Sådan er Havvand på land beregnetColourbox
Del artikel Print

Sådan er Havvand på land beregnet

De områder, der bliver oversvømmet, udpeges efter en simpel analyse af en hydrologisk tilpasning af Danmarks Højdemodel fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
I højdemodellen er terrænets højde kortlagt med 0,4 meter mellem målepunkterne og en gennemsnitlig nøjagtighed på 6 cm på kotehøjden. Højdemodellen blev udarbejdet på baggrund af laserscanning i perioden 2015.

Der er udarbejdet et såkaldt tilpasningslag til højdemodellen, der indeholder information om blandt andet sluser og diger. Tilpasningslaget har været i kommunehøring i sommeren og efteråret 2016.


Højvandsstatistik i Havvand på land

Højvandsstatistikkerne er baserede på målte vandstande på 55 stationer i Danmark. Ud fra disse er det statistisk beregnet, hvilken vandstand der i gennemsnit forekommer én gang hvert 20, 50 og 100 år, de såkaldte 20, 50 og 100 års vandstande.

 

I højvandstandsstatistikkerne er bølgepåvirkningen ikke medtaget, men den kan være betydelig visse steder. Jo længere man kommer væk fra en vandstandsmåler, jo mere usikkert er det, om målerens statistik gælder, da lokale forhold som vindstuvning kan spille ind. For steder langt fra en vandstandsmåler kan det derfor være en god ide at undersøge flere forskellige målere langs kysten.


Forbehold for stigning i havniveauet

DMI vurderer på baggrund af den FN's femte hovedrapport, at klimaændringerne kan få havniveauet omkring Danmark til at stige mellem 0,1 og 1,2 meter i dette århundrede. Da landhævning, landsænkning og vind også spiller ind, betyder det, at den oplevede vandstand ved kysten kan være anderledes, afhængigt af hvor i landet man befinder sig.

 

På det nuværende videnskabelige grundlag kan DMI ikke angive en øvre grænse for vandstandsstigninger langs de danske kyster. DMI anbefaler derfor, at muligheden for endnu højere stigninger inddrages i risikovurderinger.

Beregningerne af havniveauet og højvandshændelserne bygger på FN's klimascenarier. Læs mere om disse scenarier her. 

 

Kommentarer modtages gerne. Kontakt

LOADEMAIL[klimatilpasning]DOMAIN[mst.dk]
Senest redigeret: 07-10-2019