DANVA viser vandet frem i Skanderborg

Kort om projektet

Regnen, der rammer Vandhuset i Skanderborg, siver ned lokalt i stedet for at belaste kommunens kloaksystem. Bygningen, der er domicil for interesseorganisationen DANVA, er samtidig omdannet til et levende showroom.

Her kan de besøgende se en række løsninger inden for klimatilpasset byggeri. Det gælder både indvendigt i den 2.600 kvadratmeter store bygning, hvor vandets veje er gjort synlige, og på de tilstødende arealer.
Status

Vandhuset blev indviet i 2010

Da DANVA havde behov for et nyt og større hovedsæde, lå det lige for, at bygningen skulle være et eksempel på, hvordan løsninger inden for klimatilpasning kan udformes.
Vandhuset i Skanderborg er arbejdsplads for de cirka 30 ansatte i DANVAs sekretariat. Opførelsen af huset strakte sig fra august 2009 til september 2010.

Ud over en lang række installationer til lokal afledning af regnvand er bygningen klimavenlig i sig selv. Vandhuset er i energiklasse 1 og forsynes med energi fra et jordvarmeanlæg, der er kombineret med solvarmeanlæg og solceller.

Vandhuset fremstår som et bæredygtigt byggeri. Der udledes ikke regnvand til kommunens kloaksystem. Alt regnvand, som rammer bygningen og de tilhørende parkeringsarealer mv., nedsives lokalt.

Samtidig er der lagt vægt på, at de forskellige løsninger er anskuelige, så DANVAs mange kursister og andre besøgende kan lade sig inspirere.
Læs mere Luk
Baggrund

Vandprofessionelle fik behov for nyt domicil

Øgede møde- og kursusaktiviteter gjorde det nødvendigt for DANVA at bygge nyt hovedsæde. Det var oplagt, at bygningen skulle være bæredygtig og demonstrere god håndtering af vand.
DANVA er interesseorganisation for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand i Danmark. I slutningen af 00’erne fik DANVA behov for bedre faciliteter, især fordi omfanget af møder og kurser voksede.

Alt pegede på, at man skulle bygge et nyt hovedsæde, som både kunne rumme foreningens sekretariat og fungere som møde- og kursusfaciliteter.

Samtidig lå det lige for at opføre et bæredygtigt domicil, hvor håndteringen af vandet kunne blive en naturlig del af bygningen, og hvor de mange kursister og andre besøgende kunne se løsningerne med egne øjne.
Læs mere Luk
Løsning

Vandbede og et vandfald på facaden

Inden regnvandet fra bygning og parkeringsarealer når frem til en lille sø, hvorfra det nedsives, fungerer det som dekorativt element.
Vandhuset er 2.600 kvadratmeter stort. Hverken den regn som rammer selve huset, eller den der lander på parkeringspladser og andre tilstødende arealer, når frem til kommunens kloaksystem.

Opsamling og udledning af regnvand fra taget sker i første omgang gennem en specialdesignet konstruktion, der spyer vandet ud som et mindre vandfald på husets facade.

Herfra opsamles vandet i en række vandbede af pladsstøbt beton og ledes videre ad vandrender til et vådområde, hvor det kan sive ned. Vandbedene rummer dekorative planter, som kan tåle vandet.

I og omkring bygningen er der samtidig valgt en række supplerende løsninger til håndtering af vandet. For eksempel har parkeringsarealer og veje permeable belægninger, som regnvandet kan sive igennem.

Samtidig har parkeringspladsen sidefald ned mod den sø, hvor også vandet fra de øvrige løsninger løber til.

Endelig er der anlagt faskine, som nedsiver vandet fra regnvandssøen og fra regnvandsriste, lige som bygningens redskabsskur har grønt tag, som opsuger eller forsinker regnvandet.

- Selvom der har været meget fokus på klimatilpassede løsninger, er der ikke tale om et teknisk kompliceret byggeri, siger Thomas Bo Sørensen, konsulent og ingeniør hos DANVA.

Han tilføjer, at bygningen er speciel, fordi man ikke kun skulle sørge for at lede vandet væk, men også for at gøre løsningerne synlige.

