Effektiv rensning af overfladevand

Effektiv rensning af overfladevand

En dansk udvikling renser forurenet overfladevand. Dermed bliver det muligt at lede regnvand ud i havne, søer og vandløb, fordi forureningen kan fjernes inden. Teknologien kræver et minimum af vedligeholdelse, og den er afprøvet med held i København og Middelfart.
Status

En veldokumenteret teknologi

Siden 2008 har den nyudviklede hydroseparator renset regnvand, som falder i de nye boligområder ved Københavns Havn. Rensningen er effektiv, og kravene til vedligeholdelse er små.
Et omfattende måleprogram har vist, at anlægget fjerner 50-80 procent af overfladevandets indhold af suspenderet stof. Effekten på en række miljøfarlige stoffer er tilsvarende stor. Udledningsværdierne for suspenderet stof er 20-30 milligram per liter. På den måde er anlægget med til at sikre en god vandkvalitet. Anlægget er fuldautomatisk og i stand til at rense sig selv. Det betyder, at behovet for vedligeholdelse er minimalt.

Anlægget har været afprøvet i København ved blandt andet Operaen og ved det nye boligområde Sluseholmen i Sydhavnen.

Ligeledes er teknologien testet ved Kærby i Middelfart Kommune, hvor anlægget i 2010 og 2011 har renset overløbsvand før udledning til recipient. Siden da er der etableret et større anlæg i Kærby, som er i test frem mod 2018.
Læs mere Luk
Baggrund

Regnvand er sjældent helt rent

Partikler i atmosfæren, forurening fra bilernes udstødning og dyrs efterladenskaber er med til at forurene regnvand. Regnvand samlet på gader og stræder er derfor ikke rent.
Forurenet vejvand er især et problem i byerne. Dels fordi overfladerne kan være mere forurenede, men også fordi pladsen er sparsom. Det begrænser mulighederne for at lede vandet til bassiner, hvor de forurenende stoffer kan bundfælde sig, inden vandet ledes videre. Derfor er der behov for nye og effektive renseteknologier.

Regnvand kan dog også medføre problemer uden for byerne. Dette gælder eksempelvis ved Kærby, hvor overløb fra renseanlæg ved kraftig nedbør medfører, at kvalitetsmålsætningen for to nærliggende vandløb ikke kan opnås. Endvidere kan overløb påvirke den nærliggende strand i Båring Vig.
Læs mere Luk
Løsning

Kombinerer kendte teknikker

HydroSeparator kan rense 200 liter regnvand i sekundet. Hvis ekstreme regnskyl gør det nødvendigt, kan man slække på rensekvaliteten og køre 4.000 liter vand igennem i sekundet.
Den HydroSeparatoren renser overfladevand hurtigt og effektivt, så det kan ledes videre til havne, søer og vandløb uden at skade vandkvaliteten. Teknologien kombinerer flere kendte løsninger.

Først tilbageholder et bassin det mest urene vand. Så sørger lameller for at fjerne de større partikler. Derefter fanger et finmasket filter de mindre partikler. Efter hvert regnskyl spules tanken, og vandet herfra pumpes til spildevandssystemet. Herefter spules tanken med det rensede vand, så den er klar til næste regnskyl.

Løsningen kan installeres sådan, at det relativt rene overfladevand kan ledes uden om rensningsanlæg i situationer, hvor der forekommer længerevarende regnskyl.

Det er muligt at fjernstyre anlægget. Dermed kan man optimere driften og opnå den bedst mulige rensning efter omstændighederne.

I det nuværende forsøgsanlæg ved Kærby har anlægget en kapacitet på 75 l/s i form af tre enheder med hver en kapacitet på 25 l/s. Anlægget skal dokumentere, hvordan teknologien håndterer de store vandmængder i et fuldskalaforsøg.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Svøm trygt videre i havnen og ved stranden

Hydroseparatoren fjerner 50-80 procent af suspenderet stof og en række miljøfarlige forbindelser fra regnvandet. Samtidig er behovet for vedligeholdelse af anlægget minimalt.
Omfattende testresultater fra København og Middelfart viser, at hydroseparatoren renser overfladevand effektivt, så det kan ledes videre til recipient. Ifølge målingerne har anlægget en renseeffekt på 50-80 procent af suspenderet stof og en tilsvarende effekt på en række miljøfarlige stoffer.

Udledningsværdierne for suspenderet stof er 20-30 milligram per liter. På den måde er anlægget med til at sikre en god vandkvalitet. Det betyder eksempelvis, at man fortsat kan bade i vandet i Københavns Havn. For fuldskalaforsøget i Kærby forventes anlægget ligeledes at bidrage til en forbedring af badevandskvaliteten i Båring Vig.

Det er en vigtig sidegevinst, at anlægget er fuldautomatisk og i stand til at rense sig selv. Derved er behovet for vedligeholdelse minimalt. Tilmed er anlægget relativt lille, og det kan anbringes under terræn, hvilket også mindsker pladskravene.
Læs mere Luk
Finansiering

Fokus på driftsudgifterne

Rensningen med hydroseparatoren koster mindre end 1 krone om året per kubikmeter regnvand.
Anskaffelsesprisen på hydroseparator er fra 200.000 kroner og opefter alt efter, hvor stor kapacitet man har behov for. Økonomien for fuldskala-forsøgsanlægget i Kærby er opgjort til 3,72 krone per kubikmeter renset overløbsvand. Denne pris indeholder alle omkostninger til drift, kemikalier og afskrivninger på anlægget. Til sammenligning er økonomien for en tilsvarende bassinløsning opgjort til 14,67 kroner per kubikmeter, når der medregnes afskrivninger på bassin, drift, og behandling på renseanlæg.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Grundig afprøvning i København og Kærby

I forbindelse med udviklingsarbejdet har virksomhederne bag hydroseparatoren testet syv forskellige anlæg i Københavns nye havneområder samt et enkelt anlæg i Middelfart.
Den nye renseteknologi er udviklet af den danske virksomhed HydroSystems i samarbejde med forsyningsselskabet HOFOR og Middelfart Spildevand. Sammen har de to partnere tilpasset løsningen til nye arealer i Københavns havneområder. Her sker der en omfattende udbygning med nye boliger samtidig med, at kravene til vandkvaliteten i havnen skærpes. Der er gennemført et omfattende måleprogram, som primært vedrører rensning af overfladevand fra vejarealer. I samarbejde med HOFOR har virksomheden Bonnerup Consult testet syv hydroseparatorer, som er placeret på Holmen, Sluseholmen og Teglholmen ved Københavns Havn. Ud over anlæggene i København er der også installeret og testet en hydroseparator i Middelfart Kommune. Her renser anlægget overløbsvand før udledning til recipient.

På baggrund af de positive resultater af forsøget i Middelfart Kommune ønskede Middelfart Spildevand at etablere et fuldskala forsøgsanlæg. Anlægget skal fungere som testanlæg til og med 2018.
Læs mere Luk
Barrierer

Strøm og jura skal på plads

Hydroseparatorer kræver strøm, tilslutning til kloaksystemet – samt en miljøgodkendelse.
Anlægget kræver strøm, og det skal tilsluttes spildevandssystemet. Nødvendigheden af strømtilslutning kan være en ulempe ved systemet, da strømafbrydelser kan forekomme ved ekstreme regnhændelser.
Desuden kræves tilladelse fra miljømyndigheden på lige fod med andre løsninger, hvor der ledes vand til en recipient.
Læs mere Luk