Stor parkeringsplads i Odense suger regnvand

Kort om projektet

Permeable befæstelser kan blive en væsentlig del af løsningen på de større byers problemer med overbelastede kloaksystemer. For at samle erfaringer har VandCenter Syd i Odense anlagt en 430 kvadratmeter permeabel parkeringsplads på egen grund. Løsningen har vist sig at være effektiv.
Status

Ny p-plads skal forhindre oversvømmelser

VandCenter Syd tester vandgennemtrængelig parkeringsplads.
Den permeable parkeringsplads er 430 kvadratmeter. Den tillader naturlig nedsivning af vand. Pladsen er opført på egen grund.

P-pladsen er færdig, men projektet er stadig i gang. VandCenter Syd er i gang med at opføre en kontorbygning få meter fra den permeable befæstelse. Det er meningen, at tagvandet fra den nye bygning skal ledes ud på p-pladsens overflade for at skåne kloaknettet yderligere.
Projektet blev søsat i 2012 og stod færdigt samme år.

På trods af at den permeable befæstelse ikke er testet med store mængder regnvand både fra oven og fra taget på kontorbygningen, har den vist sig at fungere efter hensigten. Dog løber vandet hurtigt gennem bærelaget til faskinen, idet råjordsplan har fald mod faskinen. I stedet burde råjordsplanen være vandret.
Læs mere Luk
Baggrund

Fremtidssikring mod oversvømmelser

Massive oversvømmelser har i de senere år udfordret de større byer med overfyldte kloakker. Overflader med beton- og asfaltbelægning er en del af problemet.
Katalysatoren for klimatilpasningsprojektet i Odense var et ønske om at finde et alternativ til overfladebelægninger som beton og asfalt, der ikke tillader naturlig nedsivning af vand. De massive vandmasser skaber et enormt pres på kloaksystemerne, når vandet fra åbne pladser ledes i samme retning.

Med en permeabel befæstelse satser VandCenter Syd på at undgå oversvømmelse på egen grund og samtidig at høste givtig erfaring i arbejdet med klimatilpasning.
Læs mere Luk
Løsning

Permeabel befæstelse – en sikring mod skybrud

En permeabel befæstelse er kendetegnet ved en høj gennemtrængelighed af vand. I stedet for at vandet bliver afledt til kloaksystemet, dræner systemet sig selv og leder vandet direkte til undergrunden.
Parkeringspladsen var ved etableringen det første af sin art i Danmark. Parkeringspladsen er anlagt med belægningssten, hvor vandet kan trænge igennem fugegruset. Under belægningen ligger et cirka 30 millimeter afretningslag, der kan transportere vand igennem - uden at det mister bæreevnen. Herefter bliver vandet transporteret til et cirka 450 millimeter tykt bærelag, der kan optage store vandmængder og som kan aflede det videre ned til råjorden og undergrunden.

Faskinen er anlagt midt på parkeringspladsen med en wadi over sig. Afstrømmende overfladevand, der ikke kan sive igennem belægningen på grund af for eksempel frost eller jordens vandmættethed, opsamles i regnbedet. Herfra løber vandet gennem et lag muld og videre ned til faskinen. Når faskinen er fuld, vil vandet føres til kloaksystemet via et overløb.

For at adskille bærelaget fra faskinen er der udlagt en membran under bærelaget. Målet er at få opstuvning, hvorved vandet bliver ført til wadien fra overfladen og denne vej til faskinen.
Anlægget er designet til at kunne håndtere en 10-årsregnhændelse.

Den permeable belægning må ikke saltes og gruses som traditionel grusning. I stedet benyttes fugegrus, som består af 4 millimeter. skærver. Der er ikke observeret is på pladsen, da vandet siver ned i jorden før isdannelse. Der er endnu heller ikke observeret frost- og sætningsskader i løbet af vinteren.

Belægningen skønnes at have lige så lang levetid som traditionel belægning.

Anlægget måles på flere parametre. Først og fremmest måles hydraulikken, hvor vandstanden i faskinen og råjorden samt afstrømningen gennem overløbet bliver registreret.

Vandkvaliteten måles efterfølgende i:
• Referencebrønden på tilstødende parkeringsplads med traditionel belægning.
• Faskine.
• Bærelag.
• Råjord gennem pejleboringer, der ligger vest og øst for faskinen.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Skåner økonomien og inspirerer til lignende projekter

Den permeable parkeringsplads har gjort det muligt for VandCenter Syd at håndtere store vandmængder og samtidig være en inspiration for andre.
VandCenter Syd høster ved etableringen af den gennemtrængelige overflade på parkeringspladsen i Odense ikke blot stor erfaring med denne type belægning. Selskabet påtager sig også ansvaret for at teste en løsning, som kan vise sig at være nyttig for andre i arbejdet med klimatilpasning.

Samtidig bliver risikoen for oversvømmelse minimeret sammen med de omkostninger, der vil være med istandsættelse efter en oversvømmelse.
Læs mere Luk
Finansiering

Vedligeholdelse uden store omkostninger

VandCenter Syd har stået for hele finansieringen af projektet. Selve belægningen er ikke ret meget dyrere end traditionel belægning.
Anlægsudgifterne til belægningen af parkeringspladsen er cirka 640 kroner per kvadratmeter, i alt ca. 275.000 kroner. Af de 275.000 kroner er der brugt 40.000-60.000 kroner til bortskaffelse af råjord. Anlægsudgifterne for traditionel belægning er cirka 500 kroner per kvadratmeter.

Derudover er der ikke de store driftsomkostninger forbundet med vedligeholdelsen.
• Fugegruset skal udskiftes hvert 10.-15. år.
• Der skal luges ukrudt i fugegruset, så gruset ikke bliver tilstoppet.
• Fugegruset kan også spules og suges op, hvorefter der kan drysses nyt grus.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Risikovurdering forud for anlæggelsen

Parkeringspladsen er opført blot 6 meter fra en rentvandsbeholder. Kommunen foretog derfor en større risikovurdering i forhold til forurening, inden anlæggelsen gik i gang.
Odense Kommune vurderede, at risikoen for forurening af rentvandsbeholderen var lille, og VandCenter Syd fik derfor grønt lys til at påbegynde opførelsen af parkeringspladsen.

En del af p-pladsen er gravet op under konstruktionen af kontorbygningen. I den forbindelse kan man se, at bærelaget står fint i en næsten lodret linje, modsat sand der ville falde sammen.
Læs mere Luk
Barrierer

Et forløb med få forhindringer

Projektet stødte ikke på store problemer i forbindelse med opførelsen. Manglende erfaring hos entreprenøren var den største udfordring.
Permeable befæstelser er endnu ikke så udbredte. Derfor havde entreprenøren ved opgavestart ikke den store erfaring med denne type belægning. Det viste sig, at materialet til bærelaget var forholdsvis nemt at arbejde med i forhold til almindeligt belægningsmateriale, hvilket gjorde den manglende erfaring til et mindre problem.

Sammenlignet med stabilgrus bliver belægningsmaterialet ikke påvirket af vand i samme grad. Det gjorde det muligt at udføre arbejdet selv under vanskelige vejrforhold.
Læs mere Luk