Vejret i Danmark bliver varmere, vådere og vildere
Del artikel Print

Vejret i Danmark bliver varmere, vådere og vildere

Fremtidens klima i Danmark byder på højere temperaturer, mere regn og generelt flere ekstreme vejrhændelser.


Den globale opvarmning er i gang. I Danmark følger stigningen i temperaturen stort set udviklingen af den globale gennemsnitstemperatur. Det viser observationer, som er foretaget siden 1870'erne. På de godt 150 år er temperaturen i Danmark steget med ca. 1,5 ˚C, og fra midten af 1900-tallet begynder temperaturen at følge den udvikling, som ifølge klimamodellerne forventes frem mod år 2100.

 

Den globale opvarmning skyldes primært udledningen af drivhusgasser til atmosfæren. Det betyder, at temperaturstigningen i Danmark afhænger af, hvor store mængder drivhusgas, der udledes på globalt plan. Fortsætter det nuværende niveau af udledninger, følges det såkaldte høje udledningsscenarie.

 

Temperaturen følger udledningerne
I det høje scenarie stiger temperaturen med ca. 3,4 ˚C frem mod år 2100 i forhold til gennemsnittet for perioden 1981-2010. Følger kloden derimod et lavere scenarie, hvor udledningen af drivhusgas bremses, stiger temperaturen med ca. 2 ˚C. I Klimaatlas præsenteres temperaturudviklingen for både det lave og det høje scenarie, kaldet hhv. RCP4.5 og RCP8.5.


Med de højere temperaturer følger bl.a. flere og længere hedebølger, flere varme sommernætter med temperaturer over 20 ˚C og færre frostdøgn med temperaturer under frysepunktet.

 

De højere temperaturer ændrer også nedbørsmønstrene, som vi kender dem i dag. Målinger viser, at den årlige nedbør i Danmark er steget med ca. 100 mm over de seneste 100 år. Denne udvikling fortsætter. På tværs af landet falder der mere regn om foråret, om efteråret og særligt om vinteren. Derudover bliver skybrud og kraftige regnhændelser endnu kraftigere og forekommer hyppigere frem mod år 2100.

 

Klimaatlas indeholder tal, figurer og kort, som viser udviklingen af temperatur, nedbør og udvalgte klimaindikatorer som f.eks. skybrud, tørkeperioder og stormfloder i Danmark. Alle klimavariable vises for det mellem og høje udledningsscenarie og for flere perioder i løbet af det 21. århundrede.

 

Highlights om fremtidens danske klima i år 2100*:

 

  • Den årlige gennemsnitstemperatur stiger med ca. 3,4 ˚C over hele landet. Der vil ikke være store regionale forskelle.
  • Om vinteren stiger mængden af nedbør med knap 25 %. Da temperaturen samtidig er stigende, vil relativt meget af denne nedbør falde som regn.
  • Om sommeren falder der omtrent samme mængde nedbør som i dag - men nedbøren bliver oftere fra kraftige byger. Det efterlader flere tørre dage og længere tørre perioder uden nedbør.
  • Middelvandstanden i havet stiger, og stigningen accelererer. Vandet stiger mindst i Nordjylland og mest i det sydvestlige Jylland. Forskellen hænger sammen med landhævningen efter sidste istid.
  • Stormfloderne rammer langt voldsommere. Når middelvandstanden hæves, så vil en stormflod kunne få langt mere alvorlige konsekvenser, da vandet presses højt op over terrænet.
  • Den stormflod, der i dag statistisk forekommer hvert 20. år, bliver en hændelse, der kan ske hvert eller hvert andet år.

 

*Alle tal er de ’bedste bud’ på værdier, hvis udledningen af CO2 fortsætter som i dag.

Senest redigeret: 01-08-2020