KlimaByen i Middelfart

KlimaByen i Middelfart

I 2012 gennemførte Middelfart Spildevand A/S, Middelfart kommune og Realdania forundersøgelsen ”Klimatilpasning og byudvikling af kvarteret ved Kongebrovej i Middelfart”. Af forundersøgelsen fremgik det, at hvis der ikke blev gennemført klimatilpasning i området, ville problemerne forværres i takt med den øgede regnmængde. Middelfart Spildevand A/S havde tidligere brugt ressourcer på at øge kapaciteten i kloaksystemet, men valgte nu at indgå i et samarbejde med Middelfart Kommune, så regnvandshåndtering blev indtænkt i udviklingen af byens rum.
På baggrund af forundersøgelsen besluttede man i Middelfart at etablere projektet KlimaByen. Formålet med projektet var at facilitere udviklingen af en klimarobust, smukkere og sjovere by ved at håndtere regnvandet på overfladen som et supplement til rørene i jorden.
Projektet også opdelt i 4 delområder; Skovkvarteret, Allékvarteret, Bykvarteret og Aktivitetsskoven.

Foto: Middelfart Kommune.
Status

Klimatilpasning og byudvikling blev indtænkt i nyt projekt

Med KlimaByen har man i Middelfart etableret et klimatilpasningsprojekt, hvor man både har taget hensyn til klimatilpasning og byens udvikling. Projektet har udover at håndtere regnvand også skabt merværdi i det offentlige rum i form af bedre byrum, aktivitetetsmuligheder, mødesteder mv.
I Middelfart Kommune blev projektet officielt påbegyndt i juli 2013.

Projektet bestod indledningsvis i gennemførelse af en arkitektkonkurrence og efterfølgende realisering af et klimatilpasningsprojekt i projektområdet. Projektområdet er på ca. 450.000 m2 og har en højdeforskel på omkring 38 meter – fra kote 40 i Skovkvarteret til kote 2 ved Havnegade.

I projektet er klimatilpasning en faktor af stor betydning for og en vigtig finansieringskilde til fremtidens byudvikling. Man har derfor valgt i Middelfart Kommune at bruge pengene, som er øremærket til klimatilpasning, til at sætte et positivt aftryk i byen som supplement til forbedringen af kloaksystemet.

En vigtig pointe for projektet var, at klimatilpasningsløsningerne blev udformet på en måde, så det som helhed passer ind i byen og på samme tid skaber værdi i byen. Klimatilpasningsstrategien bestod i at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand bl.a. via et lokalt vandløb, Postens rende til Lillebælt.

Anlægsarbejdet blev igangsat i april 2015, hvorfor projektet har været undervejs i 6-7 år. Projektet blev officielt indviet den 19. september 2019.

Projektet er et samarbejde mellem Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og Realdania.
Læs mere Luk
Baggrund

Tilpasning til fremtidens regnmængder

Middelfart er i de senere år blevet ramt hårdt af voksende regnmængder. På den baggrund blev dette projekt igangsat for at tilpasse og gøre byen bedre i stand til at håndtere større mængder regn i fremtiden.
En af de store samfundsmæssige udfordringer ved et ændret klima er større regnmængder. I Middelfart har især Kongebrokvarteret været udsat i form af oversvømmede kældre, vand på terræn og overløb til Lillebælt ved kraftige regnskyl.

På den baggrund indgik Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S og Realdania i 2012 et samarbejde, der resulterede i gennemførelse af en forundersøgelse.

Af forundersøgelsen fremgik det, at hvis der ikke blev gennemført klimatilpasning, ville problemerne forværres i takt med den forventelige øgede regnmængde. Med udgangspunkt i forundersøgelsen blev det besluttet, at man skulle klimatilpasse Middelfart, hvorfor projekt KlimaByen er blevet gennemført.

Samtænkning mellem byudvikling og klimatilpasning har også været en central grund til projektets tilblivelse. Man vil nemlig have mulighed for også at skabe merværdi i form af bedre byrum, aktivitetsmuligheder, mødesteder mv.
Læs mere Luk
Løsning

Håndtering af regnvand på overfladen

Med projektet var hensigten at facilitere udviklingen af byen ved at håndtere regnvandet på overfladen som et supplement til rørene i jorden.
Projektet er delt op i 4 delområder, hvor det fælles mål er at håndtere regnvandet på overfladen.

Delområde 1: Skovkvarteret

Her var strategien at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Langedam og videre til Lillebælt. Med dette tiltag afkobles så meget vand som muligt fra parcelhusområderne og den fælles kloak.

