Kolding får en grøn oase, der sikrer tørre kældre

Kort om projektet

I Kolding bymidte har kommunen og forsyningen i samarbejde med byens borgere skabt et stykke bynatur med flere formål.

Et regnvandsbassin vil fremover holde på skybrudsvand, så kloaknettet bliver mindre belastet, og så kældre og veje i området ikke bliver så hårdt ramt af oversvømmelser.

Samtidig er byens lidt kedelige bypark blevet et attraktivt sted for både børn og ældre. Her er stier, broer, blomster, spiselige bede, snoet vandløb, bænke, borde og en klimapavillon.

Byparken er det første af en række klimapasningsprojekter, som kommunen og forsyningen har planlagt at udføre sammen.

Byparken i Kolding kan klare en 20-års hændelse. Når hele klimatilpasningen af Kolding bymidte er færdig, vil området kunne klare en 100-års hændelse.
Status

Byparken har stået sin prøve

Byparkens tekniske installationer stod færdige inden indvielsen i juni 2019. Allerede i marts samme år slog projektets bygværk perfekt til, da langvarig kraftig regn sendte store vandmængder ned mod Kolding midtby.
Klimatilpasningen af Byparken i Kolding er kommunens og forsyningsselskabet BlueKoldings første store fælles klimatilpasningsprojekt.

Projektet blev defineret i kommunens klimatilpasningsplan i 2014 sammen med 10 andre projekter.

Projektet er finansieret over spildevandstaksterne.

Fra opgaven blev sendt i udbud, til anlægget og den 2 hektar store park blev indviet i juni 2019, gik der halvandet år.

Ved kraftig regn omfordeler en række forbundne bygværker regnvand fra byens store regnvandsledninger og leder vandet ind i Byparken.

Bygværkerne var knap installeret, før de viste deres værdi i en lang periode med kraftig regn i marts 2019.
Læs mere Luk
Baggrund

Slut med oversvømmede kældre og veje

Kolding midtby har været plaget af gentagne oversvømmelser ved kraftig regn. Projektet forbereder byen på fremtidens hyppigere regnhændelser. Samtidig trængte en 80 år gammel fugtig bypark til et løft.
Kolding midtby ligger lavt. Regnvand fra de højt beliggende dele af byen og oplandet samles i byens centrale regnvandsledninger og kloakrør.

Kloaksystemet bliver derfor nemt en flaskehals ved skybrud og langvarig kraftig regn.

Ved overbelastning risikerer en blanding af regnvand og spildevand at vælte op fra kloakkerne og løbe hen, hvor byen ikke ønsker det.

Kommunen og forsyningsselskabet ser regnvandet som en ressource, der skal være med til at skabe nye, spændende løsninger for borgerne i stedet for et problem, der skal skaffes af vejen under jorden.

Til begge formål har Byparken haft den ideelle geografi.
Læs mere Luk
Løsning

Regnvandsbassin og fin snoet kanal med dobbeltprofil

Når en af byens store regnvandsledninger bliver overbelastet, omfordeler et bygværk regnen og sender den fra ledningen ind i Byparken. Her bliver vandet holdt tilbage i et bassin og sendt langsomt videre.
Byparken i Kolding ligger heldigt placeret mellem to af byens tre store regnvandsledninger.

Den ene ledning, Marielundsledningen, bliver ved langvarig og kraftig regn hurtigt fyldt op af vand fra højt beliggende områder. I klimatilpasningsprojektet er der etableret et bygværk med to brønde på ledningen.

Når ledningen begynder at blive overfyldt, sender en føler i den ene brønd besked til den anden brønd højere oppe på ledningen om at omdirigere vand fra et stort tilløb til et nyetableret rør over i Byparken i stedet for at fortsætte i den store, overbelastede regnvandsledning.

Tilløbet er relativt rent vand, så det er det reneste regnvand, der bliver ledt ind gennem det rekreative anlæg.

Inde i parken bliver vandet holdt tilbage i et åbent bassin, der kan rumme 4000 kubikmeter vand. Bassinet er skabt ved hjælp af en dæmning.

Fra bassinet løber vandet nu videre ud på den anden side af parken i en anden af byens store regnvandsledninger, Engledningen.

Når det ikke regner, løber der blot et lille snoet vandløb i bunden af bassinet.

Byparken var tidligere en lidt kedelig, fugtig græsplæne. Den ligger omgivet af blandt andet boliger med mange ældre mennesker og også af en skole for børn med særlige behov.

