Langsigtet byudvikling ved Køge Kyst indregner klimaforandringer

Kort om projektet

Køge Kyst er et langsigtet byudviklingsprojekt, som frem mod 2030 vil udvikle tre centralt beliggende havne- og industriområder til en levende bydel, der skaber mere sammenhæng i byen.

Området omfatter 24 hektar med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden mellem den historiske bymidte og Køge Bugt.

Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby.

Projektet skal sikre den nye bydel imod større regnmængder og de kommende havvandsstigninger.

Løsningen omfatter blandt andet forhøjede boliger, kajkanter, promenader og en række LAR-løsninger.


Køge Kommune arbejder pt. på at finde en løsning med en mobilsluse i havneindløbet, der kan sejles ind og lukkes ved høj vandstand
Status

Byggeri og anlæg af ny infrastruktur er i fuld gang

De tre områder, der indgår i Køge Kyst-projektet, er Stationsområdet, Søndre Havn og Collstropgrunden. De tre områder er på i alt 24 hektar. Som led i projektet bliver den nye bydel sikret mod både fremtidige havvandsstigninger og øgede regnmængder.
De tre områder, der indgår i Køge Kyst-projektet, er stationsområdet, Søndre Havn og Collstropgrunden. Som led i projektet bliver den nye bydel sikret mod både fremtidige havvandsstigninger og øgede regnmængder.
Bag Køge Kyst står et partnerskab mellem Realdania By & Byg og Køge Kommune. Partnerskabet blev etableret i 2009.

I november 2011 vedtog Køge Kysts bestyrelse en samlet udviklingsplan for den nye bydel. I forlængelse af udviklingsplanen er der udarbejdet LAR-løsninger for Søndre Havn.

I december 2013 vedtog Køge Byråd Kommuneplan 2013, som blandt andet muliggør Køge Kyst-projektet.

Køge Kyst er i gang med at anlægge en forhøjet kant mod strandengen og Søndre Strand. ”Engkanten” udformes som en promenade, der hæves 2,8 meter over daglig vande.

Udbygningen på Søndre Havn foregår i etaper. Køge Kyst etablerer alle veje, klimasikringen og friarealerne.

Beboelsesområderne opføres af forskellige bygherrer. De første 11 boligkarréer er færdigbygget, og beboerne er flyttet ind. Yderligere fem karréer er under opførelse og indflyttes frem mod 2026.
Den videre udbygning af Søndre Havn sker i takt med, at de eksisterende virksomheder på havnen afvikles. Der er ikke fastsat konkrete årstal for udbygningen, men den forventes afsluttet frem mod 2030.

De første boligkarréerer færdigbygget, og beboerne er flyttet ind.
Den videre udbygning af Søndre Havn sker i takt med, at de eksisterende virksomheder på havnen afvikles. Der er ikke fastsat konkrete årstal for udbygningen, men den forventes afsluttet i løbet af de næste 10-15 år.

I Stationsområdet er hovedparten af et nyt bugtet stræde med butikker, restauranter, kultur og offentlige funktioner åbnet i 2017 – mens Collstropgrunden fortsat skal udvikles.

Køge Kyst rummer også en betydelig opgradering af Køges infrastruktur. I 2016 åbnede en ny vejtunnel nord for bymidten, i 2018 åbnede ”Stationsbroen” - en tyve meter bred gangbro over jernbanen – og i de kommende år følger en lys og bred underføring for fodgængere og cyklister under banen.

Formålet med de tre nye forbindelser er at bryde jernbanens mangeårige barrierevirkning i Køge, samtidig med at der opstår nye attraktive byrum.
Læs mere Luk
Baggrund

Lavtliggende bymidte er udsat ved havvandsstigninger

Køge er en blandt 10 danske kystbyer, der er udpeget i oversvømmelsesdirektivet som særligt udsat i forbindelse med havvandsstigninger og stormflodshændelser, fordi hele bymidten ligger lavt og lige ud mod Køge Bugt.
Ved kraftige storme er vandet i Køge Bugt gentagne gange blevet presset op i Køge Å, der løber gennem byen. Her har vandmasserne beskadiget de historiske bygninger i den gamle middelalderby.

Samtidig havde byen gennem mange år været udfordret af, at jernbanen og et par større veje har besværliggjort adgangen fra bymidten til havnen og stranden, og af at et område med havneindustri på Søndre Havn har mistet noget af sin tidligere betydning.

Samtidig blev der mulighed for, at flere af de eksisterende virksomheder kunne flytte til en ny og større, moderne erhvervshavn, som er anlagt nord for havneindløbet

Fra kommunens side ønskede man at klimasikre bymidten, at skabe forbindelse og sammenhæng mellem byen og kysten og at styrke Køges rolle som center i Hovedstadsområdet. Alt sammen til gavn for borgerne, Køges kulturinstitutioner, foreninger og erhvervsliv.

