Naturbaseret kystbeskyttelse
Del artikel Print

Naturbaseret kystbeskyttelse

De fleste af de danske kyster er dynamiske. Sedimenter transporteres hele tiden langs med kysten, som nogle steder nedbrydes og andre steder vokser. Mange af Danmarks kyster er lavtliggende. De kan blive oversvømmede under stormfloder med forhøjet vandstand og nogle endda også ved det daglige tidevand.
Det er naturlige processer, som skaber og vedligeholder lokale naturlige systemer, men disse naturlige processer har udviklet sig til udfordringer i takt med, at vi mennesker i stigende grad har bygget og bosat os i de kystnære områder. Udfordringerne for de kystnære byer og sommerhusområder bliver ikke mindre af, at vandet stiger i havene omkring os, og at klimaforandringerne betyder, at vi får flere stormfloder. Hændelser, som er sjældne i dag, vil kunne opleves hvert år allerede om 40-50 år. Samtidig betyder havvandsstigningen, at stormfloderne vil blive ledsaget af markant højere vandstande end dem, vi oplever i dag.

 

Klimaet vil forandre kystlandskaberne
 Klimaforandringerne er dog ikke kun et spørgsmål om højere vandstande og flere stormfloder, men også om, at landskabet gradvist vil ændre karakter. Strande og strandenge vil svinde ind og kystklinter vil blive eroderet af bølgerne og destabiliseret af stigende grundvand og vekslen mellem tørkeperioder og perioder med kraftige regnskyl. Når vi så samtidig ser ind i en fremtid, hvor behovet for kystbeskyttelse vokser, er det væsentligt, at vi skaber en balance mellem beskyttelsesforanstaltningerne og den natur, som vi alene finder i kystområderne.

 
Hvorfor naturbaserede løsninger?
Grundtanken med at bygge kystbeskyttelse med naturen som medspiller er, at kystbeskyttelsen i fremtiden skal bygges med og for naturen. Dette er ikke noget nyt, samspillet med kystlandskabet og den omgivende natur er allerede indbygget i kystbeskyttelseslovens hensyn. Se loven her.
Gevinsterne er mange: Naturen i kystlandskabet er attraktiv som rekreativ zone for os mennesker. Det naturlige plante- og dyreliv og biodiversiteten i kystområderne er truet på sigt, hvis vi fortsat udelukkende anvender kystbeskyttelsesmetoder, som ikke arbejder sammen med naturen. Hvis vi fremover ønsker at tilgodese både menneskeskabte- og naturværdier, er det ikke nok, at kystbeskyttelsen ”bare” beskytter baglandet mod erosion eller oversvømmelse. Kystbeskyttelsen bør være en del af det landskab, den beskytter. Eller endnu bedre: Landskabet kan i sig selv være kystbeskyttelsen.


I EU-Interreg.-projektet, Building with Nature, har Danmark har i en årrække i samarbejde med seks andre europæiske lande arbejdet med ”levende laboratorier” for at afprøve og videreudvikle naturbaserede kystbeskyttelsesmetoder. Metoder, der aktivt inddrager naturens egne kræfter til at skabe eller genskabe en naturlig kystbeskyttende udvikling og effekt i kystlandskaberne. På baggrund af analyser og resultatet fra Kystdirektoratets deltagelse i dette arbejde er der udarbejdet en guide til naturbaseret kystbeskyttelse.

Formålet med denne guide er at give vejledning og inspiration til kommuner, som ønsker at etablere naturbaserede og klimarobuste kystbeskyttelsesprojekter.

 

Find Guide til naturbaseret kystbeskyttelse her (ipaper).

 

I arbejdet med naturbaseret kystbeskyttelse er det afgørende at kende den kyst, der er udgangspunktet. De danske kyster kan overordnet inddeles i ni typer.
Se en præsentation af de danske kysttyper her (video).

 

Senest redigeret: 20-06-2022