Teknologi bekæmper vand med vand i København

Kort om projektet

Frederiksberg og Københavns kommuner har styrket beredskabet med en ny type mobil dæmning, der også kan fungere som reservoir, når der er behov for at opmagasinere regn- eller spildevand.
Status

Mobile dæmninger indgår i beredskabet

De mobile dæmninger indgår i dag som en aktiv del af de to kommuners beredskab.
De mobile dæmninger er ikke bare en del af Frederiksberg og Københavns Kommunes beredskab. Da dæmningerne er mobile, kan de også flyttes og benyttes andre steder i landet. For eksempel udlånte Frederiksberg Kommune deres dæmninger til Frederikssund Kommune i forbindelse med stormen Egon i januar 2015.
Læs mere Luk
Baggrund

Et mere effektivt værn mod oversvømmelser

Massive oversvømmelser kan lamme store dele af infrastrukturen og forvolde skader i millionklassen. Mobile dæmninger er et mere effektivt værn mod oversvømmelser og giver et bedre beredskab, fordi de kan flyttes fra sted til sted og benyttes der, hvor der opstår et akut behov for at opsamle større vandmængder.
Hidtil har beredskabsindsatsen typisk bestået af pumpeløsninger og sandsække. Mobile dæmninger supplerer pumper og sandsække og er effektive, fordi de relativt hurtigt kan flyttes derhen, hvor der er størst risiko for oversvømmelser.

Samtidig kan den mobile dæmning udlægges meget hurtigt. I ressourceforbrug svarer det til få promiller af de ressourcer, der skal bruges for at udlægge sandsække på den samme strækning.
Læs mere Luk
Løsning

Mobile dæmninger supplerer pumper og sandsække

De mobile dæmninger pumpes op med overskudsvand og danner på den måde en barriere mod indtrængning af mere vand ved hjælp af det opsamlede vand.
Både Frederiksberg og Københavns kommuner har efter skybruddet den 2. juli 2011 investeret i løsningen NoFloods Barrier, der har vist sig at være både effektiv og relativ enkel at håndtere.

De mobile dæmninger består af to parallelle slanger. Når de er fyldt med overskudsvand, danner de samtidig en dæmning, som forhindrer, at vand strømmer forbi. Slangerne er op til 200 meter lange og kan via særlige koblinger forbindes i de længder, der er nødvendige for at kontrollere oversvømmelsen.

Udlægningen af den mobile dæmning går væsentligt hurtigere end at stable sække. Ud over at udlægge slangerne i lange stræk kan slangerne anvendes til at opbygge store mobile reservoirer til opsamling af overfladevand og spildevand.

Beredskabet har på forhånd prioriteret en række områder og bygninger, men derudover udlægges dæmningerne på baggrund af konkrete observationer.

De mobile dæmninger er et vigtigt værn i beskyttelsen af Frederiksberghallen. Hallen ligger under terræn og har flere gange fået gulvet skiftet på grund af skader efter oversvømmelser. Der er nu etableret en pumpesump ved hallen, som hurtigt kan pumpe vandet ind i den mobile dæmning, der lægges ud som et reservoir.

Beredskabet i Frederiksberghallen er samtidig styrket ved, at alle medarbejdere har fået laminerede actions-cards. Kortene sikrer, at ingen er i tvivl om deres opgaver og derfor kan handle hurtigt.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Større fleksibilitet og færre ressourcer

En af de helt store fordele ved mobile dæmninger er, at de er meget hurtige og lette at udlægge i forhold til sandsække. Det gør dem også til en billigere løsning. Samtidig er de meget synlige i området, og det får beboerne til at føle sig sikre.
Det har gang på gang vist sig at være urealistisk at klare de ekstreme oversvømmelser ved hjælp af sandsække. Det tager cirka 16 mandetimer at udlægge en NoFloods Barrier-dæmning på 1 kilometer, som kan holde vand tilbage i en højde på mindst 80 centimeter.

De mobile dæmninger kan relativt hurtigt flyttes derhen, hvor der er størst risiko for oversvømmelse. Samtidig er de meget visuelle og fylder i området ved udlægning. Det giver beboerne en følelse af sikkerhed og af handlekraft fra relevante myndigheder.

En tilsvarende udlægning af sandsække på den samme strækning tager 7000 mandetimer, 149 lastvogne og 2.500 kubikmeter sand. Der er derfor også mange mandetimer at spare ved at bruge mobile dæmninger som supplement til pumper og sandsække.
Læs mere Luk
Finansiering

Billigt alternativ

Mobile dæmninger er et billigt alternativ til andre løsninger. Man kan købe de mobile dæmninger i forskellige størrelser, og det er også muligt at leje dem.
De mobile dæmninger er et billigt alternativ til for eksempel vejsænkninger, hvor kørebaner skal fungere som vandkanaler, eller udvidelser af kloakker. Med mobile dæmninger kan det offentlige beredskab og andre, der ønsker at sikre sig mod ekstreme vandmængder, lynhurtigt flytte dæmninger derhen, hvor truslen er.

Dæmningerne kan både købes og lejes – det sidste i en periode på 24-60 måneder.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Skybrud i 2010 og 2011 krævede et højere beredskab

Efter oversvømmelser af kommunale bygninger i forbindelse med skybrud i 2010 og 2011 købte Frederiksberg Kommune 1200 meter mobil dæmning. Gode erfaringer fra Tyskland, Østrig og Ungarn understøttede beslutningen.
Frederiksberg Kommune indkøbte 1200 meter mobil dæmning i forskellige længder med tilhørende fittings for at kunne rykke ud til oversvømmelser i større og mindre målestok. 50 meter er for eksempel nok til at afskærme særligt udsatte opgange ved boligblokke.

Erfaringer fra blandt andet Tyskland, Østrig og Ungarn,da floden Donau gik over sine bredder i juni 2013, gav kommunen et godt grundlag at handle ud fra. Her blev Environment Solutions, den danske virksomhed der producerer de mobile dæmninger NoFloods, hasteindkaldt af de lokale myndigheder.

De mobile dæmninger skulle beskytte den ungarske gasvirksomhed KEG Gaz i Dunaalmas, der har et stort underjordisk gasreservoir, hvor indtrængende vand ville give en meget høj risiko for gasudslip.

De mobile dæmninger har endnu ikke været benyttet i København og på Frederiksberg, men både Frederikssund og Roskilde har haft glæde af dæmningerne til brug ved højvandssituationer.
Læs mere Luk
Barrierer

Kan ikke bruges forebyggende

De mobile dæmninger kan kun bruges ved akutte oversvømmelser, da det er for dyrt at udlægge de mobile dæmninger forebyggende ved skybrudsvarsler.
Da der er væsentlige udgifter forbundet med at udlægge, renovere eller kassere dæmningerne, kan man ikke bruge dem forebyggende ved skybrudsvarsler.

Dæmningerne bør udlægges forbyggende, men i de fleste tilfælde vil de blive sat op under skybruddet.
Læs mere Luk