Del artikel Print
Nyt vådområdeprojekt skal gavne kystnaturen i Mariager Fjord

Nyt vådområdeprojekt skal gavne kystnaturen i Mariager Fjord

Fem kilometer dige skal flyttes fra kystlinjen og længere ind i landet for at gøre plads til strandenge og det stigende havvand.

Havvandsstigninger, øget nedbør og højtstående grundvand gør dyrkningen af nogle kystnære lavbundsarealer så udfordrende, at man med fordel kan droppe dræn og dyrkning. Ved at flytte nøje udvalgte diger længere ind i landet i de områder hvor både hav, indland og undergrund drukner landbruget, kan man høste kystnaturens miljømæssige gevinster frem for afgrøder. Dette er blevet planen ved Helbergskov Enge nær Mariager Fjords udmunding i Kattegat. Her skal fem kilometer dige flyttes indlands for at give plads til kystnaturen.

 

Når man sløjfer drænene, fylder grøfterne og flytter diget ind i landet vil strandengens flora og fauna genoprette sig i området, og her er der miljøgevinster at hente. Strandengene er en naturtype som har været i tilbagegang i Danmark de sidste årtier, men den unikke tidevandsnatur er med til at tilbageholde næringsstoffer, samt modvirke havets eroderende kræfter. Vådområdeprojektet estimeres til at spare Mariager Fjord for 16 tons kvælstof årligt som ellers ville fremme algeropblomstring i fjorden der kan forårsage iltsvind og fiskedød.

 

Projektet vil også hjælpe naturen under vandet. I de lavvandede kystområder er det nemlig planen at man i samarbejde med eksperter fra Syddansk universitet vil plante ålegræs. Ålegræs er den vigtigste marine plante i de indre danske farvande, den er føde for forskellige andefugle, levested for indfødte fisk, iltgivende, og giver klarere vand. Mariager Fjord har gennem de sidste årtier mistet op imod 90% af det lokale ålegræs. Ved at kickstarte processen håber man på at bringe fjordens bundvegetation tilbage.

 

Mariagerfjord kommune har fået tilsagn om 97 mio. kr. til vådområdeprojektet, primært fra EU’s landdistriktsmidler, men også fra Miljøstyrelsen. Pengene skal bruges på anlægsomkostninger samt jordfordelinger.

 

Kilde: Jyllandsposten