Samtidig er der etableret regnbede, som skal opsamle og rense regnvandet. Hverdagsregn håndteres ligeledes i regnbedene.

Delområde 2: Allékvarteret

Her bliver terrænets naturlige fald også udnyttet til at aflede regnvand til Lillebælt. Alle veje er afkoblet fra fælleskloakken og der er etableret regnbede langs vejene. Vejene er desuden formet således, at kørebanetracéet kan bruges til afledning af regn. Regnen bliver på baggrund af det ledt fra villakvarteret via vejoverfladen til havneområdet og videre ud i Lillebælt.

Delområde 3: Bykvarteret

Også her var strategien at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Lillebælt. Boliger er så vidt muligt afkoblet fra hverdagsregn, så regnvandet håndteres lokalt. I bymidten er hustagene afkoblet fra kloakken, og regnvandet bliver derfor ledt direkte til vejen via render. Vejene er desuden blevet etableret med trugform, hvormed regnen kan ledes ned til havnen og videre ud i Lillebælt.

Delområde 4: Aktivitetsskoven

Strategien er her, at regnvand fra omkringliggende veje og boligområder bliver ledt ned til lavningerne i Aktivitetsskoven, hvor vandet bliver forsinket og renset, inden det udledes til Postens rende. Mellem søer og bække er der flader til boldspil, leg og bevægelse. Derudover er der skabt et samarbejde med organisationen Plant Et Træ, så området også medvirker til at give et øget kendskab til træernes vilkår og vækst. Aktivitetsskoven får dermed funktion som et rekreativt område og en undervisningsskov. Udarbejdelsen af Aktivitetsskoven er foregået i samarbejde med LOA, der til netop dette område har bidraget med et tilskud på 4 mio. kr.

Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Værdiskabelse i byrummet kombineret med klimatilpasning

Projektet vil på grund af dets sammentænkning af byudvikling og klimatilpasning både sikre byen mod fremtidige skybrud samt skabe rekreative muligheder for borgerne.
Projektet KlimaByen vil på grund af dets løsninger med at håndtere regnvandet på overfladen afhjælpe byen mod oversvømmelser ved fremtidige byger og skybrud.

Herudover skaber projektet også merværdi i byrummet i Middelfart. Det skyldes bl.a., at man laver vej- og regnbede, som udover at opsamle regnvand også er med til at skabe merværdi og biodiversitet på byens veje og gader. I Aktivitetsskoven er der rekreative muligheder for boldspil, leg og bevægelse på fladerne mellem søerne og bækkene. Der er desuden lysninger, som er forbundet af broer, hvor der også vil være mulighed for leg. På den måde er Aktivitetsskoven et rekreativt område, som beriger byen, samtidig med at den også har som funktion at bremse og rense regnvandet, inden det udledes til Postens rende.
Læs mere Luk
Finansiering

Byudvikling med klimatilpasning som driver

I projekt KlimaByen har man fokuseret på at kombinere klimatilpasning og byudvikling, hvilket Middelfart Spildevand A/S, Middelfart Kommune og Realdania har gjort i samarbejde
Projekt KlimaByen er gennemført i perioden 2013 til 2019, hvor flere aktører har været involveret. Projektet baserer sig på et partnerskab mellem Middelfart A/S, Middelfart Kommune og Realdania, og projektet har samlet haft et budget på 80,4 mio. kr.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Omfattende by- og klimatilpasningsprojekt

Flere aktører har indgået i udviklingen af KlimaByen.
Projekt KlimaByen blev igangsat på baggrund af forundersøgelsen ”Klimatilpasning og byudvikling af kvarteret ved Kongebrovej i Middelfart”.

Fase 1: Projektets opstart. Juli 2013 – maj 2014

Fase 2: Gennemførelse af arkitektkonkurrence. Juni 2014 – marts 2015

Fase 3: Projektudvikling. April 2015 – forår 2017

Fase 4: Anlægsfasen og projektafslutning. Forår 2016 – november 2018

Projektet havde dog først officiel indvielse i september 2019.
Læs mere Luk
Barrierer

Samarbejde baseret på fælles mål resulterer i vellykket proces

KlimaByen er et projekt, som alle interessenter har kunnet samle sig omkring. Der har derfor ikke været store udfordringer i forbindelse med projektets tilblivelse.
I projektet har der fra start af været enighed mellem parterne om visionen for projektet. Det skyldes, at alle relevante aktører i projektet har set potentiale i projektet, hvilket har ført til, at der ikke har været betydelige uenigheder omkring projektets tilblivelse.
Læs mere Luk