Kommunen har slået to fluer med ét smæk og omdannet byparken til et stykke bynatur, hvor skoleelever har været med til at plante træer. Der er også bygget en klimapavillon, som kan bruges til ophold og undervisning. Der er fri adgang til pavillonen.

Der er etableret en ’blomstereng’ på 700 kvadratmeter og 11 højbede med spiselige planter og buske. De fleste af bedene kan borgerne frit plukke af og benytte.

Byparken er designet til at kunne klare en 20-års hændelse.

I et kommende projekt vil Kolding Kommune og BlueKolding etablere en række lavninger langs nogle højtbeliggende veje oven for Byparken. Disse skal kunne holde en del vand tilbage.

Det er også planen at inddrage Slotssøen. Søens volumen vil kunne hæves markant fra de nuværende 10.000 kubikmeter.

Når de projekter står færdige, vil de sammen med Byparken sikre Kolding midtby mod en 100-års hændelse.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Nu også tilgængelig for handicappede

Kolding midtby bliver fremtidssikret mod skybrud. Samtidig har Kolding fået et lille stykke natur midt i byen, som også er tilgængelig for borgere med særlige behov.
Byparken kan nu holde 4000 kubikmeter regnvand tilbage.

Projektet er et alternativ til en traditionel løsning, hvor forsyningen ellers skulle have udvidet nogle kloakledninger.

Byparken er samtidig blevet omdannet til et stykke attraktiv bynatur, som byens borgere nu besøger i stort omfang, fortæller projektleder Louise Langschwager Jensen.

Parkens nyplantede træer opsuger vand og tilbageholder CO2.

Ved renoveringen af parken er der benyttet en grustype, som kan benyttes af folk med kørestol.
Læs mere Luk
Finansiering

Kommune og vandselskab har betalt hver sin del

Klimatilpasningen i projektet ved Byparken i Kolding er finansieret 100 procent over spildevandstaksterne som et medfinansieringsprojekt.

Forskønnelsen af byparken er betalt af Kolding Kommune.
Klimatilpasningsanlægget har en forventet levetid på 50 år. Kommunen har taget et lån på 10 millioner kroner til betaling af det tekniske anlæg. Lånet bliver afdraget via BlueKoldings spildevandstakster.

Kommunen har suppleret med 900.000 kroner, som forskønnelsen af parken har kostet.

Klimapavillonen blev indviet i 2017 og er finansieret af Friluftsrådet og Lokale- og Anlægsfonden, der hver har givet 479.000 kr. Kolding Kommune har betalt 411.000 kr. til pavillonen.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

’Samarbejdet har kørt megagodt’

I projektets styregruppe deltog forsyningsselskabet sammen med flere afdelinger i kommunens By- og Udviklingsforvaltning. Lokale borgere var inviteret til at komme med ønsker og konkrete forslag. Også Designskolen Kolding har været med.
Projektleder i Kolding Kommune, Louise Langschwager Jensen, kalder både organisering og samarbejde ’rigtig godt’.

Projektet blev vedtaget som en del af kommunens klimatilpasningsplan i 2014. Samme år blev det godkendt i Forsyningssekretariatet.

Anlægget blev sendt i udbud i starten af 2018, og den nye bypark indviet i juni 2019.

Forsyningsselskabet og fire afdelinger i kommunen udgjorde projektets styregruppe. Den brede deltagelse afspejler, at projektet skal løse flere udfordringer på én gang.

Projektet har holdt borger-workshops. Både borgere, skoler og Designskolen Kolding har været med til at lave forslag til parkens indretning.
Læs mere Luk
Barrierer

Glem nu ikke pengene til drift af merværdierne

I et projekt, der på alle overordnede parametre er gået fint, er der dog fortsat en del at lære. Viden gik tabt, og der mangler penge til parkdrift.
I et langvarigt projekt er det naturligt, at projektorganiseringen skifter undervejs efter behov.

Her har man i Kolding og hos rådgiver ikke været opmærksom nok på overleveringerne, siger projektleder Louise Langschwager Jensen.

Der er gået en del viden tabt. Blandt andet er vigtige data om jordbundens manglende bæreevne ikke blev overleveret. Det betød, at man i sidste øjeblik måtte omprojektere bygværker.

Og så skal man huske at afsætte penge til drift af bynatur, siger projektlederen. Det har man ikke gjort ved Byparken. ’Og det er jo dyrere at holde den nye bypark end den tidligere græsplæne.’
Læs mere Luk