Novo Nordisks hovedsæde er i 100 % vandbalance

Kort om projektet

Novo Nordisk nye hovedsæde i Bagsværd er et markant byggeri i mere end én forstand. Med grønne tage, vandreservoirer, et gennemtænkt naturområde og en stor underjordisk gruspude kan koncernens nye domicil holde regnvandet på egen grund. ”Hold udgifterne på et minimum ved at inddrage myndighederne tidligt i processen”, lyder det gode råd.
Status

Et gennemført byggeri

Der er tænkt på det hele i Novo Nordisk nye hovedsæde, hvor bæredygtighed og regnvandshåndtering er i højsædet.
Novo Nordisks nye hovedsæde er opført i Bagsværd og stod færdigt i 2014.

Byggeriet lever op til energiklasse 2015 og består af to kontorbygninger på samlet 50.500 kvadratmeter omkranset af en 22.000 kvadratmeter stor naturpark (cirka tre fodboldbaner), der forbinder de to bygninger.

Målet med byggeriet om at opnå 100 % vandbalance er nået. Det vil sige, at alt det regnvand som falder på grunden, enten nedsives til grundvandet eller opsamles til vanding af de grønne områder i tørre perioder.
Læs mere Luk
Baggrund

Domicil med tredobbelt bundlinje

Et behov for et nyt hovedsæde, klimaforandring og ændring i praksis hos forsikringsselskaber skubbede projektet i gang. Socialt ansvar og bæredygtighed var succeskriterier.
Novo Nordisk drives ud fra princippet om den tredobbelte bundlinje: Virksomheden skal have en god indtjening, være socialt ansvarlig og tage hensyn til miljøet.

Princippet gælder for alle Novo Nordisks aktiviteter - også når det handler om at opføre nye bygninger i milliardklassen. Det var et krav til bygherren og arkitekterne, at bæredygtige elementer skulle have en central rolle i projektet.

Med udsigten til hyppigere nedbørshændelser var det især vigtigt, at bygningen kunne håndtere massiv nedbør. Derfor er regnvandshåndtering tænkt ind som et centralt element i konstruktionen.

Novo Nordisks faciliteter er ikke tidligere direkte blevet ramt af skybrud. Klimasikring er alligevel tænkt ind i konstruktionen af nye bygninger for at undgå forhøjelse af forsikringspræmier og samtidig leve op til den tredobbelte bundlinje.
Læs mere Luk
Løsning

Enkle tekniske løsninger sat i system

Regnvandshåndtering er et helt centralt element i både bygningerne og det naturparkområde, som ligger rundt om og forbinder de to nye markante bygninger i Bagsværd.
Novo Nordisks naturpark kan håndtere op til en 100-årshændelse af regn uden at lede vand til de omkringliggende kloakker.

Målet var fra begyndelsen en 100 % vandbalance. Det vil sige, at alt det regnvand, som falder på grunden, enten siver ned til grundvandet eller opsamles og genbruges til at afvande de grønne områder i tørre perioder. Følgende metoder eller principper blev benyttet:

• Styring af vand på terræn via strømningsveje.
• Bassinledninger.
• Forsinkelse, nedsivning og fordampning.
• Genbrug af vand til vanding af grønne arealer.

Systemet af tekniske løsninger er ret enkelt tænkt: To underjordiske bassiner opsamler regnvandet fra omfangsdræn og bygningernes grønne tage. Resten af regnvandet fra parken afledes via terræn og underjordiske føringsveje til en stor gruspude, som er placeret cirka 1 meter under beplantningen.

På den måde kan Novo Nordisks naturpark håndtere op til en 100-årshændelse af regn uden at lede vand til de omkringliggende kloakker. Samtidig er der på de grønne, skrånede tage plantet en blanding af græsser og engvegetation, som både har et stort vandoptag og fordampning.

Området omkring det tidligere hovedkvarter var asfalteret og havde plads til 400 biler i terræn. Med det nye byggeri er bilerne henvist til de nyetablerede parkeringskældre. En del af det underjordiske parkeringsanlæg ligger under naturparken.

De grønne tage og den del af vegetationen, som ligger over de underjordiske parkeringskældre, har ikke dybe rødder og kan ikke klare sig uden vanding. Vandet i de underjordiske bassiner bruges til vandingen.

Den del af parken, som ikke ligger oven på selve konstruktionen, kan klare sig selv. Der er desuden tænkt meget over parken og dens lavninger, så vandet bliver ført hen, hvor grunden kan leve med, at det ligger ophobet i en kortere periode. Nogle stier vil muligvis blive oversvømmede under et skybrud, men det er ikke vitale stier.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Bæredygtig bygning og godt forhold til kommunen

Bygningen er ikke bare leveringsdygtig i genbrug af regnvand, men selve projektet har udviklet et godt forhold til Gladsaxe Kommune.
Hovedsædet er placeret i et forurenet område, hvorfor enorme mængder forurenet jord er blevet fjernet og kørt væk. Den nye jord er tilført byggegrunden fra et andet projekt i kommunen.

På den måde opstod der en gensidig fordel: Novo Nordisk skulle ikke købe jorden, og kommunen skulle ikke betale for at komme af med den. Det mundede ud i et gunstigt samarbejde kommunen og virksomheden i mellem.

Det grønne område som naturparken udgør, er også en gevinst for kommunen.
Læs mere Luk
Finansiering

En bygning i milliardklassen

Byggeriet har samlet set kostet omkring 1 milliard kroner at opføre, hvor Novo Nordisk står for hele finansieringen.
Hvor stor en del naturparkanlægget udgør af den sum, ønsker Novo Nordisk ikke at oplyse.
Novo Nordisk har fået tilbagebetalt tilslutningsbidrag fra forsyningsselskabet.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Myndighederne tidligt på banen

Allerede i projektets opstart indledte Novo Nordisk og Gladsaxe Kommune et samarbejde om den jord, som domicilet skulle bygges på.
Forurenet jord på området, hvor domicilet skulle ligge, muliggjorde et tidligt samarbejde med Gladsaxe Kommune. Den forurenede jord kunne nemlig erstattes af jord fra et andet projekt i kommunen. Jord, som kommunen ellers skulle have betalt for at få fjernet, blev brugt på Novo Nordisk-området – en økonomisk gevinst for begge parter.

- Klimatilpasning handler meget om vand og jord, og der skal tilladelser til næsten ligegyldigt, hvad man finder på. Det er derfor vigtigt tidligt at indgå dialog med myndighederne, opfordrer Marianne Mølgaard, Facility Portfolio Manager hos Novo Nordisk.

Byudviklings- og rådgivningsfirmaet SLA har stået for landskabsarkitekturen, mens Henning Larsen Architects har tegnet byggeriet, som arkitektonisk er inspireret af insulinmolekylets spiralform.

2011: Projekt påbegyndt.
2014: Byggeri færdigt.
Læs mere Luk
Barrierer

Uforudsete ledninger og forurening

Gravearbejdet blev hurtigt forhindret af nedgravede ledninger og rør, mens projektgruppen kæmpede med tilladelser hos myndighederne.
Da den store gruspude skulle graves ned, stødte entreprenøren ind i uforudsete negravede rør og ledninger. Det var dog ikke værre, end at man fandt en løsning.

Domicilet er opført inden for drikkevandsindvindingsområde, hvorfor Novo Nordisk har brugt mange ressourcer på at dokumentere, at dette ikke bliver påvirket. Det var en kompleks situation, idet eksperterne ikke havde meget at sammenligne med, mens myndighederne også var på bar bund. Det var en langstrakt proces.
Læs mere Luk