Klimaparken i Vejle skal holde kældre og veje tørre

Kort om projektet

Vejle Kommune, Vejle Spildevand og boligselskabet ØsterBO skaber et fælles klimatilpasningsprojekt, der gør en del af østbyen i Vejle i stand til at klare fremtidens voldsommere regnvejr.

Østbyens klimaprojekt består af fem delprojekter, der skal sikre, at regnvandet på en kontrolleret måde bliver ledt ud i Vejle Fjord i stedet for at oversvømme veje og kældre.

Samtidig inviterer det nye område til leg, boldspil og hyggelige ophold.

Første delprojekt bliver kaldt Klimaparken og er en grøn kile på små 750 meter med en åben vandkorridor på flere hundrede meter.

Delprojekt Klimaparken er en del af et endnu større klimaprojekt i Vejle østby, som vil lede regnvand i et cirka 3,5 kilometer langt forløb fra den højtliggende nordlige del af Vejle østby ned til fjorden.

Den samlede vandvej vil kunne klare en 80-100-års regnhændelse fremskrevet til år 2100.

Foto: Vejle Kommune
Status

Klimaparken blev meget passende indviet i voldsomt regnvejr

Den nye vandkorridor i Vejle østby viste sin værdi fra dag ét, da himlen under indvielsen i juni 2020 sendte kaskader af regn mod det nye klimatilpasningsprojekt.

Klimaparken i Vejle blev indviet i juni 2020 og er et af en række klimatilpasningsprojekter, som Vejle Kommune og Vejle Spildevand udfører sammen.

Klimaparken er et af fem delprojekter, som skal sende regnvand fra den nordlige del af Vejle østby ned til fjorden i stedet for til borgernes kældre, grønne områder og veje.
Se et oversigtskort over hele projektet under Læs mere.

Et andet delprojekt er flere boldbaner, der ligger lige før klimaparken på vandets vej mod fjorden. Boldbanerne skal fungere som reservoir i tilfælde af skybrud.
Se et oversigtskort over boldbanerne under Læs mere.

Klimatilpasningsprojektet blev godkendt af Forsyningssekretariatet i 2016 og er 75 procent finansieret over spildevandstaksterne.
Læs mere Luk
Baggrund

Alt for mange oversvømmelser til gene for borgerne

Der har været mange oversvømmelser i et område af Vejle østby. Boligselskabet ØsterBO har haft gentagne oversvømmelser af kældre og udearealer. Togdriften gennem området har været påvirket på grund af oversvømmelse ved banen.

Hele Vejle by ligger udsat for oversvømmelse ved voldsom regn. Det skyldes, at byen ligger for ’bunden af en tragt’ omkranset af områder, der efter danske forhold er høje og stejle.

Kommunen og vandselskabet har derfor en række klimatilpasningsprojekter, der skal beskytte byen.

I Vejle østby tæt på fjorden har der ofte været problemer med oversvømmelse, når østbyens nordlige områder med høj fart har sendt store regnmængder mod området.

Kommunen, en lokal skole og boligselskabet ØsterBO har samtidig haft et ønske om at forbedre de rekreative muligheder i området.
Læs mere Luk
Løsning

Vandkorridor med snoet vandrende og små søer

Klimaparken rummer en vandkorridor med en cirka 750 meter lang åben vandvej med små søer undervejs. En pumpestation hjælper vandet det sidste stykke vej ud i Vejle Fjord.

Det samlede projekt fylder 182 hektar og skal holde vand væk fra boliger i boligselskabet ØsterBO og fra jernbane og kritisk infrastruktur. Det skal ske ved at afskære og forsinke regnvand i højtliggende områder over Vejles østby.

Det vand, der løber ned til østbyen og videre ud i Vejle Fjord, skal styres i et 3,5 kilometer langt sammenhængende forløb af lukkede rør, bassiner og åbne vandrender.

Klimaparken er første del af det samlede projekt, som står færdigt. I Klimaparken er der en cirka 750 meter lang åben vandkorridor. Korridoren har en smal rende af beton med udvidelser undervejs i små søer.

Når der kommer meget regnvand i korridoren, flyder det ud over den smalle rende til et større grønt område. På den måde styres vandet væk fra boligblokkene og ud i klimaparken, hvor der er plads til vandet.

For enden af vandkorridoren er der bygget en pumpestation, som pumper vandet fra det lavtliggende område ud i Vejle Fjord.

Oven for vandkorridoren ligger resten af det store projektområde, hvor vandet via bassiner og forsinkelse i et nyt stort rør ledes direkte ud i Vejle Fjord.

I et område oven for vandkorridoren er en boldbane omdannet til forsinkelsesbassiner og aktivitetspark. Der er lavet ændringer i terrænet, så boldbanen nu består af tre selvstændige bassiner, som kan tilbageholde tilsammen 5.300 kubikmeter vand.

