Trin i en samfundsøkonomisk analyse
Del artikel Print

Trin i en samfundsøkonomisk analyse

Oversigt over trin i en samfundsøkonomisk analyse

 

Kilde: Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet 2017.

 

Trin 1

Læs mereLuk

Trin 2

Læs mereLuk

Trin 3

Læs mereLuk

 

Samfundsøkonomiske analyser kan ikke stå alene

 

Samfundsøkonomiske analyser er et nyttigt bidrag til beslutningsgrundlaget, når der skal fastlægges indsatsniveauer og prioriteres mellem forskellige initiativer. Men de bør suppleres med viden om lokale forhold og anvendes med sund fornuft.

For desuden at tage højde for at befolkningen generelt tillægger nutiden mere værdi end fremtiden, anvendes den såkaldte velfærdsøkonomiske diskonteringsrate. Effekter ude i fremtiden tillægges mindre vægt, jo større diskonteringsraten er.

 

En særlig udfordring knytter sig til beslutninger, som ikke kan fortrydes, de såkaldte irreversible beslutninger. Det kan dreje sig om et kystområde, der for altid går tabt, hvis der ikke foretages kystbeskyttelse, eller en dyreart som vil uddø på grund af temperaturstigning, hvis der ikke gribes ind. Der kan være både omkostninger og gevinster knyttet til at udskyde eller fremrykke en beslutning om klimatilpasning. Derfor bør irreversible beslutninger behandles med ekstra varsomhed.

Den viden der foreligger om, hvornår og med hvor stor effekt de forskellige klimaændringer vil indtræffe, er behæftet med betydelig usikkerhed. Dette er centralt i sammenhæng med vurdering og timing af klimatilpasningstiltag. Dette medfører et ekstra usikkerhedsmoment ved gennemførsel af disse.

 

PLASK - klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning

 

Det kan ofte være fornuftigt at anvende standardtal for omkostninger og gevinster ved projekterne til relativt hurtigt at gennemføre en analyse af de forskellige tiltag, der overvejes. I mange tilfælde vil dette være tilstrækkeligt til at få et relativt klart billede af, hvilke alternativer der har den bedste samfundsøkonomi. I enkelte tilfælde kan det være relevant at gennemføre mere detaljerede analyser, hvor der anvendes mere detaljerede data om de konkrete projekter. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der er tale om meget dyre projekter.

 

Med Miljøstyrelsens beregningsværktøj PLASK kan man analysere og vurdere de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved klimatilpasningstiltag baseret på enhedspriser til klimatilpasningstiltag og udbetalte skadesomkostninger.

 

Hvor meget kan det betale sig at klimatilpasse? Hvor meget dyrere er det at sikre et område mod en 100-års hændelse end mod en 50-års hændelse? Betyder de rekreative værdier ved ”grønne” klimatilpasningsløsninger, at man bør vælge disse fremfor mere konventionelle løsninger? Sådanne spørgsmål kan Miljøstyrelsens samfundsøkonomiske beregningsværktøj til klimatilpasningsprojekter hjælpe med at besvare. Læs mere om beregningsværktøjet her

Senest redigeret: 10-08-2022