Ny sø i Gedved holder regnvand væk fra private hjem

Kort om projektet

I Gedved nord for Horsens har Naturstyrelsen etableret et vådområde på knap 42 hektar og i den forbindelse genskabt Gedved Sø.

Formålet er at reducere den mængde kvælstof, der ledes til Horsens Fjord. Samtidig giver projektet bedre vilkår for naturen, blandt andet med en faunapassage.

Ved samme lejlighed har Horsens Kommune sørget for, at det nye vådområde er indrettet, så det kan fungere som buffer ved kraftige nedbørshændelser.

Nedstrøms for det nye vådområde har ejendomme ved Gedved Mølle ofte haft store problemer med regnvand. Efter etableringen af den nye sø har selv rekordstore mængder regn i efteråret 2019 ikke givet problemer.

Det er ikke beregnet, hvor stor en nedbørshændelse, søen kan håndtere.
Status

Gedved Sø er indviet og holder nu på både kvælstof og vand

Efter mange års tilløb er det lykkedes at få genskabt Gedved Sø. De første mange år var hovedønsket at genskabe søen i landskabet. Så kom behovet for at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet og skabe mere sammenhængende natur. Senest er klimatilpasning og tilbageholdelse af CO2 blevet et vigtigt tema.

Gedved Sø udgør 30 hektar af det nye vådområde, som blev indviet i april 2019. Tilbage i 1992 forsøgte det daværende Vejle Amt første gang at få Gedved Sø genskabt.Igen i 00’erne blev der gjort et forsøg.

Med finansiering fra EU's landbrugsfond og fra Miljø- og Fødevareministeriet er det nu lykkedes. Naturstyrelsen har indgået frivillige aftaler med lodsejerne. Landmænd har fået kompensation for at lade landbrugsjorden overgå til ren natur.

Det aktuelle projekt med den nye sø startede i 2013. Horsens Kommune bragte klimatilpasning ind i projektet i forbindelse med detailprojekteringen i 2017.
Læs mere Luk
Baggrund

Huse i vand til soklen

Nedstrøms Gedved Sø ved Gedved Mølle ligger en klynge huse, som utallige gange har haft for meget vand på grundene.

Horsens Kommune har benyttet et vandmiljøprojekt til at sikre disse ejendomme mod uønsket regnvand.

Horsens Fjord lider som mange andre danske vandområder under, at der tilføres for meget kvælstof.

Derfor havde det daværende Vejle Amt siden starten af 1990’erne et ønske om at genskabe Gedved Sø, så der kunne tilbageholdes kvælstof her.

I dag er det stat og kommuner, der har ansvaret for at genskabe natur. Og i forbindelse med myndighedsbehandlingen af det aktuelle projekt blev Horsens Kommune i 2017 opmærksom på, at den nye sø kunne blive en vigtig brik i klimatilpasningen af området ved Gedved.

Her har ejendomme omkring møllen ofte været plaget af oversvømmelse, når Elling Bæk gik over sine bredder ved kraftig regn.
Læs mere Luk
Løsning

Den nye sø rummer mere end 720.000 kubikmeter vand

Dræn er blevet omlagt, så vand fra markerne løber ud i søen. Der er etableret et åbent vandløb fra søen. Og et gammelt rørafløb på mere end 500 meter bliver nu brugt som overløb, hvis der er voldsom regn.

Gedved Sø ligger med sine 30 hektar som en del af det knap 42 kvadratmeter store nye vådområde.

Der er gravet cirka 7.100 kubikmeter jord væk for at etablere søen. Søen er i gennemsnit 2,4 meter dyb og cirka 5 meter dyb på sit dybeste sted. Den rummer 721.000 kubikmeter vand.

Ved voldsom regn kan vandspejlet blive 10 centimeter højere. I det tilfælde kan søen opmagasinere yderligere 60.000 kubikmeter vand.
’Der er ikke noget i vejen for, at søen vil kunne rumme endnu mere vand, fortæller projektleder fra Naturstyrelsen, Anne Gro Thomsen. Men det er ikke noget, vi har beregnet på forhånd, da det ikke var vores primære formål med at etablere søen’, siger hun.

Landbrugsjordene omkring den nye Gedved Sø har været drænet siden 50’erne. Nu er alle dræn blevet omlagt, så vandet bliver ledt ud i Gedved Sø.

Det, der nu er Gedved Sø, var tidligere lave pumpedrænede arealer langs Holtvad Bæk. Nu er pumpen slukket, og Holtvad Bæk løber gennem søen.

En anden bæk, Elling Bæk, afleverer nu ved høje nedbørsmængder to tredjedele af sit vand til den nye sø. Dette reducerer vandmængden på den kritiske strækning gennem møllekomplekset.

En del af Holtvad bæk har været rørlagt som et mere end 500 meter langt afløb. Den rørlægning er bibeholdt, og der er etableret en overløbsbrønd ved søens afløb. Det ekstra afløb træder i kraft ved store nedbørshændelser.

Horsens Kommune har ikke umiddelbart haft noget alternativ til at anlægge den nye sø. Klimatilpasningen af området ville alternativt have krævet, at et fredet opstemningsanlæg ved Gedved Mølle skulle have været sænket, og Elling bæk skulle udvides gennem området.

