Eksisterende bygningerColourbox
Del artikel Print

Eksisterende bygninger

Renovering og drift

Vores eksisterende bygninger vil over de kommende årtier blive udsat for klimatiske vilkår, der ikke var forudset, da de blev planlagt og opført. Ekstreme vejrsituationer som skybrud, stærk storm, snestorme og stormflod, som vi alt sammen har oplevet i de seneste år, vil forekomme hyppigere og voldsommere.

 

For bygninger, som har vist sig sårbare over for storme og oversvømmelser, er der al mulig grund til at udføre forebyggende eller afværgende foranstaltninger. Byggeloven og bygningsreglementet gælder som udgangspunkt nybyggeri. Eksisterende bygninger således alene er underlagt de bestemmelser, der var gældende ved opførelsestidspunktet. Det er alligevel den enkelte bygningsejers ansvar at vedligeholde bygningen, så den ikke frembyder fare.

 

Agtpågivenhed over for bygningens tilstand og sårbarhed over for ekstremvejr er en integreret del af den løbende vedligeholdelse. Tilsvarende bør klimatilpasning indgå på lige fod med øvrige parametre, når man planlægger at renovere eksisterende bygninger og bebyggelser. På den måde kan omkostningerne i bygningers levetid bringes ned. Kvalitative klimatilpasninger kan desuden ofte være med til at løfte kvaliteten af bebyggelse og udearealer.

 

Det anbefales at udføre en indledende screening og risikoanalyse, der kan identificere kritiske forhold i relation til de klimaforandringer, man eventuelt skal have særligt øje for i forbindelse med den planlagte renovering.  På det grundlag kan man afveje og prioritere indsatsen og vælge de virkemidler og tiltag, der kan være relevante.

I byfornyelsen, ved omdannelse af boligområder såvel som ved fremtidssikring af almene bebyggelser bør klimatilpasning være et centralt fokusområde, som, hvis rigtigt udtænkt, kan bidrage positivt til fornyelsen med nye kvaliteter.

 

Rapporten 'Klimatilpasning af ældre almene etagebebyggelser' fra KAB, beskriver en vifte af forskellige løsninger, tilpasset forskellige perioders byggeri, som kan tjene som inspiration også uden for den almene boligsektor. Rapporten, der kan tilgås nedenfor, indeholder desuden et egentlig løsningskatalog med konkrete cases.

Senest redigeret: 16-03-2023