Huse på Aarhus Havn klarer høj vandstand

Kort om projektet

Den ny bydel i Aarhus Havn er forberedt på en 0,5 meters havspejlstigning. Samtidig er et stenrev opført, som fungerer som bølgebryder ved stormvejr.
Status

Aarhus’ nye bydel er klar til bølgerne

I forbindelse med byggemodningen er terrænet i den ny bydel i Aarhus Havn hævet 0,5 meter. Samtidig er der anlagt en fleksibel kystsikring.
I 2007 overtog Aarhus Kommune et 100.000 kvadratmeter stort område, Pier 4, fra Aarhus Havn. Siden er området byggemodnet i etaper, så grundene gradvis er solgt.

På grund af finanskrisen var der kun begrænset aktivitet i perioden 2008-2010, men herefter tog byggerierne fart igen. De første beboere fik udleveret nøglerne til deres hjem i den nye, klimatilpassede bydel i januar 2012.

Terrænet i hele bydelen er hævet 0,5 meter i forbindelse med byggemodningen, for at undgå at havet kommet for tæt på. Samtidig har kommunen anlagt en 1,2 kilometer lang promenade mellem havet og byggegrundene, som har stor rekreativ værdi og fungerer som kystsikring.

Der er også etableret et stenrev, der fungerer som bølgebryder. Det er planen, at stenrevet i fremtiden skal indgå i undervisningssammenhænge og vise eksempler på dyrelivet.
Læs mere Luk
Baggrund

Stigende havspejl

Prognoserne for fremtidens klima peger alle på højere vandstand i havene, men der er usikkerhed om, hvor stor stigningen bliver. Det udfordrede Aarhus Kommune.
Den nye bydel i Aarhus Havn er anlagt på den tidligere containerterminal, Pier 4. Det samlede areal er 100.000 kvadratmeter, og den nye bydel skal huse 7.000 beboere og rumme 12.000 arbejdspladser.

Der er valgt ambitiøse arkitektoniske løsninger, som skal gøre bydelen til en attraktiv del af Aarhus By samtidig med, at man udnytter den rekreative værdi af beliggenheden helt ud til havet.

Beliggenheden betyder, at området er sårbart over for stigende vandstand i havene. Der skal både tages højde for den globale havspejlstigning og for, at kombinationen af højere vandstand og kraftigere storme i fremtiden kan betyde højere bølger, som kan give anledning til problemer, når saltvand slår ind mod facaderne.

- Hovedproblemstillingen var at beslutte, hvilken fremtidig havspejlstigning projektet skulle dimensioneres til. Her er de lærde jo meget uenige, siger byggeteknisk rådgiver Lasse Nielsen, Aarhus Kommune.
Læs mere Luk
Løsning

Sten under vandet dæmper bølgesprøjt

Terrænet i den nye bydel er hævet med 0,5 meter. Samtidig er der anlagt en promenade, der virker som kystsikring. Langs promenaden er der anlagt et stenrev, som bryder bølgerne.
I forbindelse med byggemodningen af området har Aarhus Kommune hævet terrænet fra kote 2,0 til kote 2,5 meter. Yderst på Pier 4 er der desuden etableret en 1,2 kilometer lang promenade med udvendig kystsikring.

Promenadens kote er i det mest udsatte hjørne hævet til 3,7 meter, som nedtrappes mod land til kote 2,5 som resten af området.

Som en del af kystsikringen er der etableret et stenrev under vandet. Stenrevet vil kun være synligt få dage om året, når vandstanden er lav.

Stenrevet bryder bølgerne ude i vandet i stedet for inde ved promenaden. På den måde mindsker man omfanget af bølgesprøjt, der kan ramme de gående.

Stenhaven er 10 meter bred, og den er anlagt i kote -0,5. Det vil være let at udvide stenhaven, hvis det viser sig i fremtiden, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, hvis der kommer flere voldsomme storme, som medfører større bølger.