Oven for boldbanerne ligger et bassin, som Vejle Spildevand i forvejen benytter til opmagasinering af regnvand. Bassinet kaldes Roms Hule og kan rumme cirka 2.500 kubikmeter vand. Afløbet fra bassinet ændres, så der kan føres mere vand videre til boldbanen.

Endnu længere oppe i et skovområde i vandsystemet ligger en naturlig slugt kaldet Abeburet. Abeburet bliver udvidet, så det kan tilbageholde 19.400 kubikmeter vand. Det er 12.000 kubikmeter mere end i dag.

Der vil også blive etableret lukkede rør og en helt ny udløbsledning til fjorden, så en del af regnvandet styres helt uden om området og direkte til fjorden.

Det samlede projekt har en forventet levetid på 63 år i gennemsnit og vil kunne klare en 80-100-års regnhændelse fremskrevet til år 2100.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Fra flad, fugtig græsmark til kuperet park med vandløb

Udfordringen med regnvand er vendt til en værdi for borgerne. Vejle østby har fået sin egen nye kuperede park med vandløb, småsøer og mulighed for aktiviteter.

Vejle Kommune ønsker at vende udfordringen med regnvand til en værdi for borgerne.

Det har fra starten været vigtigt for kommunen og ØsterBO at skabe nye rekreative muligheder, samtidig med at regnvandet bliver håndteret.

Klimaparken er derfor et nyt rekreativt område. Et fladt græsareal, der tit var for vådt til at opholde sig på, er nu blevet til en kuperet park med vandløb og småsøer.

I parken er der lavet stier, og der bliver opsat borde og bænke. På de tilstødende renoverede boldbaner, er der etableret en række regnvandsbassiner: multibanen er en boldbane, hvor børn og voksne nu kan boltre sig med mange slags aktiviteter, når der altså ikke lige er skybrud, skatebanen fungerer også som regnvandsbassin, og når det er fyldt, ledes eventuelt overskydende vand til en græsboldbane. Området indeholder desuden et fitnessområde med en række træningsredskaber designet til brug i parker og på offentlige arealer.
Læs mere Luk
Finansiering

Vejle Spildevand betaler 75 procent af projektet

Det samlede projekt løber op i godt 47 millioner kroner. Det er 15,6 millioner kroner mere end forventet. Men stadig betydeligt billigere end en traditionel løsning med nedgravede rør.

Første del af det samlede klimatilpasningsprojekt er klart det dyreste. Boldbanerne, Klimaparken og pumpestationen var budgetteret til små 25 millioner kroner.

Det er blevet 9 millioner kroner dyrere. Det skyldes, at der var udfordringer med de hydrauliske forhold, som ikke kom frem ved de indledende undersøgelser.

Derfor måtte man vælge en anden løsning mellem boligblokkene og i klimaparken end forudsat i budgettet.

Driften af de klimatekniske anlæg ved boldbanerne, i Klimaparken og pumpestationen forventes at koste 170.000 kroner. om året. Vejle Spildevand financierer driften.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Hele processen kommer til at tage syv år

Det startede i 2014 med et skitseprojekt og stor inddragelse af beboere, skoler og andre interesserede borgere.

Den første visionsplan for det område, der i dag er blevet til Klimaparken i Vejle østby, blev lavet af kommunen, vandselskabet og boligforeningen i 2014.

Boligforeningen ØsterBO var indstillet på at samarbejde om projektet og stillede et areal til rådighed for vandhåndtering.

I 2016 søgte de tre partnere Forsyningssekretariatet om tilladelse til at lave projektet i stedet for en traditionel løsning med nedgravede rør.

Forsyningssekretariatets sagde ja, og i sommeren 2019 gik anlægsarbejdet i gang. Klimaparken blev indviet i sommeren 2020. Hele projektet forventes afsluttet i 2021.
Læs mere Luk
Barrierer

Projektet blev dyrere end beregnet. Og tålmodighed og villighed er en dyd.

Der er brug for flere ting: Tålmodighed, tillid, velvillighed, åbenhed og kompromisøgende tilgange. Projektet overlevede en stor budgetoverskridelse, uden at den gode tone mellem partnerne gik tabt.

Det var en streg i regningen, at skitseprojektet ikke indeholdt et tilstrækkeligt grundlag for de hydrauliske forhold, som først blev afdækket i detailprojekteringen. Det gjorde projektet meget dyrere end beregnet.

Projektudvikler i Vejle Kommune, Ulla Pia Geertsen er overbevist om, at uden tålmodighed og gensidig tillid, går den ikke. Specielt ikke, når budgettet ændres, og der som her skal findes nye løsninger.

Det er også en særlig udfordring at arbejde på private og kommunale arealer, hvor der er mange forskellige interesser i spil, siger Ulla Pia Geertsen.

Det tager mere tid, og det kræver, at alle forstår og anerkender hinandens særlige og meget forskellige virkeligheder.
Læs mere Luk