Sådan er grundvandsdatasættet beregnetMST
Del artikel Print

Sådan er grundvandsdatasættet beregnet

Det fremtidige klimas indflydelse på ændringer i grundvandstanden er beregnet med Den Nationale Vandressource Model (DK-modellen). Modellen er en detaljeret landsdækkende, integreret grundvands- overfladevandsmodel, der beskriver samtlige komponenter i ferskvandskredsløbet. Det betyder, at faktorer som nedbørs- og fordampnings-indvirkning på overfladisk afstrømning og nedsivning til rodzonen, dræn- og overfladenær afstrømning og videre nedsivning til grundvandet (i modellag 2) er inkluderet.

Modellen har en opbygning med et 500x500 meter net med omkring 10 beregningslag for Danmark og inkluderer data om geologi, jordart, jordtype, topografi, klima og hydrologi. Modellen er opbygget i MIKE SHE/MIKE 11 koden, se mere på www.vandmodel.dk.

Der er anvendt GEUS-videreudviklede og kalibrerede 2011 version af DK modellen. Denne version indeholder blandt andet en opdatering af rodzonemodellen ("two-layer") med de nye anbefalinger fra vandbalanceprojektet gennemført i 2011, en invers modellering der har sikret en troværdig vandbalance, dynamik i simulering af trykniveau, vandløbsafstrømning og realistiske modelparametre samt et robust setup, hvor øverste beregningslag er ført et par meter under øvre grundvandsspejl.

Usikkerheder på klimamodel-input er håndteret ved de tre nævnte scenarier (våd, median og tør fremskrivning), mens usikkerheden på den hydrologiske model og parameterværdier er vurderet ved hjælp af en følsomhedsanalyse. På den baggrund er det valgt at vise resultater med 1 meter intervaller for grundvandsstanden, og 20 millimeter intervaller for grundvandsdannelsen, svarende til den parameterusikkerhed der er vurderet på den hydrologiske model.

Til at beregne effekten af fremtidens klima på grundvandet er resultaterne fra det såkaldte ENSEMBLES-projekt blevet anvendt. Projektet består af kørsler med regionale klimamodeller for A1B-scenariet, hvorfra tre versioner af A1B-scenariet er vist i grundvandskortene.

Hvis du har kommentarer, er du velkommen til at skrive til  

LOADEMAIL[klimatilpasning]DOMAIN[mst.dk]
Senest redigeret: 01-08-2019