Skal du klimasikre din virksomhed?
Del artikel Print

Skal du klimasikre din virksomhed?

I Danmark oplever vi flere skybrud og stormfloder og mere længerevarende regn. Ekstremt vejr vil i de kommende årtier forekomme stadigt hyppigere.

For den enkelte virksomhed kan det indebære en række trusler og risici, som den kloge erhvervsleder eller indehaver vil ønske at tage stilling til i tide. Det finder du gode råd til på disse sider.

 

Brug risikoanalyser
Klimaforandringerne følger ikke en lineær udvikling, og det kan være svært at vurdere, hvornår man bør agere i forhold til en given risiko. Brug derfor risikoanalyser til at vælge mellem forskellige løsningsmuligheder.

 

En risikoanalyse sammenholder sandsynligheden for en hændelse med konsekvensen af hændelsen. Dermed får man en differentieret vurdering af, hvilken effekt en given løsning har, og hvilke investeringer der bedst betaler sig.


Du kan læse mere om risikoanalyser og andre beslutningsstøtteværktøjer under Risikohåndtering.

Tilpas på alle niveauer
Klimatilpasning kan foregå på mange niveauer, fra store infrastrukturprojekter til simple low-tech løsninger og ændret adfærd. De kan omfatte både ledelsesmæssige og tekniske tiltag. For at få overblik over virksomhedens handlemuligheder, kan det være fornuftigt at anskue problematikken på forskellige niveauer:

  • Strategisk niveau (fx profilering af virksomheden, omstilling af processer, leverandører eller marked)
  • Taktisk niveau (fx beredskab mod storme, skybrud og stormflod)
  • Permanente løsninger (fx solafskærmning på bygninger)
  •  Fleksible løsninger (fx system til hurtig reetablering af produktionen efter en vandskade)

Ved cost-benefit vurderingerne af de forskellige muligheder bør man medtænke, om løsningerne samtidig giver andre gevinster - som fx reduceret CO2-udledning, ressourcegevinster, bedre arbejdsmiljø eller en ny bæredygtig, grøn profil.


Undgå vejrskader - forebyg

At beskytte virksomhedens faciliteter og aktiviteter mod effekterne af ekstreme vejrsituationer er et ansvar, som ledelsen bør sørge for at adressere. Gør jer klart, hvorfor det er vigtigt for jer, formulér jeres mål - og sørg for, at der bliver samlet en kompetent organisation om opgaven.

 

De umiddelbare og mest direkte udfordringer knytter sig til klimarelaterede skader på virksomhedens bygninger, lager og produktionsanlæg. Brug værktøjet Klimaklar Virksomhed via link nedenfor til at identificere de risici, der kan være relevante i forhold til din virksomhed.

 

  • Lettest og billigst beskytter man virksomhedens bygninger og anlæg ved at tage højde for klimaforandringerne, allerede når man planlægger og opfører dem. Disse overvejelser bør derfor indgå i planlægningen af ethvert nybyggeri, når man renoverer eksisterende - eller i øvrigt omlægger sin produktion eller forretningsmæssige aktiviteter.

 

  • Når det gælder eksisterende bygninger og anlæg, kan værktøjet Klimaklar Virksomhed hjælpe jer med at indkredse de risici, der kan være relevante i forhold til at beskytte jeres faciliteter mod effekterne af ekstreme vejrsituationer. Brug det!

 

  • Har jeres virksomhed tidligere været udsat for eksempelvis oversvømmelser ved skybrud, stormflod eller længerevarende regn, har I selv et godt erfaringsgrundlag at trække på - ikke blot i vurderingen af jeres sårbarheder, men også som grundlag for cost-benefit-analyser, som kan være med til at afdække rentabiliteten af mulige tilpasningsforanstaltninger.


Når det gælder klimatilpasning, kommer man langt med sund fornuft. Simple foranstaltninger - som at hæve materialer og lagervarer fri af gulvet på hylder eller paller - kan beskytte dem mod ødelæggelser ved oversvømmelser.
Inden det kommer dertil, gælder det om at have forsikringerne på plads. Undersøg om virksomheden er tilstrækkeligt forsikret mod klima- og vejrrelaterede skader og hvilke forhold, der kan påvirke skadeserstatningen.

 

Hvis virksomheden er sårbar over for produktionsstop og driftsforstyrrelse, bør I måske overveje at tegne en ’all risk’ forsikring. Læs mere under Forsikring om hvilke skader, der typisk er dækket af almindelige forsikringer, og hvad forsikringsselskaberne og Stormrådet forventer, at man gør for at begrænse eventuelle skader.

Senest redigeret: 13-03-2023