Genskabelsen af Gedved Sø er et af to projekter på samme vandløbsstreng. Naturstyrelsen har ved et andet vådområdeprojekt i vandsystemet genslynget Tolstrup Å, hævet dens bund og stoppet afvandingen af området omkring åen.

Også her har formålet været at tilbageholde kvælstof.

Samtidig kan også Tolstrup Å bidrage til at tilbageholde vand ved ekstrem nedbør.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Her er det klimatilpasningen, der er merværdien

Ofte har klimatilpasningsprojekter en merværdi i form af for eksempel mere natur, rekreative fornøjelser, CO2-binding og sundhed. I projekt Gedved Sø er det klimatilpasningen, der kommer på toppen af et andet projekt.

Genskabelsen af Gedved Sø og genslyngningen af Tolstrup Å, begge nord for Horsens, er eksempler på projekter, som vi allerede nu kan se flere steder i landet.

Naturstyrelsen har aktuelt 13 vådområdeprojekter på i alt 1.600 hektar, 16 kvadratkilometer, i gang. De skal tilsammen reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med 184 tons kvælstof om året. Projekterne er et led i at opfylde de vandplaner, som skal sikre, at Danmark lever op til EU’s vandrammedirektiv om godt vandmiljø i Europa.

Vådområdeprojekterne ligger ofte i lavtliggende landbrugsområder. Når områderne genskabes for at tilbageholde vand, betyder det samtidig mindre afstrømning – og dermed reduceret risiko for oversvømmelser nedstrøms.

I tilfældet med den genskabte Gedved Sø har selv ekstraordinært store mængder regn i efteråret 2019 ikke givet anledning til oversvømmelsesproblemer ved Gedved Mølle. Det er helt nyt for beboerne her at kunne gå tørskoede ud på deres grunde i al slags vejr.
Læs mere Luk
Finansiering

Horsens Kommune har betalt for del den, som klimasikrer ejendomme

EU’s landbrugsfond har betalt 75 procent af genskabelsen af Gedved Sø, og Miljø- og Fødevareministeriet har bidraget med 25 procent Horsens Kommune har betalt den del, der har med klimatilpasning at gøre.

Anlægsarbejdet til den nye Gedved Sø har kostet 1,6 millioner kroner.
Lodsejerne har enten solgt deres jord til staten, eller modtaget kompensation for at stoppe med landbrugsdrift, eller byttet til anden landbrugsjord. Den samlede omkostning har her været 2,5 millioner kroner.

Disse i alt 4,1 millioner kroner er finansieret af EU’s landdistriktsmidler og Miljø- og Fødevareministeriet. Kompensation og salg følger en helt præcis fordelingsnøgle.

De ekstra foranstaltninger, som gør den nye sø egnet som buffer ved voldsom regn, er finansieret af Horsens Kommune. Omkostningen for kommunen har været cirka 200.000 kroner.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Frivillige aftaler har båret projektet igennem

Det er lykkedes at forene landbrugs- og naturinteresser omkring Gedved Sø. Det skyldes blandt andet, at landmændene nu kunne få en kompensation eller salgspris, som de fandt rimelig. Derfor har alle de berørte landmænd bakket op. De øvrige lodsejere har frivilligt stillet arealer til rådighed.

Genskabelsen af Gedved Sø har bygget på frivillige aftaler med de berørte landmænd og andre lodsejere.

Med EU’s landdistriktsmidler er det blevet muligt for staten at give den ønskede kompensation til landmændene.
De af landmændene, der valgte at sælge deres jord til staten, har forkøbsret til den, når den endelige tinglysning af vådområdet er på plads.

Der har været udført en VVM screening. Der er givet landzonetilladelse til etablering af søen og tilladelse efter vandløbsloven til regulering af vandløb. Der er givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven til ændring af § 3-natur. Og museumsloven har været aktiveret, da man ved udgravningen til søen fandt en stenalderboplads.
Læs mere Luk
Barrierer

Sporene fra tidligere skræmte lodsejerne

Nogle af de berørte landmænd oplevede en dårlig proces ved tidligere forsøg under Vejle Amt på at genskabe Gedved Sø. Derfor har staten denne gang grebet projektet anderledes an.

Tidligere forsøg på at genskabe søen er ikke alene strandet på den økonomiske kompensations størrelse. De strandede også på, at landmændene ikke oplevede en god proces eller klare aftaler om omfanget.

Nogle har derfor i det aktuelle projekt været nervøse for, at der uden deres vidende og accept for eksempel skulle blive tinglyst stiforløb på deres ejendom.

Projektleder i Naturstyrelsen, Anne Gro Thomsens svar er, at ’vi gør, hvad vi siger. Og vi siger, hvad vi gør’. Der har været tale om at bygge tillid op.

Samtidig har man fra Naturstyrelsens side valgt at dele projektet op i to faser: Først etablering af søen og derefter en beslutning om offentlighedens adgang til den nye natur. Her får Gedved Lokalråd en stor rolle i samarbejde med kommunen og de endelige ejere af området.
Læs mere Luk