Havniveau og klimaforandringer
Del artikel Print

Havniveau og klimaforandringer

Opvarmningen af det globale klimasystem er ifølge FN´s klimapanel utvetydig, og mange af de ændringer, der er registreret siden 1950’erne, er uden fortilfælde. Det har betydning for vandstanden i verdenshavene og dermed også vandstanden ved de danske kyststrækninger.


Figur 1 viser, at verdenshavenes vandstand har været stigende, siden de første målinger blev foretaget, og stigningen har været højere end gennemsnittet i de senere år.


Den gennemsnitlige globale vandstand er blevet observeret med satellitter siden 1993. Fra 1993 til 2012 er vandstanden steget 7 cm.


Mod slutningen af dette århundrede (1981-2100) forventes vandstanden omkring Danmark at stige 0,1-0,6 meter for det mest optimistiske scenarie (RCP2.6) og 0,3-0,9 meter for det højeste scenarie (RCP8.5).


Den væsentligste årsag til vandstandsstigningen er, en stigende opvarmning af det globale klima. Det fører til, at havvandet udvider sig, og at Grønlands og Antarktis’ indlandsis og verdens øvrige gletsjere smelter.

 

Havniveau og klimaforandringer

Figur 1: Den absolutte middelvandstand ved Danmark i meter for årene 1900-2100, i forhold til middelvandstanden i referenceperioden 1986-2005. Den grå skygge for år 1900-2012 viser den observerede årlige middelvandstand ved danske vandstandsmålere, korrigeret for landhævning. Den blå streg for år 2012-2100 viser IPCC's bedste estimat af middelvandstanden i Nordsøen for RCP4.5 scenariet, og skyggen angiver usikkerheden for dette scenarie. Den stiplede linje angiver DMI's estimat af en øvre grænse for vandstandsstigninger til brug for usikkerhedsberegninger. I højre side af figuren vises middelværdi og usikkerheder for de fire IPCC scenarier. Kilde: DMI 

 

Danmarks fremtidige vandstand og stormfloder 

Vandstanden vil stige hurtigere og hurtigere frem mod slutningen af dette århundrede. Vandet stiger mindst i Nordjylland og mest i det sydvestlige Jylland. Forskellen hænger sammen med landhævningen efter sidste istid. Stormfloderne forventes at stige omtrent lige så meget som middelvandstanden. Dermed stiger vandstanden for både de hyppige hændelser med forhøjet vandstand og de sjældne, høje stormfloder. Det, der i dag er en 20-års stormflod, kan ske hvert eller hvert andet år.

 

Det gennemsnitlige havniveau omkring Danmark er steget cirka 2 mm om året siden 1900. Både på kloden som helhed og omkring Danmark fortsætter stigningen frem mod slutningen af dette århundrede og efter år 2100.

 

Ændring mellem 1981-2010 og fremtidsperioden 2071-2100 i middelvandstand (cm) for  i scenariet RCP8.5 ses i Figur 2 opgjort pr kyststrækning.

 

Havniveau og klimaforandringer 2

Figur 2: Ændring mellem 1981-2010 og fremtidsperioden 2071-2100 i middelvandstand (cm) i scenariet RCP8.5. Kilde: Klimaatlas

 

For at illustrere forskellene henover Danmarks farvande vises her tre kyststrækninger: Vadehavskyst nordlig, Femern Bælt, Nordsjællands kyst. Data for de resterende kyststrækninger finde på Klimaatlas

 

 

Vadehavskysten:

Vandstand 

Ændring i middelvandstand (cm) for Vadehavskyst nordlig mellem 1981-2010 og fremtidsperioderne 2041-2070 og 2071-2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5. Den forventede ændring i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 58 cm (14 til 103 cm).]

 

Havniveau og klimaforandringer 3

Figur 3: Ændring i middelvandstand (cm). Kilde: Klimaatlas 

 

Stormfloder 

20-årshændelse for stormflod (cm) for Vadehavskyst nordlig i fremtidsperioderne 2041-2070 og 2071-2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5. Den grå linje viser referenceværdien for nutiden (1981-2010). Den forventede værdi i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 430 cm (380 til 510 cm).


100-årshændelse for stormflod (cm) for Vadehavskyst nordlig i fremtidsperioderne 2041-2070 og 2071- 2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5. Den grå linje viser referenceværdien for nutiden (1981-2010). Den forventede værdi i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 460 cm (400 til 550 cm).

 

Havniveau og klimaforandringer 4

Figur 4: 20-årshændelse for stormflod (cm) og 100-årshændelse for stormflod (cm). Kilde: Klimaatlas 

 

 

Femernbælt:

Vandstand 

Ændring i middelvandstand (cm) for Femern Bælt mellem 1981-2010 og fremtidsperioderne 2041-2070 og 2071-2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5. Den forventede ændring i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 57 cm (13 til 101 cm).

 

Havniveau og klimaforandringer 5

Figur 5: Ændring i middelvandstand (cm). Kilde: Klimaatlas

 

Stormfloder
20-årshændelse for stormflod (cm) for Femern Bælt i fremtidsperioderne 2041-2070 og 2071-2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5. Den grå linje viser referenceværdien for nutiden (1981-2010). Den forventede værdi i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 212 cm (160 til 257 cm).


100-årshændelse for stormflod (cm) for Femern Bælt i fremtidsperioderne 2041-2070 og 2071-2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5. Den grå linje viser referenceværdien for nutiden (1981-2010). Den forventede værdi i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 240 cm (180 til 300 cm).

 

Havniveau og klimaforandringer Femern Storm

Figur 6: 20-årshændelse for stormflod (cm) og 100-årshændelse for stormflod (cm). Kilde: Klimaatlas

 

Nordsjællands kyst: 

Vandstand

Ændring i middelvandstand (cm) for Nordsjællands kyst mellem 1981-2010 og fremtidsperioderne 2041-2070 og 2071-2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5. Den forventede ændring i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 48 cm (4 til 93 cm).

 

Havniveau og klimaforandringer Nordsjæl. vandstand

Figur 7: Ændring i middelvandstand (cm). Kilde: Klimaatlas

 

 

Stormfloder
20-årshændelse for stormflod (cm) for Nordsjællands kyst i fremtidsperioderne 2041-2070 og 2071-2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5. Den grå linje viser referenceværdien for nutiden (1981-2010). Den forventede værdi i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 207 cm (163 til 253 cm).


100-årshændelse for stormflod (cm) for Nordsjællands kyst i fremtidsperioderne 2041-2070 og 2071-2100 i scenarierne RCP4.5 og RCP8.5. Den grå linje viser referenceværdien for nutiden (1981-2010). Den forventede værdi i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 230 cm (180 til 290 cm).

 

Havniveau og klimaforandringer Nordsjæl. storm

Figur 8: 20-årshændelse for stormflod (cm) og 100-årshændelse for stormflod (cm). Kilde: Klimaatlas

 

Læs mere og udforsk data på Klimaatlas.dk

Senest redigeret: 19-04-2021