Det forventes, at den nye bydel kommer til at rumme 4.000 nye beboere.
Læs mere Luk
Løsning

Klimatilpasning er indarbejdet fra projektets start

Klimatilpasningsløsningerne i bydelen Søndre Havn håndterer både mere vand fra oven og fra siden og skaber liv mellem husene.
For at beskytte byen mod havvandsstigninger etablerer man en mobil sluse og en forhøjet kant - både ud mod havnen og den tilstødende strandeng.

Mod havnebassinet bliver kajkanten bearbejdet, så den indbyder til at færdes til fods og på cykel og evt. til ophold/rekreative områder.
Kanten mod strandengen og Søndre Strand bliver udformet som et dige – Engkanten – med en promenade til fodgængere og cyklister. Engkanten hæves til 2,8 meter over dagligt vande.

Fra havnebassinet mod nord til strandengen mod syd anlægges en række grønne byrum – såkaldte almindinger – mellem boligkarréerne.

På strandengen har Køge Kyst i 2015-16 gennemført et naturgenopretningsprojekt, der samtidig indgår i klimasikringen ved, at der er udgravet en række lavninger, der kan tilbageholde vandet ved kraftig regn. Den afgravede jord bruges til at skabe en højderyg gennem Søndre Havn.

Derved kan regnvand fra tage og veje naturligt ledes til almindingerne, hvor udgravede render leder vandet til strandengen og havnen. Regnvand bliver derved en aktiv del af byrummet.

I de kommende boliger vil stuegulvene ligge i kote 3,25 meter og visse steder ned til kote 2,8.

Klimatilpasningsløsningen for Søndre Havn kan udbygges, så den indgår i en fuldstændig sikring mod havvandsstigninger for hele Køge Kommune. Det kan ske ved, at man etablerer en mobil sluse i havneindløbet og forbinder denne med den øvrige klimasikring omkring Søndre Havn. Mod syd og nord etablerer Køge Kommune en forbindelse til et dige, som planlægges at skulle forløbe langs kommunens grænse mod havet.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Rekreativ klimatilpasning

LAR-løsningen på Søndre Havn er et eksempel på et klimatilpasningsprojekt, der både håndterer store vandmængder og skaber rekreativ værdi.
Samtidig med at byudviklingsprojektet er med til at beskytte den gamle bykerne mod oversvømmelser, vil det også binde byen sammen og skabe forbindelse til havet. Det gør byen mere levende, harmonisk og sammenhængende.

Både de kommende almindinger og den naturgenoprettede strandeng tilfører naturværdier til bydelen, samtidig med at de indgår i klimasikringen. Og både den del af Kajkanten og Engkanten, der fungerer som et samlet højvandsdige, bliver udformet, så de inviterer til ophold, cykel- og gåture.

Ud for strandengen blev en ny og bedre strand indviet i 2015. Selve stranden er anlagt med knap 70.000 kubikmeter sand, som er hentet fra havbunden og pumpet ind på kysten.
Læs mere Luk
Finansiering

Partnerskabet står for hele finansieringen

Egenkapitalen er på 240 millioner kroner ved stiftelsen af selskabet. Køge Kommune og Realdania By & Byg ejer hver 50 procent af Køge Kyst.
Det er forretningsmodellen, at byggemodningen og klimasikringen af området, skal finansieres af indtægter fra grundsalg.

Der er stiftet en bydelsforening, som omfatter Søndre Havns karréforeninger, der skal stå for traditionel drift og vedligeholdelse af boligområderne - og derudover også af LAR-løsningerne, almindingerne og de private fællesveje. Desuden varetager bydelsforeningen gennemførelse af en række kulturelle arrangementer.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Partnerskabet er den centrale drivkraft

Realdania By & Byg udgør sammen med Køge Kommune de to ejere/interessenter i Køge Kyst. Når Køge Kyst er færdigudviklet og overgår til drift, nedlægger de to ejere partnerskabet Køge Kyst.
Det er næsten 30 år siden, Køge Kommune første gang så på mulighederne for at omdanne Søndre Havn til byområde.

Projektet tog form med Kommuneplanstrategien 2008, der blev til i et samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger og satte fokus på udviklingen inden for blandt andet miljø, trafik, erhverv og byudvikling.

Køge Kommune søgte en partner til projektet og fandt sammen med Realdania By & Byg. Sammen etablerede de selskabet Køge Kyst i 2009.

Selskabet ejede fra starten stort set alle arealer.
Læs mere Luk
Barrierer

Grundigt forarbejde begrænser overraskelser

Der har været en lang dialog om udviklingen af Søndre Havn-projektet. Der gik knap fem år, fra partnerskabet blev stiftet, til anlægsarbejderne gik i gang.
En del af havneområdet har været forurenet. Det har krævet, at man har taget sine forholdsregler, men man har kendt til forureningsproblematikken fra begyndelsen af projektet og fundet løsning på problemerne.
Læs mere Luk