Stormflod
Del artikel Print

Stormflod

Stormflod er undtaget fra forsikringsdækning.

 

Hvis dit hus eller løsøre rammes af en stormflod, og skaderne ikke dækkes af din almindelige bygnings- eller løsøreforsikring, kan der være dækning gennem den offentlige stormflodsordning, som bliver administreret af forsikringsselskaberne. Du skal anmelde din stormflodsskade til dit forsikringsselskab.

 

For at være omfattet af ordningen skal du have tegnet brandforsikring for de beskadigede ejendele.

 

Det er Stormrådet, som afgør, om skaderne anses for at være forårsaget af stormflod. Har der været stormflod, vil den konkrete dækning af skaderne blive fastsat af en taksator efter besigtigelse.

 

Kun reparation og genanskaffelse af bygning og løsøre kan dækkes. Dækningen svarer i store træk til principperne i den almindelige forsikringsdækning, hvor der opkræves en selvrisiko og hvor der kan ske afskrivning for slid og ælde. Selvrisiko og afskrivningsreglerne m.v. følger dog de særligt fastsatte regler for stormflodsordningen og reguleres ikke af forsikringsvilkårene på skadelidtes forsikring.

 

Der er en række ejendele som aldrig dækkes af stormflodsordningen. For eksempel vil indirekte skader såsom erosion, løsøre i kældre og rum under terræn, jord, fast ejendom, der ligger uden for et dige, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet, havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lignende samt haveanlæg og løsøre placeret i haven ikke kunne dækkes.

 

Erstatning ved skader skader på mennesker

Læs mereLuk

 

Læs mere om forsikringsdækning ved stormflod på Stormrådets hjemmeside. Her finder du også gode råd til, hvad du kan gøre for at sikre din bolig mod stormflod.

 

Ny stormflodslov trådte i kraft den 1. juli 2018. Læs nærmere om ændringer her. 

Senest redigeret: 16-09-2015