Regn og Byer
Del artikel Print

Regn og Byer

Klimatilpasning bliver både billigere og bedre for borgerne, når de enkelte projekter bliver skabt i et tæt og strategisk samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Derfor har der været fokus på at styrke disse samarbejder

 

Det var ideen bag kampagnen ’Regn & Byer’ (projektperiode 2016-2019), i partnerskabet mellem Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA, Forsikring & Pension samt KTC - foreningen af tekniske chefer i kommunerne.

 

Tidligere projekter har vist, at borgerne får langt mere værdi for pengene, når klimatilpasning sker på tværs af sektorer, da man derved opdager potentialet ved, at klimatilpasning ikke behøver at være større kloakker, men at det også kan være en mulighed for at udvikle kommunens byrum og natur.


Der er i projektet blivet udviklet nye redskaber, der skal støtte samarbejdet fx en udvidet og opdateret version af det samfundsøkonomiske værktøj, PLASK, der kan vise gevinsten ved at arbejde på tværs om klimatilpasning.

 

Fire udviklingsprojekter i henholdsvis Assens, Lemvig, Odense og Roskilde Kommune modtog støtte under partnerskabet.

 

Odense-Modellen

Odense Kommune og VandCenter Syd står overfor massive investeringer i klimatilpasning af Skibhuskvarteret i Odense. Målet med projektet var at bruge Skibshuskvarteret som afsæt for at udarbejde samarbejdsredskabet ’Odense-Modellen’.

 

Skibhuskvarteret i Odense er en af byens ældre forstæder. Kvarteret grænser op til Odense Havn og beskrives som en ”lille by i byen” med egen handelsgade, skoler, lokalparker m.m. Hele området er fælleskloakeret, og der er både behov for at opgradere det eksisterende kloaknet og for at klimatilpasse, hvis området på sigt skal kunne imødegå større regnhændelser.

 

Odense Kommune og VandCenter Syd har i projektet arbejdet med at planlægge en kommende klimatilpasning af kvarteret og samtidig udvikle samarbejdsredskabet ’Odense-Modellen’, der kobler mange forskellige hensyn og data i en helhedsplan for et givet område.

 

Ambitionen var, at de store investeringer ikke blot finansierer klimatilpasning, men samtidig også gør kvarteret grønnere og mere attraktivt med en strategi for landskab, bynatur, biodiversitet, artsmangfoldighed, fritidsliv, offentlige rum samt et blåt-grønt koncept for håndtering af regnvand.

 

Regn med Thyborøn

Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand deltog i Regn & Byer for at udvikle deres samarbejde, så de sammen med borgerne kan håndtere de store udfordringer, som byen står overfor. 

 

Thyborøn ligger ved Limfjordens udløb til Vesterhavet. Byen er derfor udfordret af vand fra alle sider. Kombinationen af mere regn, højere havvandstand, stigende grundvandsstand og et fladt terræn bevirker, at der let opstår oversvømmelser. Det nuværende regnvandssystem har været velfungerende i mange år, men grundet klimaændringerne er systemet ikke holdbart i fremtiden, og der er behov for nytænkning. Udfordringernes kompleksitet kræver derfor et tæt samarbejde mellem Lemvig Kommune og Lemvig Vand & Spildevand.

 

Ved at deltage i Regn & Byer får de mulighed for at udvikle deres langsigtede samarbejde, udvikle løsninger til at håndtere regnvandet på overfladen, og gennem beregningsværktøjet PLASK at opbygge et fælles vidensgrundlag om samfundsøkonomien i flere forskellige alternative projekter.

 

Projektet blev udviklet i tæt samarbejde med Region Midtjyllands EU projekt Coast to Coast Climate Challenge, Klimatorium i Lemvig og AquaGlobe i Skanderborg.

 

Roskilde Bymidte

Roskilde Kommune og Fors har brugt deres deltagelse i Regn & Byer til at bane vej for et nytænkende, bredt forankret og langsigtet samarbejde mellem kommune og forsyningsselskab.

 

I Roskildes allerede tætte bymidte planlægges en ny bydel i stationsområdet ’Ny Østergade’. Bydelen skal skabe nye sammenhænge og synergi mellem byen nord og syd for jernbanen med et nyt stormagasin, hotel og blandede boformer tæt integreret med nyt butiks- og caféliv. Der er generelt ikke noget problem med oversvømmelser i Roskilde Bymidte, fordi bymidten ligger på en skråning ned mod Roskilde Fjord. Men det nye byområde ligger syd for jernbanen, der skære gennem Roskilde bymidte og udgør en barriere for det regnvand, som falder i det nye byområde. Det har derfor været nødvendigt at tænke nyt, når det nye tætbebyggede område skal klimatilpasses.

 

Roskilde Kommune og Fors har i projektet sat fokus på, hvordan klimatilpasning på innovativ vis, kan tænkes ind i udviklingen af Ny Østergade og understøtte `synligt vand i bymidten´.

 

På længere sigt er det ambitionen, at styrke kommunens og vandselskabets langsigtede samarbejde.

 

Tommerup - Den blå landsby

Assens Kommune og Assens Forsyning har deltagelsen i Regn & Byer projektet lagt fundamentet til deres fremtidige samarbejde ved at gennemføre det første fælles klimatilpasningsprojekt i kommunen. Projektet fandt sted i landsbyen Tommerup og tog afsæt i genåbning af et rørlagt vandløb. 

 

I landsbyen Tommerup på Fyn havde det eksisterende kloaksystem ikke længere kapacitet til at håndtere de stigende vandmængder. Samtidig var der problemer med et rørlagt vandløb gennem byen, som landsbyen oprindeligt er vokset op omkring. Gennem deltagelsen i Regn & Byer er de to udfordringer tænkt sammen og efterfølgende er projektet realiseret ved at skabe en sammenhængende blå-grøn korridor gennem byen med ny natur, øget biodiversitet samt frilufts- og læringsmuligheder i et nyt rekreativt område.

 

Læs mere om det færdige projekt her.

Senest redigeret: 09-02-2023