den faglige modelbeskrivelse, som under ét, beskriver den oprindelige DTU model og den nye version kan hentes i banneret i bunden af siden. Den går i dybden med den faglige metodiske ramme, forudsætninger og data. 

 

Indhold

QGIS plugin’et ”SkadesØkonomi” kan anvendes til at beregne omkostninger i form af skader og risiko fra oversvømmelser. På nuværende tidspunkt (version 1.3) understøtter modellen skades- og risikoberegninger fra følgende oversvømmelsestyper: Nedbør, stormflod og vandløb.

 

Sektorer i værktøjet

 

Det er en forudsætning for anvendelse af modellen, at oversvømmelseskort og input data for modellens 10 sektorer er tilgængelige i en database for det geografiske område, som man ønsker at beregne skader og risiko for, se ovenstående figur. Data skal i alle tilfælde tilvejebringes af brugeren og kan i meget vidt omfang uploades direkte fra SDFI's digitale platforme.

 

Med modellen kan der identificeres oversvømmelsestruede arealer/elementer for de forskellige sektorer. Der kan beregnes økonomiske tab og risiko for seks af disse, mens der for de resterende fire sektorer kan fastsættes prioriteringer, så de vigtigste elementer, som er oversvømmelsestruede, bliver fremhævet.

 

Skadesfunktioner

Skadesfunktioner omsætter vand på terræn til et økonomisk tab og er et centralt element i beregninger af skader og risiko for oversvømmelse. Skadesfunktioner anvendes ofte i kombination med modelberegninger af oversvømmelsesudbredelse til at beregne de økonomiske konsekvenser af en eller flere hændelser.

 

For at opnå de mest præcise beregninger er der i SkadesØkonomi inkluderet flere forskellige typer af skadesfunktioner baseret på data fra mange forskellige kilder. Overordnet set indeholder SkadesØkonomi to typer af skadesfunktioner:

 

  1. Skaden stiger, når vanddybden på terræn stiger
  2. En konstant skade uanset vanddybde, når blot minimumsvanddybden overstiges.

 

Herudover gælder det for nogle af sektorerne, at beregningerne foretages med udgangspunkt i arealet (f.eks. skade pr. m2), mens det for andre sektorer opgøres pr. enhed som oversvømmes (f.eks. skade pr. garage).

 

For bygninger er skadesfunktionerne yderligere underopdelt alt efter bygningsanvendelse med udgangspunkt i en gruppering af anvendelseskoderne i BBR-registret (helårsbolig, erhverv, sommerhus, etc.). Ligeledes anvendes CVR branchekoder til modellen for Industri og private virksomheder.

Senest redigeret: 16-03-2023