Del artikel Print

Klimatilpasning i kommuneplanen

Konsekvenserne af klimaforandringer og ekstremvejr kan være svære at sikre sig helt imod, men gennem langsigtet og målrettet fysisk planlægning er det muligt at forebygge mange væsentlige skader i forbindelse med både skybrud og stormflod.

 

Den 1. februar 2018 trådte planlovens nye regler for forebyggende planlægning for oversvømmelse og erosion i kraft. Lovændringen gælder for kommune- og lokalplanlægning og giver kommuner nye muligheder i arbejdet med at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion.

 

De nye regler giver f.eks. kommuner mulighed for at kræve, at en bygherre skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger i de områder, som i kommuneplanen er udpeget som potentielle oversvømmelses- eller erosionstruede. De nye regler gælder for hele kommunen – både by og land.

 

Reglerne stiller kun krav om etablering af afværgeforanstaltninger, når der planlægges for nye byområder, fortætning af eksisterende by, tekniske anlæg der er truet af oversvømmelse eller erosion, eller ændret arealanvendelse.

 

Der er vide rammer for, hvordan kommunerne kan gribe opgaven an. Derfor er det hensigtsmæssigt, at væsentlige beslutninger om forebyggelse af skader ved oversvømmelse og erosion træffes i kommunalbestyrelserne. Læs mere om kortlægning af oversvømmelse og erosion her.

 

 

Hvad blev ændret i planloven i 2018?

Ændring af planloven vedrører henholdsvis i) forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og ii) etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan. De nye regler trådte i kraft den 1. februar 2018.

 

i)     Planlovsændring om forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion (Planlovens § 11 a, nr. 18) indebærer, at kommunernes planlægning i større omfang understøtter forebyggelsen af skader som følge af oversvømmelse eller erosion på grund af klimaændringer. Blandt andet skal kommunalbestyrelserne i kommuneplanen udpege områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion.

 

ii)    Planlovsændring om etablering af kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af lokalplan (Planlovens § 13, stk. 8) indebærer, at kommunerne i nogle bestemte tilfælde får mulighed for at fravige kravet om lokalplanpligt ved etablering af et kystbeskyttelsesprojekt eller projekt om ændring af kystbeskyttelsesanlæg. Dermed åbnes op for muligheden for en hurtigere behandling af kystbeskyttelsessager efter kystbeskyttelsesloven.

Staten stiller data og kortlægning til rådighed for kommunens udpegning af oversvømmelses og erosionstruede områder (værktøjer).

 

Der er meget mere information og inspiration at finde under ”læs mere”.