Samtidig er der valgt flere forskellige løsninger, end det var nødvendigt, af hensyn til demonstrationsværdien:

- Det har gjort projektet krævende med hensyn til, hvor meget intern tid vi var nødt til at anvende på koordination.
Læs mere Luk
Gevinster og merværdi

Stor demonstrationsværdi

Vandhuset viser, at det kan lade sig gøre at nedsive regnvand lokalt i stedet for at lede det til kommunens kloaksystem. Løsningerne er anlagt, så de kan inspirere de besøgende.
Man kan diskutere, hvad der er hovedværdien, og hvad der er en sidegevinst, når det gælder løsningerne for lokal afledning af regnvand, som er taget i brug for Vandhuset i Skanderborg.

Umiddelbart er det hovedgevinsten, at bygningen og de omliggende, asfalterede arealer ikke leder regnvand til kloaksystemet. Men netop for dette byggeri er det meget væsentligt, at løsningerne kan inspirere andre.

Vandhuset modtager et stort antal kursister og andre besøgende, som netop er interesserede i håndtering af vand, og som derfor kan være gode ambassadører for klimatilpassede løsninger.
Læs mere Luk
Finansiering

Hensynet til demonstration var fordyrende

Hensynet til at Vandhuset skulle rumme mange forskellige løsninger på det samme problem, og at løsningerne skulle være synlige, kostede ekstra kroner og timer.
Det kostede 38 millioner kroner at opføre Vandhuset. Hvor stor en del af byggesummen der er anvendt på løsningerne til håndtering af regnvand, er ikke gjort op.

- Men etableringen af regnvandsløsningerne er blevet noget dyrere, end det normalt ville være tilfældet, fordi de her både har en praktisk funktion og et demonstrationsformål, siger Thomas Bo Sørensen fra DANVA.

- Meromkostningen skyldes, at der er etableret flere forskellige løsninger i mindre format, og samtidig er alle løsningerne gjort synlige, så man kan følge vandets vej. Den disposition har betydning for omkostningerne, fordi der skal bruges flere penge på udsmykning og vedligeholdelse, end hvis løsningerne var gemt af vejen.
Læs mere Luk
Proces og interessenter

Tæt involvering fra DANVAs ledelse

Alle beslutninger lige fra regnvandsløsningerne til placeringerne af kaffemaskinerne har været truffet i konsensus mellem bygherre, arkitekt, rådgiver og entreprenør.
Beslutningen om at bygge det nye domicil blev truffet af DANVAs bestyrelse, og såvel bestyrelsen som foreningens daglige ledelse har været stærkt involveret i processen.

Dertil blev tre medarbejdere fra sekretariatet tæt knyttet til projektet. Samarbejdspartnerne på opførelsen har været arkitektgruppen AART, rådgivningsvirksomheden COWI samt entreprenørvirksomheden A. Enggaard.

- Et byggeprojekt i Vandhusets størrelsesorden kræver, at der er et velfungerende samarbejde mellem bygherre og rådgivere, arkitekt og entreprenør. Der skal være konsensus om de mange beslutninger, som tages undervejs – lige fra etableringen af regnvandsløsningerne til placering af kaffemaskiner og AV-udstyr, siger Thomas Bo Sørensen, DANVA.
Læs mere Luk
Barrierer

Stort internt timeforbrug

Behovet for interne medarbejdertimer undervejs i planlægningen og opførelsen af Vandhuset viste sig større end forventet.
Fra starten havde DANVAs bestyrelse og daglige ledelse lagt op til, at Vandhuset ikke blot skulle rumme velfungerende praktiske løsninger med hensyn til håndtering af vand, men også demonstrere et spektrum af forskellige løsninger.

Det betød, at de tre medarbejdere fra sekretariatet, som var involverede, måtte lægge mange timer i projektet.

- Overordnet set var processen hverken mere eller mindre kompliceret, end man kunne forvente på forhånd. Til gengæld har den været overraskende krævende med hensyn til, hvor mange interne timer der er blevet investeret, og hvor tidligt i processen, der skal tages beslutninger om selv de mindste detaljer, siger Thomas Bo Sørensen, DANVA.
Læs mere Luk