Sådan bruger du værktøjetColourbox
Del artikel Print

Sådan bruger du værktøjet

Få mest muligt ud af værktøjet

 

Klimagrundvandskort er velegnede til at kigge på et udvalgt tema og analysere fx dybden til grundvandspejlet (perioden 1991-2010) for et udvalgt område, eller hvilke delområder der forventes at få store stigninger (fra 1961-1990 til 2021-2050) i fx gennemsnitlig grundvandsstand.


Find en lokalitet på kortet, der har interesse. Vælg fra menuen i højre side, hvilket kort du vil se:

 

  • Middel grundvandsstand for det øverste frie grundvandsspejl i det nuværende regime (1991-2010) og ændring heraf for A1B for perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990.

 

  • En karakteristisk værdi for høj grundvandsstand (højeste 5-døgns grundvandsstand der overskrides i gennemsnit en gang hvert 10. år) i det øverste frie grundvandsspejl i det nuværende regime (1991-2010) og ændring heraf for A1B for perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990.

  • Middel grundvandsdannelse i den dybde, hvorfra grundvandsindvinding typisk foregår (modellag 2) i det nuværende regime (1991-2010) og ændring heraf for A1B for perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990.

 

  • En karakteristisk værdi for lav grundvandsdannelse (laveste årlige grundvandsdannelse, der underskrides i gennemsnit hvert 10. år) i den dybde, hvorfra grundvands-indvinding typisk foregår (modellag 2) i det nuværende regime (1991-2010), og ændring heraf for A1B for perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990.

  • Vælg dernæst om du vil se kort, der viser ændringer i klima på basis af en våd klimamodel, en median klimamodel eller en tør klimamodel. Ændringer i det fremtidige klima (2021-2050) er vurderet i forhold til klimaet i referenceperioden (1961-1990).

 

Anbefalinger til brug af værktøjet

Man bruger kortene på følgende måde: Når man skal vælge, hvilket område man vil kigge på, kan man bruge ’+lup’ knappen i hovedmenuen til at vælge et ønsket udsnit af Danmarkskortet. Man kan enten vælge et udsnit ved at trykke på venstre museknap, og holde knappen nede, mens man flytter musen til det udsnit, man ønsker at kigge på. Alternativt kan man flytte musen til det sted på kortet, man vil kigge på, og derefter trykke en eller flere gange på ’+lup’ knappen, til man får et brugbart udsnit (man kan evt. zoome ud med ’-lup’ knappen).

 

Som standard vises et baggrundskort med byer og veje, men man kan i menuen ’Kortindhold’ vælge er brugervalgt baggrundskort fx et kort, et luftfoto, et dæmpet skærm-kort eller helt fravælge baggrundskortet. I den samme menu (’Kortindhold’) kan man vælge, hvilket af de fire temaer man ønsker, og om man ønsker værdier for referenceperioden 1991-2010 (fx dybde til grundvandsspejlet) eller værdier for ændringer. Herefter er det en god idé at finindstille udsnittet ved at vælge ’hånden’, trykke venstre museknap ned, holde den nede mens man flytter udsnittet, så man får det områder, man ønsker.

 

Valg af tema foregår i første menulinje i ’Kortindhold’, hvor man vælger det af de fire temaer, man vil kigge på. Herefter vælger man i næste menulinje, om man vil kigge på ændringer som følge af klimaændringer (i det tilfælde vælger man, om man vil se våd, median eller tør klimamodel), eller om man vil kigge på absolutte værdier for nuværende klima (perioden 1991-2010). Resultaterne vises i 500x500 meter grid.

 

Har man fx valgt middel grundvandstand som tema og nuværende klima, så kan man kigge på, om der er områder, hvor grundvandstanden i nuværende klima står tæt på terræn (fx mindre end 3 meter). I disse områder vil en stigning i grundvandstanden være mest kritisk, idet der kan være lavtliggende områder, hvor en evt. stigning i grundvandstanden kan medføre oversvømmelser eller vand i kælderen. Den tredje menulinje viser den nuværende dybde til grundvandsstanden (’absolut’), hvis man har valgt at kigge på værdier for 1991-2010, og fremskrivning af ændringer i dybden til grundvandet (’ændringer’), hvis man har valgt at kigge på ændringer (ændringer er beregnet for 2021-2050 i forhold til 1961-1990) for enten våd, median eller tør klimamodel.

 

Eksempel på anvendelse
Hvis man ønsker at kigge på en udvalgt lokalitet, kan man benytte ’i’-tasten i hovedmenuen. Når man har aktiveret ’i’-tasten og flyttet musepilen til den ønsket lokalitet på kortet får man en kort oversigt over resultater fra de tre ændringer (våd, median og tør klimamodel) samt den modelberegnede dybde til grundvandsspejlet for nuværende periode (1991-2010). Resultaterne er alene på et screeningsniveau. På ovenstående lokalitet ser resultaterne sådan ud:

 

 

Ændring i middel grundvandstand

Våd klimamodel: + 2 – 3 meter
Median klimamodel: + 1 – 2 meter
Tør klimamodel: -1 – 0 meter
Dybde til grundvandspejl for nuværende periode 1991-2010: 19 meter

 

 

Med disse informationer kan man på screeningsniveau vurdere, om en lokalitet ligger i særlig risikozone for oversvømmelser fra grundvand. Eksemplet oven for viser, at våd klimamodel har stigninger på 2 til 3 meter mens median klimamodel har stigninger på 1 til 2 meter. Informationen om at dybden til grundvandspejlet er 19 meter fortæller at området har stor dybde til grundvandsspejlet, og at de beregnede ændringer derfor ikke vil give problemer med hensyn til vandlidende arealer eller fx øget risiko for vand i kælderen.

 

Dybden til det terrænnære grundvandsspejl varierer over året
Når man har analyseret risikoen for grundvandsoversvømmelser i forhold til middel grundvandsstand, bør man også kigge på de tilsvarende risici for typisk høj grundvandstand. Dybden til det terrænnære grundvandsspejl er nemlig ikke konstant, men typisk varierer +- 0,5 til 1 meter eller mere mellem vinter og sommer. Samtidig vil der være variationer som følge af forskel i vinternedbøren fra år til år.

Ændringigrundvandstandoveraargeus

Dybden på grundvandsspejl 6 decemer gennem årene  1989 - 2017. (klik for at forstørre)

 

Der vil derfor være en sæson- og år til år variationer, lidt afhængigt af, hvornår pejlinger er foretaget.

Senest redigeret: 01-08-2019