Ændringer i grundvand
Del artikel Print

Ændringer i grundvand

Klimaforandringerne forventes at få grundvandstanden til at stige som følge af ændringer i vandbalance-forhold. Langt fra vandløb forventes varige stigninger i grundvandsstanden på mere end 0,5 meter frem mod 2050. Det skyldes primært øget nedbør i vinterperioden. Lokalt kan grundvandsstanden øges med flere meter frem mod 2050. Vurderingen er baseret på modelberegninger fra GEUS.


I Danmark er der store lokale forskelle i de forskellige områders jordbund og undergrund. Det betyder, at der er stor forskel på, hvordan menneskelige aktiviteter og fx ændret nedbør og fordampning påvirker grundvand og vandbalance forskellige steder i landet. På Sjælland og øerne med mere udbredt moræneler mellem overfladen og de øvre grundvandsmagasiner dannes der under 25 mm/år, mens der i mange områder af Jylland med sandet undergrund dannes over 250 mm/år, altså cirka 10 gange mere. På sandjord i Vestdanmark vil klimaændringer primært øge grundvandsdannelsen. I Østdanmark, hvor undergrunden er leret, vil klimaændringer primært øge dræn- og vandløbsafstrømning.

 

Grundvandskortlægning med klimafremskrivning
Under grundvandsspejlet er alle mellemrum og porer i jorden mættet og fyldt med vand. GEUS’s modelresultaterne viser, at de største stigninger i grundvandsstanden kan ske, der hvor dybden til grundvandsspejlet i dag er størst. Men de forskelligartede lokale forhold betyder, at der godt kan ske væsentlige stigninger i grundvandsspejlet også i områder, hvor grundvandet i dag står tæt på jordoverfladen. I sådanne områder kan det øgede grundvandspejl komme så højt op, at der kan sker oversvømmelser f.eks. resulterende i vandlidende arealer eller vand i kælderen, i områder hvor dette ikke i dag er tilfældet.

 

Der er imidlertid en række usikkerheder. Det gælder frem for alt usikkerheder på selve klimamodellens simulering af den fremtidige nedbør og på den hydrologiske models simulering af effekter på den fremtidige vandbalance og grundvandsstand. F.eks. tager modellerne ikke fuldt ud højde for den kortvarige stigning i grundvandsspejlet, der kan skyldes opstuvning i vandløb, dræn, kloakker, der forekommer i forbindelse med skybrud eller/og stormflod.