Ny bydel sikrer Fredericias bymidte mod oversvømmelser fra havet

Kort om projektet

Kanalbyen – et partnerskab mellem Fredericia Kommune og Realdania By & Byg – udvikler over de kommende ca. 15 år en helt ny bydel i et tidligere industrikvarter mellem den gamle fæstningsby og Lillebælt.

Projektet omfatter også en klimasikringsløsning, som blandt andet består af en række nye kanaler og ’klimavægge’.

Løsningen sikrer, at byens kystlinje nu er 2-2,5 meter over daglig vande. Dermed vil den historiske bykerne være beskyttet mod oversvømmelser fra havvandsstigninger.

Fuldt udbygget vil Kanalbyen rumme en blanding af boliger, erhverv, detailhandel og kulturtilbud og bidrage med ca. 2.000 nye borgere.
Status

Klimasikring af byen fik første prioritet

Udviklingen af Kanalbyen begyndte i 2008. Tempo og rækkefølge af byggeriet sker i takt med, at byggegrundene bliver solgt – dog sådan, at man begynder med områderne tættest ved den gamle bymidte og ud mod Lillebælt.
Klimasikringssystemet består af en kombination af klimavægge og et kanalsystem.

Anlæggelsen af den første kanal begyndte i juli 2014. Etableringen af klimasikringen begyndte i 2014 og arbejdet med klimavæggen omkring Gl. Havn blev påbegyndt i april 2015.

I Sønder Voldgadekvarteret er der projekteret en klimavæg og en terrænhævning. Arbejdet blev påbegyndt i 2016. Udviklingen af dette kvarter er midlertidigt sat på pause, og klimasikringen her vil senere blive færdiggjort i forbindelse med, at byggeriet i kvarteret bliver det.

Kanalbyen i Fredericia rummer i dag ca. 500 boliger samt erhverv.

Læs mere Luk
Baggrund

Fredericia vil blive hårdt ramt af klimaforandringer

Da den gamle gødningsfabrik Kemira lukkede i 2004, besluttede Fredericia Kommune, at arealet skulle udlægges til byudvikling. Samtidig er byen af Naturstyrelsen og Kystdirektoratet udpeget til at være én af de ti kystnære byer i Danmark, der har størst risiko for at blive ramt af oversvømmelser
FNs klimapanel forudser mere nedbør og store havvandsstigninger i løbet af det 21. Århundrede. Men allerede nu har den gamle bykerne og havneområdet været ramt af hyppige oversvømmelser – både i forbindelse stormflodshændelser og ved kraftig regn.

Læs mere Luk
Løsning

Kanaler og klimavægge beskytter byen

Langs kystlinjen i det centrale Fredericia betyder forskellige tekniske løsninger, at byen er sikret, mod vandstandstigninger op til 2,5 meter over daglig vande.
Anlægget er designet til at kunne håndtere en 100 års-regnhændelse. Levetiden forventes at være 50-100 år.

En krumtap i projektet er etablering af nye kanaler. Først bygges væggene til kanalerne, så kanalkanten kommer op i kote 2,5 meter. Derefter graves kanalen ud, og den opgravede jord bruges til at hæve terrænet bag kanalvæggene.

Jorden sorteres dog først, så kun ren jord bruges til terrænpåfyldning. Forurenet jord køres væk.

Hovedkanalen munder ud i Gl. Havn, hvor klimasikringen overtages af et rampe- og stisystem, der har funktion som et dige, men det er meget mere end det. Det er snarere et arkitektonisk udformet byrumsmøbel, et rekreativt område med blandt andet bænke og borde.

I Sønder Voldgade Kvarteret anvender man en anden klimasikringsteknik. Her bliver husene bygget oven på ’klimaøer’ - en slags kasser - så de i grundplan kommer op i 2,5 meters højde. Mellem husene hæver man terrænet tilsvarende.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Klimasikring og byudvikling skaber nye arbejdspladser

Udover at beskytte den gamle fæstningsby mod fremtidige havvandsstigninger vil den nye bydel give Fredericia cirka 2.800 nye arbejdspladser og 1.200-1.300 boliger.
Alle bygninger i den gamle fæstningsby og bag Gl. Havn får klimasikret deres boliger øjeblikkeligt til at kunne modstå stormflod.

Byens borgere får for fremtiden direkte adgang til vandet. De kan komme ud til kajkanterne og kigge ud over Lillebælt – det var tidligere forhindret af industrierne i området.

Det skaber værdi for de investorer, der skal opføre byggerierne i den nye bydel, at partnerskabet leverer klimasikringen af området.

Investorerne slipper for at grave ud til kælder. De kan så at sige ’stille kælderen’ på det terræn, der er i dag, fordi der senere bliver fyldt jord på omkring bygningerne.
Læs mere Luk
Finansiering

Partnerskab muliggør kombineret klimasikring og byudvikling

Kanalbyen i Fredericia varetager planlægning, byggemodning, afhændelse af nedlagte industriarealer langs havnen, klimasikring, infrastruktur, veje, promenader osv. – stort set alt andet end bygninger.
Byudviklingen finansieres af indtægter, der kommer fra salg af byggegrunde til investorer, f.eks. projektudviklere, pensionskasser og boligselskaber.

Ejerforholdet i Kanalbyen i Fredericia er fordelt med 25 pct. til Fredericia Kommune og 75 pct. til Realdania By & Byg.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Byudvikling i industriområde har mange interessenter

Byudviklingsselskabet Kanalbyen i Fredericia blev etableret i 2008 med den opgave at udvikle en ny bydel i det tidligere industriområde langs havnen og samtidig klimasikre hele bymidten.
Kanalbyen etablerer klimasikringen, veje, broer over kanaler, grønne områder og anden infrastruktur. Partnerskabet opfører ikke selve bygningerne i den nye bydel, men sælger byggegrunde til private projektudviklere.

Aftale om det første byggeprojekt blev indgået i 2014; og siden er der kommet ca. 500 boliger til Kanalbyen, fordelt på syv boligprojekter.

Udover investorerne har Fredericias borgere, erhvervslivet og andre aktører deltaget aktivt i en dialog om bydelens fremtid og haft indflydelse på de fysiske løsninger for bydelen.

De industrielle naboer i området er andre væsentlige interessenter. På den ene side ligger Crossbridge Energys havneterminal til udskibning af olie og på den anden side en stor industrihavn.

Læs mere Luk
Barrierer

Opstart under finanskrisen

Finanskrise i Danmark ramte også boligudbydelse og boliginvesteringer.
Krisen var stort set sammenfaldende med Kanalbyens opstart.
Læs mere Luk