Nye regnvandssøer i Høje-Taastrup renser og rummer regnvand

Kort om projektet

En 40 meter bred jernbanedæmning, der anlægges i Vallensbæk Sø, betyder, at søen for fremtiden kan rumme og rense mindre regnvand end tidligere.

Som aflastning er man derfor i gang med blandt andet at anlægge tre regnvandssøer på grænsen mellem Høje-Taastrup og Ishøj.
Den opgravede jord anvendes til en vold, der dæmper trafikstøj fra Holbækmotorvejen.
Status

Regnvandssøer var færdige i begyndelsen af 2016

De tre regnvandssøer på grænsen mellem Høje-Taastrup og Ishøj samt støjvolden langs Holbækmotorvejen stod færdige i begyndelsen af 2016. Derefter blev området tilplantet og etableret til rekreativt område i samarbejde med kommunen.
Projekteringsloven for den nye jernbane blev vedtaget i marts 2007.

Forarbejde og dialog med Banestyrelsen om finansiering, myndighedsarbejder, diverse tilladelser med mere frem til oktober 2014.

Detailprojektering 2014-2015.

Selve anlægsarbejdet begyndte i september 2015. Anlægsarbejdet var færdigt i begyndelsen af 2016, hvorefter det rekreative område blev beplantet.
Læs mere Luk
Baggrund

Oprindelig vandrensning blev nedlagt af ny dæmning

I forbindelse med anlæggelsen af Ringstedbanen ønskede Banedanmark en dæmning over Vallensbæk Sø. Det betød, at de vandrensende installationer i søen ikke længere fungerede.
Den nye dæmning betød, at Vallensbæk Sø blev mindre, og at en eksisterende olieudskiller og et sandfanganlæg, der renser vandet fra Mølleåen og Røjlegrøften, før det løb ud i til Vallensbæk Sø, blev fjernet.

For at opnå en god vandkvalitet i St. Vejleå var det nødvendigt at etablere en anden rensning af regnvandet for olie, slam og næringsstoffer.

Samtidig blev Vallensbæk sø mindre, så den ikke kunne forsinke lige så meget regnvand.
Læs mere Luk
Løsning

Forurenet regnvand får tid til at bundefælde sig

I de nye søer får regnvandet tid til at bundfælde sig. Det forurenede slam suges op fra regnvandssøerne med forskellige intervaller.
Regnvand er i sig selv ikke særligt forurenet, men regnvand fra for eksempel veje indeholder en del oliepartikler med blandt andet kviksølv, som nødigt skal udledes til vandløb.

Samtidig har de nye regnvandssøer tilsammen en større volumen end den inddragede del af Vallensbæk sø. Det betyder, at søerne i højere grad kan forsinke vandet ved kraftige regnskyl og derved forhindre oversvømmelser.

Den største sø er anlagt i områdets sydlige del. Den er på 35.000 kubikmeter og udformet, så den indgår naturligt i landskabet som et nyt rekreativt element.

Der er også anlagt to mindre regnvandssøer på henholdsvis 5.900 og 4.500 kubikmeter vand.

Alle tre søer har svagt skrånende sider, så børn kan redde sig op, hvis de falder i, og man derved undgår drukneulykker.

Af overskudsjorden fra udgravningerne af bassinerne bliver der etableret en cirka 10 meter høj og 300 meter lang støjvold langs Holbækmotorvejen.

Støjvolden vil reducere trafikstøjen fra motorvejen og den kommende jernbane til gavn for boligerne i området.

Den forventede levetid for regnvandssøerne er 50 år.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Renere vand og mindre risiko for oversvømmelser

Tre nye regnvandssøer kan rense regnvandet syv gange mere effektivt end det tidligere sandfang ved Vallensbæk Sø.
Derudover er de nye regnvandssøer integreret i de eksisterende grønne områder som naturlige småsøer og vandhuller, og borgerne har fået adgang til et nyt rekreativt område.

Søerne vil også betyde en større biodiversitet i området. I første omgang vil vandområderne skabe flere ynglemuligheder for blandt andet padder, som erfaringsmæssigt hurtigt tilpasser sig kunstige vandområder. Det vil i anden række fremme fourageringsmuligheder for flagermus i området.

Den nye støjvold vil dæmpe støjen fra motorvejen i de store boligområder bag volden.
Læs mere Luk
Finansiering

Projektet finansieres primært via den kompensation, de seks forsyningsselskaber har modtaget fra Banedanmark.

Banedanmark har indgået en aftale med de berørte forsyningsselskaber om en erstatning for andelen af Vallensbæk Sø og de vandtekniske rensningsinstallationer, der lå på stedet.
Vallensbæk Sø ejes af Kloaksammenslutningen Vallensbæk Mose, som er en tværkommunal sammenslutning af forsyningsselskaber fra Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Glostrup og Brøndby kommuner.

Ud af den samlede erstatning på omkring 40 millioner kroner blev der afsat 12,5 millioner kroner til projektet med de tre regnvandssøer, et sandfang og ekspropriation af arealer.

Da det nye anlæg har fået et væsentligt større volumen end det tidligere forudsat, har HTK Forsyning valgt at supplere budgetrammen med 5,5 millioner kroner, så det samlede budget bliver på 18 millioner kroner.

Sandfanget skal oprenses hvert år, mens regnvandssøerne skal renses med flere års intervaller. Af hensyn til dyrelivet vil oprensningen foregå i vinterhalvåret.

Den tværkommunale sammenslutning har ansvaret for drift og vedligeholdelse af de tre søer. I praksis varetages den af HTK Forsyning.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Regnvandssøerne er en lille del af et større projekt

Etablering af de tre regnvandssøer i Høje-Taastrup Kommune er blot et af de mange miljø- og klimatilpasningsprojekter, som erstatningen for Vallensbæk Sø fra Banedanmark har banet vej for
Forsyningsselskaber fra Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj, Vallensbæk, Glostrup og Brøndby kommuner har samarbejdet om en lang række projekter for sikre et godt vandmiljø, og at områderne langs St. Vejle Å ikke oversvømmes ved ekstrem regn.

Regnvandssøerne er delvist anlagt på privat jord, som Høje-Taastrup Kommune har frikøbt. Området hørte tidligere ind under Gl. Valbygårds jorde.

Etableringen af regnvandssøerne er i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er udarbejdet lokalplan for den sydligst beliggende regnvandssø.

Høje-Taastrup Kommune har gennemført VVM-screening, hvor man vurderede, at planerne ikke havde væsentlig
indvirkning på miljøet.
Læs mere Luk
Barrierer

Ingen protester fra borgerne

Anlæggelsen af de tre regnvandssøer er blevet modtaget positivt af borgerne. HTK Forsyning har ikke hørt om klager.
Der har været afholdt borgermøder, hvor der er blevet orienteret om planerne, inden arbejdet gik i gang. Her havde borgerne mulighed for at komme med idéer og ændringsforslag.

Samarbejdet mellem de involverede forsyningsselskaber har heller ikke voldt problemer.
Læs mere Luk