Det er for tidligt at vurdere den præcise effekt af tiltagene, oplyser byggeteknisk rådgiver Lasse Nielsen, Aarhus Kommune:

- Vi har endnu ikke haft vejrsituationer, der nærmer sig grundlaget for dimensioneringen.

Projektet er dimensioneret til en stigning i vandstanden på 0,5 meter.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Hummerne er flyttet ind

Den nye kystsikring har stor rekreativ værdi for beboerne, og samtidig nyder dyrelivet i havet godt af den.
Den primære værdi af projektet ligger i, at man beskytter de nye og kommende boliger og erhvervsejendomme mod stigende vandstand og bølgesprøjt.

Samtidig har den nye promenade en stor rekreativ værdi.

Som en tillægsgevinst har det anlagte stenrev under vandets overflade vist sig at gavne dyrelivet, fortæller Lasse Nielsen, Aarhus Kommune:

- Lokale fiskere og dykkere rapporterer, at der er opstået en rig bundfauna med blandt andet hummere mellem stenene.

Stenrevet vil med tiden gro til i planter og alger, som tiltrækker blandt andet muslinger, søstjerner og forskellige fisk.

Der er også anlagt en havvands-svømmebane langs revet, så det er muligt at dykke ned og se på dyre- og plantelivet.

Planen er, at der skal fremstilles formidlingsmateriale, der kan forklare om de dyr og planter, man kan observere ved stenrevet.
Læs mere Luk
Finansiering

Klimasikring indgår i købsprisen

Indtægterne fra salget af grundene i den nye bydel har dækket Aarhus Kommunes udgifter i forbindelse med byggemodningen. Der er ikke lavet separat regnskab for klimasikringen.
Aarhus Kommune har betalt for hævningen af terrænet fra kote 2,0 til kote 2,5. Imidlertid har kommunen fået omkostningerne dækket ind i forbindelse med salget af grundene til de private bygherrer.

Der er ikke lavet en separat beregning af, hvor stor en andel af købernes købstilbud, som specifikt er knyttet til hævningen af terrænet.

Fremadrettet vil der være omkostninger forbundet med at opretholde den nye kystsikring, men de forventes ikke at være markante, fortæller Lasse Nielsen, Aarhus Kommune:

- Under normale forhold vil der ikke være væsentlige driftsomkostninger forbundet med kystsikringen.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Kommunen i førersædet

Beslutningerne omkring klimasikringen af den nye bydel i havnen er taget af Aarhus Kommune. Kommunen har benyttet konsulenter i forbindelse med den detaljerede udformning af løsningerne.
Aarhus Kommune er aktøren bag de forskellige løsninger til klimasikring af det nye bolig- og erhvervsområde i havnen.

Kommunen har benyttet sig af en række eksterne konsulenter blandt andet i forbindelse med udformningen af promenaden samt stenrevet og den øvrige kystsikring.
Læs mere Luk
Barrierer

Ekstremt vejr kan forårsage skader

Isskruninger, ekstremt højvande og ekstremt stærk vind fra nordøst er fænomener, som kan skade den nye kystsikring. Det vil i så fald betyde omkostninger for Aarhus Kommune.
Selvom havneområdet er hævet med 0,5 meter, er det ikke sikkert, at det er nok til fremtidens havspejlsstigninger. Det var dog ikke muligt at hæve området mere, da det eksisterende areal ikke vil være stabilt under den øgede vægt der vil komme, hvis der skulle fyldes mere jord på.

Under normale omstændigheder vil omkostningerne ved at opretholde promenaden og kystsikringen ved den nye bydel være små. Men man kan forestille sig ekstreme vejrsituationer, som ændrer billedet, siger byggeteknisk rådgiver Lasse Nielsen, Aarhus Kommune:

- Hvis vi får en vinter med isskruninger, kan isen flytte dækstenene på kystsikringen, som så efterfølgende skal lægges på plads. Der kan også forekomme skader på kystsikringen, hvis vi får en ekstrem højvandssituation samtidig med, at vinden står i nordøst.
Læs mere Luk