Del artikel Print
Nyt screeningsværktøj til kommunernes klimatilpasning

Nyt screeningsv��rktøj til kommunernes klimatilpasning

Klimatilpasning.dk’s nye værktøj samler de nyeste nationale miljø- og klimadata og giver bud på, hvor ekstremregn og stigende hav og vandløb kan give problemer.

Hvordan vil ekstremregn og et stigende hav påvirke landskabet? Hvor vil vandet samle sig, og hvor kommer boliger og veje måske i farezonen? Og hvor kan man lave klimatilpasning uden at sætte fredet natur over styr?

 

Det er den slags spørgsmål, som det nye cloud-baserede værktøj, KAMP, kan hjælpe kommunerne med at afklare. Med værktøjet kan kommunernes planlæggere interaktivt få et billede af, hvor og hvordan f.eks. en 10-, 20-, eller 50-års hændelse påvirker landskab og bygninger. Formålet er at hjælpe kommunerne med planlægningen af klimatilpasningsindsatsen.

 

I værktøjet kan f.eks. vises beskyttet natur som Natura 2000, fredninger og §3-områder og dermed skabes et første overordnet indtryk af, om eventuelle klimatilpasningsløsninger såsom regnbassiner, dæmninger og dræninger kan komme til at gå ud over beskyttelsesinteresser. Ved at være opmærksom på naturhensyn kan klimatilpasning også skabe merværdi, hvis man i planlægningen får indplaceret løsninger i synergi.

 

- Værktøjet samler og viser på en enkel måde de nyeste nationale kort og klimadata. Den viser, hvor vandet i første omgang kan samle sig, og samtidigt hvor påvirkede bygninger, veje og den værdifulde, beskyttede natur er. På få minutter kan man få et bud på, hvor der er mulige klimatilpasningsudfordringer, og hvor meget der kan blive berørt af stigende vandstand, siger kontorchef Henrik Hagen Olesen fra Miljøstyrelsen.

 

KAMP er et screeningsværktøj, som sammenstiller eksisterende nationale data, beregninger og fremskrivninger og viser, hvor disse data peger på områder, hvor der er mulige klimapåvirkninger, som der kan være behov for at se nærmere på.  KAMP indeholder således ikke detaljerede lokale data og modeller – såsom hvordan lokale kloakker og nedsivning kan afhjælpe ved ekstremregn, eller hvordan lokale, allerede planlagte klimasikringsprojekter vil kunne hjælpe. Antagelsen er dog ofte ikke langt fra virkeligheden, når vi rammes af de helt store ekstremvejrshændelser. For ved skybrud vil kloakkerne ofte ikke kunne følge med, og jorden vil bliver vandmættet efter længere perioder med regn.

 

KAMP opdaterer og erstatter tidligere værktøjer, som har været tilgængelige på Klimatilpasning.dk. Som noget helt nyt kan man i KAMP direkte aflæse, hvor mange bygninger og hvor mange kilometer vej, der potentielt kan blive påvirket af vandmasserne og den anslåede bygningsværdi, der bringes i fare. Desuden vil KAMP’s rapportfunktionalitet give brugeren et resultal i PDF-form, og det er muligt at downloade en QGIS-fil, der gør, at man kan arbejde videre i egne systemer.

Værktøjet er især rettet mod miljø- og planmedarbejdere i kommunerne, som får nem adgang til udvalgte klima- og miljø-, plan- og ejendomsdata fra mange forskellige nationale databaser.    

 

KAMP er gjort ”grundvandsklar” og vil i starten af 2021 blive udvidet med de kommende nye data og kort for højtstående grundvand i højere opløsning, som er kraftigt efterspurgt blandt kommuner og andre aktører inden for klimatilpasning. De nye datasæt udvikles af GEUS i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner.

 

Fakta: KAMP samler et udvalg af de nyeste data fra DMI’s Klimaatlas, Den nationale risikokortlægning fra Kystdirektoratet og opdateringer af Danmarks højdemodel samt data fra bl.a. Danmarks Arealinformation, Kortforsyningen og Datafordeler, Plandata og Miljøgis.

 

Værktøjet gøres tilgængeligt på Klimatilpasning.dk og er udviklet af Danmarks Miljøportal.

 

KAMP_eksempel

Eksempel på kortudsnit i screeningsværktøjet, der viser udbredelsen af havvand og hvilke bygninger, der kan blive påvirket heraf. I menuen til venstre kan man slå forskellige temaer til og fra, der kan være relevante at overveje i planlægningen, når man vil etablere klimatilpasning.